0

August 18, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
Agosto 18, 2019

 

PAGNINILAY:     “In the midst of issues and some development, the church should stand firm On her faith as being disciple and servant of God.  ……The church should firmly discern to the sign Of times especially the unjust and unequal opportunity offered by the state.”


PAG-AAWITAN

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot :  Purihin ang Diyos na tumawag sa atin, ang Kanyang munting tinig ang nag-akay upang siya ay sama-sama nating sambahin at paglingkuran.

Kapulungan: Naririto tayo bilang Kanyang katawan na patuloy na hinahangad na maunawaan at yakapin ang Kanyang misyon.

Patnugot:  Sambahin natin ang Diyos  hindi lamang sa pag-aawitan at pananalangin ng sama-sama.  Sambahin natin siya sa ating pag-aalay at pagkakaloob ng ating buhay para sa kapayapaan.

Kapulungan: Pasalamatan natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo na huwaran ng        pagsasapamuhay ng misyon, tayo ay naglilingkod ayon sa Kanyang atas at layunin.

Lahat: Pagtagumpayin Mo O Diyos ang aming pagsamba at paglilingkod sa Iyong pangalan. Sa   pagpapahayag at pagsasapamuhay ng Iyong paghahari sa aming pamayanan.

 

IMNO NG PAGPUPURI    “Ang Dios ay Purihin”  (“To God Be the Glory”)

Ang Dios ay purihin, ang Manlilikha! Tayo ay inibig, S’ya ay dakila!
Sa wangis Niya tayo’y kanyang nilikha. Kaloob na buhay ay pinagpala.
Purihin ang Amang Makapangyarihan. Purihin si Jesus, S’ya ang kaligtasan.
Espiritu Santo, ang kalakasan. Ang Iisang Dios ng kapayapaan.

Ang Dios ay purihin, nag-anyong tao, Ating ngang lapitan si Jesu-Cristo,
Buhay ang inalay, maligtas tayo.  Maglingkod sa Kanya nang buong puso.
Purihin ang Amang Makapangyarihan. Purihin si Jesus, S’ya ang kaligtasan.
Espiritu Santo, ang kalakasan. Ang Iisang Dios dala’y kalayaan.

Ang Dios ay purihin, S’ya’y Diwang Banal. Gabay at aliw sa ‘ting pagpapagal.
Nang maipamuhay, Mabuting Aral. Ang pananalig at ang pagmamahal.
Purihin ang Amang Makapangyarihan. Purihin si  Jesus, S’ya ang kaligtasan.
Espiritu Santo, ang kalakasan. Ang Iisang Dios na makatarungan.



IMBOKASYON   (Sabay-sabay ang lahat)

Diyos na mapagmahal at mapagkalinga, narito kami upang muling katagpuin ka. Aming panalangin na manahan ang iyong Espiritung Banal sa aming pagtitipon. Linisin Mo ang aming diwa, at ang aming damdamin upang maging karapat-dapat kami sa pag-aalay ng papuri at pasasalamat sa Iyong pangalan. Panginoon, bigyan Mo ng kahulugan ang aming pagsamba, marinig ang Iyong mensahe sa salita at sa mga awitin. Buksan Mo ang aming mga puso at isipan ng sa gayun ay matanggap namin ang Iyong salita na gabay sa aming pamumuhay, ng masunod naming ang iyong aral na may kababaan –loob at pagpapasakop sa Iyong banal na layunin. Sa pangalan ni Kristong banal at mapagpalaya, Amen.

 

TAWAG SA PAGSISISI                                                                                            

Patnugot:  Magsisi at magbalik-loob tayo sa Diyos na may kapakumbabaan at katapatan.  Ang kanyang pagpapatawad ay pagkakataon upang landasin ang kanyang katwiran, atas at kalooban.

Kapulungan: O Dios, patawarin Mo kami sa maraming pagkakataon na hindi namin napapahalagahan   ang Iyong layunin sa aming buhay.  Patuloy  naming binabalikan ang mga kilos at ugali na hindi nagsasalarawan ng Iyong katwiran at kabanalan.

Patnugot:  Hingin natin ang kanyang kahabagan. Tunay na ang Diyos ay mapagpatawad, huwag nating    sayangin ang kanyang kagandahang-loob. Hangarin natin ang bagong buhay  at pasakop sa     Kanyang katwiran at kabanalan.


TAHIMIK NA PAGSUSURI SA SARILI  

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN:                                    Pastor

Tugong Awit  AIK      #83 “Dios ay Luwalhatiin

Tayo’y tinubos ng dugo N’yang  mahal! Lahat ng nanalig kay Cristong Ngalan,
Kahit anong higpit ng pagsalangsang, Paglapit kay Cristo, tawad kakamtan.

 

PANALANGIN NG IGLESYA                                              Elder                    

Tugong Awit           “I Cast All My Cares Upon You”

I cast all  my cares upon You, I lay all of my burdens down at Your feet.
And  everytime I don’t know what to do, I will cast all my cares upon You.

 

PAGBASA SA LUMANG TIPAN           

Isaias 5:1-7 ; Jeremias 23:23-29     

Tugong Awit:   HFJ #353,:      “Ang Salita ng Dios”          

Ang Salita ng Dios ay mayaman, Waring ginto’t perlas natunay.
Kung sasaliksikin araw-araw, May kakamting lugod ang buhay.

 

PAGBASA SA BAGONG TIPAN:     

Lucas  12:49;56 ; Hebreo 11:29-12:2                                                                                                              

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA     

TAWAGSA PAGHAHANDOG:    2 Corinto 9:6, 8

Patnugot: “ Tandaan ninyo ito: ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghaahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami.”

Kapulungan: “Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay – higit pa sa inyong pangangailangan  upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa.”

ANG PAGHAHANDOG (Mga Ikapu, Pangako, Tanging Pasasalamat, at iba pa)

Tugong Awit                   “Let the Peace of Christ Rule in Our Hearts”  

Let the peace of Christ rule in our hearts;  (2x)
And whatever you do in word or indeed do it all in the name of the Lord.
Giving thanks, giving thanks, to God thro’ Christ the Lord. (2x)

 

PANALANGIN NG PAGHAHANDOG: (Sabay-sabay ang lahat)

Diyos na bukal ng biyaya at kagandahang loob, ikaw ang aming huwaran. Ang aming mga handog ay kapahayagan ng aming pagpapasakop sa iyong banal na layunin. Ang pagtataguyod ng iyong misyon ay pagkakaloob ng aming buhay at tinatangkilik. Nawa ang mga salaping aming handog ay maging daluyan  ng iyong kabutihan at ng biyaya para sa iba. At ang buhay naming ay patuloy Mong pagpalain ng kalakasan, kagalingan at kalusugan  upang ang kasiglahan ng paglilingkod at pakikibahagi sa iyong misyon ay lubusan naming maisakatuparan. Salamat, sa lahat ng iyong pag-iingat, paglingap at  pagpatnubay. Kay Kristo Hesus na ngalan, Amen.

IMNO NG PAGTATALAGA  MASP  #278    “Sa Tana’y May Balitang Mainam”

Sa tana’y may balitang mainam, Upang puso’y liwanagan.
Buhay at katotohanan, kapayapaa’t ilaw; kapayapaa’t ilaw.

Koro:
Ang dilim ay magliliwanag; At sa lupa’y itatatag.
Ni Cristo ang kaharian ng Pag-ibig at liwanag.

Mayroong awit na aawitin, Puso kay Cristo ay dalhin
Sa kasamaa’y pangsupil, Dudurog sa patalim, Dudurog sa patalim. (Koro)

Sa kalahatan ay may balita, Na ang Hari sa itaas,
Sinugong Anak ng liyag upang tayo’y iligtas; upang tayo’y iligtas. (Koro)

Nagligtas ay ipakikilala, Hirap ang dinanas Niya;
Ang kahirapa’y tinahak lahat nang maligtas, lahat ay maligtas. (Koro)

 

PANALANGIN NG PAGTATALAGAPAGPAPALA

TUGONG AWIT   BHP #43    “Paghayo Sa Bayan” 

Naganap na’ng pananambahan, Tayo’y hahayo sa ating  bayan;
Pagpalain tayo’t ingatan, Ng Dios na ating kalakasan.
Kung lahat ng aral ay tupdin, Pagsamba nati’y may tutunguhin;
Pagbabago ay sasapitin, Dios ang maghahari sa atin.

RESESYONAL

0

August 11, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
August 11, 2019-9th Sunday After Pentecost

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Halika, Banal na Espiritu at kami ay puspusin; puso ay hipuin, pagmamahal     at kapayapaan ay padaluyin.

Kapulungan: Puso’t kaluluwa namin ay ihanda, sa pagpupuri sa Dakilang Manlilikha.

Patnugot: Kung sa sariling kakayahan lamang kami aasa, walang mararating aming pagpapagal at paggawa.

Kapulungan: Makapangyarihang Diyos, ikaw, sa aming kalagitnaan ay iniimbita. Gawin mo kaming karapat-dapat sa aming pagsamba.

Lahat: Ikaw na nagmahal sa amin kahit noong kami ay makasalanan pa, wala kaming ibang maihahandog kundi ang buhay namin na Iyong binago na. Marapatin mo kami at gamitin sa kalawigan ng Iyong ministeryo dito sa lupa. Ang pag-ibig Mo at katarungan, pamarisan     namin; at sa gawa at dalangin, purihin Ka o Diyos na dakila!

AWIT NG PAGPUPURI      “Masayang  Alingawngaw MASP#264

Masayang alingawngaw sa puso mo
At kapayapaang di kumukupas
Sasaiyong totoo, kung susunod lalakad
At mamumuhay sa yakap ni Cristo.

Masiglang alingawngaw,
Masiglang alingawngaw
Tanggapin mo si Cristo,
Saan ka man patungo,
Masayang alingawngaw sa puso mo.

Wagas na pag-ibig matututuhan,
Pag-ibig ni Jesus sa iyo’y laan,
Ihayag sa salita at gayon din sa gawa:
Masayang alingangaw sa puso mo.

May mga hambalang sa dadaanan
Saganang biyaya ay ibibigay;
H’wag ka ngang mangangamba, Siya’y iyong kasama,
Masayang alingawngaw sa puso mo.

Masdan nga si Jesus na iyong buhay
Sa mga paggawa s’ya’y iagapay,
Marami’y maaakay, kung ang buhay mo’y sakdal,
Masayang alingawngaw sa puso mo.

 

IMBOKASYON  

TAWAG SA PAGSISISI                        Patnugot

Sa diwa ng kapakumbabaan at pagsisisi, dumulog tayo sa Diyos, sa masagana niyang habag. Hingin natin ang kapatawarang nagdudulot ng panibagong simulain at ugnayan.

PANALANGIN NG PAGSISISI  

Panginoon, kami ay nagkasala sa Iyo at sa aming kapwa, at dahil sa sakit at hirap na amin din namang naranasan, hindi nagiging madali para sa amin na magpatawad sa mga taong nagdulot nito sa amin. Kaya’t lumalapit kami sa Iyo ngayon, humihingi ng kapatawaran mo at humihiling na alisin mo ang lahat ng poot na aming nararamdaman. Itinataas namin sa Iyo ang aming maruruming puso, ang aming mga baluktot na pamumuhay at mga maling intensyon sa aming kapwa, lakip ang kawalang pakialam at malasakit sa kanila. Linisin mo po ang aming kalooban at alisin ang bigat ng kasalanan na nakapagpapabagal sa amin at nakahahadlang  sa walang hanggang pag-ibig at kapayapaan na nagmumula sa Iyo. Sumasamo kami na kami ay iyong patawarin, kalakip ang aming maigting na hangarin na magbagong buhay at sumunod sa Iyong kalooban. Ito ang aming taimtim na panalangin. Amen.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

SALITA NG KAPANATAGAN  (Roma 5:1-5)                            Pastor

Tugong Awit                      Salamat O Aking Jesus

Salamat O aking Jesus sa kalul’wa ko’y pagtubos.
Salamat sa pagdudulot ng kaligtasang laya’t puspos. Amen.

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGIN NG PAMAYANAN

TUGONG AWIT

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN   

Isaias 1:1, 10-20
Genesis 15:1-6

GLORIA PATRI

PAGBASA SA BAGONG TIPAN 

Lukas 12:32-40
Hebreo 11:1-3, 8-16

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA

TAWAG SA PAGHAHANDOG   (Mateo 5:23-24)              Patnugot

“Kaya nga kapag ikaw ay magdala ng iyong kaloob sa dambana at doon ay maala-ala mo na ang iyong kapatid ay may laban sa iyo, iwanan mo roon sa harap ng dambana ang iyong kaloob. Lumakad ka at makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Pagkatapos ay bumalik ka at maghandog ng iyong kaloob.” Kalakip ng mga ikapu, pangako  at tanging alay, gawin rin nating mainam na handog ang makatarungan at mapayapang pamumuhay.

 PAGLILIKOM NG HANDOG                         Mga Tagalikom

DOXOLOGIA

PANALANGIN NG PASASALAMAT                        Patnugot

AWIT NG PAGTATALAGA    “O Haring Walang Hanggan”         MASP#262

O Haring walang hanggan Iyong pangunahan
Sa laot ng digmaan kublihan ay ikaw,
Sa paghahanda namin Iyong palakasain,
O Haring walang maliw Ikaw’y awit namin.

Pangunahan Mo twina, Haring walang hanggan;
Ang hirap madlang dusa’y magiging ligaya;
Gawaing kabanalan sa digma’y paparam,
At ang magtatagumpay ang Dios nating banal.

Pangunahan Mo twina, Haring walang hangga;
Kaloob na umaga dulot ay ginhawa, krus mo ang aming ilaw
Sa daan ng buhay, hanggang koronang alay sa langit ay kamtan.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA         

LIMANG AMEN

RESESYONAL     

0

August 4, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

 KAAYUSAN NG PAGSAMBA
August 4, 2019
8th Sunday after Pentecost, Communion Sunday

 

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA
PROSESYONAL
TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Ating purihin ang Diyos, na patuloy sa ating  nagmamahal at kumakalinga. Sa kabila ng ating mga kabuktutan, nagpapatawad  kung bukal-puso ang ating pagsusumamo at pagtawag.

Kapulungan: Pagpupuri at pagsamba ang dala namin sa Iyo o Diyos, ikaw       lamang at wala ng iba; kaming sa Iyo’y nagpapasakop at tumitingala.

Patnugot: Ialay ang pinakamainan sa Kanya: buhay, lakas at lahat ng makakaya, sapagkat ang lahat ng ito, sa Kanya din naman nagmula.

Lahat: Tunay Kang makapangyarihan o Diyos, ni isa, wala sa amin ang ganap na makauunawa. Sa kadakilaan mo, lahat kami ay manghang-mangha. Loobin mong aming masundan ang kabutihan mo, katuwiran at dangal! Purihin ka sa aming mga pakikipag-ugnay. Purihin ka sa aming mga pagpapagal!

AWIT NG PAGPUPURI      “Pagsamba at Paglilingkod”      BHP # 11

Tayong lahat ay magdiwang, sama-samang papurihan,
Ang Dios ng kasaysayan, matapat, makatarungan.

Ang buhay at kalakasan, sa kap’wa natin ilaan,
T
unay na kaganapan, na s’yang atas ng Maylalang.

Ang salita ng pag-asa, ihatid natin sa aba,
Kalayaa’y makita, sa bansa ng nagdurusa.

O Dios na aming magulang, kalakasan Mo’y makamtan,
Sa ‘ming pakikihamok, pag-ibig ang s’yang nag-udyok.

IMBOKASYON                                                        Lahat   

Walang hanggan Diyos ang Iyong kabutihan, sa kabila ng aming mga kasalanan, ay patuloy sa aming lumilingap at nagpapatatag. Lumalapit kami ngayon sa Iyo na may bukas na puso at isipan, humihingi ng Iyong paggabay sa araw-araw. Alam namin na walang kahit sino na nakaabot sa kadakilaan mo ngunit patuloy kang nangungusap sa amin upang kami ay lubusang magbago at magbalik-loob sa Iyo. Hanapin nawa namin sa aming mga sarili ang pagpapatawad na kagaya ng kung paano mo ito iginawad sa amin. Maghari nawa ang pag-ibig at kapayapaan na mula sa Iyo. Samahan mo kami ngayon at sa mga darating na panahon, dahil ikaw ang Diyos na buhay, noon, ngayon at magpakailan pa man. Amen.

TUGONG AWIT                   “Cordero’y Putungan”       MASP 34

Cordero’y putungan sa Kanyang luklukan!
Pakinggan ang kalangitan sa tugtuging alay.
Gising diwang himlay at Sya’y papurihan
Ang Haring walang kapantay magpakailanman.

 

TAWAG SA PAGSISISI  

Patnugot: Sa mga panahon na kami ay nagkulang sa Iyo Ama at mas piniling sundin      ang sarili naming pasya…

Kapulungan: Hilumin mo kami at patawarin sa mga pagkakamali naming nagawa!

Patnugot: Sa mga pagkakataon na mas pinili naming manahimik sa kabila ng kakayanan na itama ang nakikitang kalikuan sa sarili at sa kapwa…

Kapulungan: Pakilusin mo kami at ituro sa amin ang daan ng kabutihan at katuwiran.

Patnugot: Sa aming paglimot sa dakila mong pagsasakripisyo sa Iyong bugtong na anak…

Lahat: Kapatawaran ang ipagkaloob mo sa aming aba na patuloy na sumasalansang at nakakalimot. Hiling namin ang pananatili ng iyong gabay, pagtutuwid at pag-ibig, Panginoon. Amen.

 

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI (kasabay sa saliw ng tugtugin)

SALITA NG KAPANATAGAN  (Efeso 1:6-8 )                        Pastor

Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na Anak! Tinubos tayo ni Cristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang-loob na ibinigay sa atin, Amen.

 

TUGONG AWIT   “Kay Jesus Dulog Taong Sala”            MASP # 254

Nagkasala kang walang malay, dumulog sa Kanyang paanan.
Kay Jesus mo matatagpuan ang mithi mong kapatawaran.
Kay Jesus, lapit na, at sa Kaniya ay ligtas;
Kay Jesus, dulog na, at sa Kanya ay may buhay ka. Amen.

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGIN NG PAMAYANAN

TUGONG AWIT                 

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN      

Hosea 11:1-11,
Awit 107: 1-9,43, 49:1-12,
Ecc.1:2, 12-14, 2:18-23

GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan at ang Anak at ang Espiritu,
Buhat pa sa unang-una, ngayo’t magpakailanman,
Walang hanggan.  Amen.  Amen.

PAGBASA SA BAGONG TIPAN     

Lukas 12:13-21
Colossas 3:1-11                                                                                                                                      

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                                                     

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGHAHANDOG (Kawikaan 11:24-25 )                                

Patnugot-Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, nguni’t naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan.


PAGLILIKOM NG HANDOG                       
Mga Tagalikom

TUGONG AWIT          “ Ang Sabing Matamis ”    MASP#37

O kay tamis ng agaw-aw ng wika ng buhay.
Patawad ibinibigay ng wika ng buhay.
Si Jesus nga lamang ang dumadalisay.

KORO:
Anong dikit, anong dikit ng sabing matamis.
Anong galak, anong galak ng sabing masarap.
O salitang malinamnam na wika ng buhay.

 

PANALANGIN NG PASASALAMAT              Patnugot

ANG PAGDIRIWANG NG BANAL NA HAPUNAN

AWIT NG PAGHAHANDA     “O Jesus Iniaalay”  MASP#216

O Jesus iniaalay ang lahat ko sa buhay
at iibigin kang tunay sa gawa araw-araw.

Iniaalay ko, iniaalay ko.
Sa ’yo ang lahat O! Cristo iniaalay ko.

 Ngayo’y inilalapit ko ang aking puso sa’yo;
Ang pagpapala’y ibuhos sa aba’t dukhang lingkod.

Pagkatapos kong matanggap ang mayaman Mong lingap;
Gagawin kong buong sikap, ang dakila Mong atas.

AWIT NG PAGTATALAGA         “Buhay Ko’y Kunin, Ama”                 MASP#301

Buhay ko’y kunin, Ama,  sa Iyo’y italaga,
Bisig, kung kikilos pa ay dahil sa pagsinta,
Ay dahil sa pagsinta.

Ang paa ko’y kunin mo, nang magamit sa iyo,
Gawin Mong ang tinig ko, awitin ay si Cristo,
Awitin ay si Cristo.

Kunin ang ginto’t pilak, ako’y di mag-iingat;
Araw ko’t mga oras sa pagpuri’y tumakas,
Sa pagpuri’y tumakas.

 

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA           

TATLONG AMEN

RESESYONAL

 

 

0

Ritwal Sa Libing ng Kristiyano

 Pasasalamat sa buhay
ni

___________________________________
Pangalan ng patay/Kapanganakan/Kailan namatay

______________________________
Petsa kung kailan ang libing

________________________________
Loca Church

________________________________
Address

 

ANG LITURHIYA

PAMBUNGAD NA TUGTUGIN                                 

PAGBUBULAY:

Psa 90:10  Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay pitong pung taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng walong pung taon; gayon ma’y ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang; sapagka’t madaling napapawi, at kami ay nagsisilipad. Psa 90:11  Sinong nakakaalam ng kapangyarihan ng iyong galit, at ng iyong poot ayon sa katakutan na marapat sa iyo? Psa 90:12  Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan, upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan.

 

TAWAG SA PAGSAMBA:

Patnugot:  Ang kaaliwan at kapayapaan mula sa Diyos na Manlilikha, Tagapagligtas at Diwang Patnubay ay sumainyong lahat.

Kapulungan:  At sumainyo rin.

Patnugot: Nagkakatipon tayo ngayon upang ipagdiwang na may pasasalamat ang 81 taong kaloob na buhay mula sa Panginoon para sa ating kapatid na si______________.

Kapulungan: Ayon sa nasusulat, “Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan; di dapat matakot, mundo’y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal; kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol, mayanig, magimbal. Nasa atin ang Diyos, Makapangyarihan; ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan.” (Awit 46:1-3,7)

IMNO  Si Cristo’y Aking Patnugot  AIK252
                    (Tune:  He Leadeth Me)

Si Kristo’y aking patnugot kaaliwan kung may lungkot
Kahit saa’y naglilingkod bisig Niya ang kukupkop.

*KORO:
Si Cristo’y aking patnugot
at patnubay kung may lungkot
Ang nais ko’y ang maglingkod nang upang S’yay bigyang lugod.

Sa buhay na king taglay kahit lungkot ang magdaan
Kahit maalon ang buhay bisig ng Dios ang gagabay. *

Cristo ikaw ang susundin habang may buhay na angkin
Yamang mahal ka sa akin pag-ibig ko’y walang maliw.*

Kahit ako ay lilisan pag-asa ko’y di papanaw
Hindi ako magdaramdam kung ang patnugot ko’y ikaw.*


PANALANGIN (Lahat):

DIYOS NG BUHAY AT KAPANGYARIHAN, IKAW NA KANLUNGAN AT LAHAT NG NAGTITIWALA SA IYO: IPAGKALOOB MO SA AMIN ANG PAGKAUNAWA NG IYONG LAYUNIN SA AMING BUHAY NA KAMI AY IYONG NILALANG UPANG BIGYAN KA NG KAPURIHAN, UPANG MAKILALA KA SA PAMAMAGITAN NG IYONG MGA SALITA, AT DANASIN ANG BUHAY NA MASAGANA KAY KRISTO NA AMING PANGINOON. ANG KATOTOHANAN NAWA NG KAMATAYAN AY MAGBIGAY SA AMIN NG KATATAGAN NA ITO’Y DAAN TUNGO SA IYONG PANGWALANG HANGGANG PRESENSYA. SAMAHAN MO KAMI NGAYON SA TULONG NG ESPIRITUNG BANAL, SA NGALAN NI HESUKRISTO. AMEN.

PAGPAPATATAG NG PANANAMPALATAYA:

Pastor:   IPAHAYAG NATIN ANG KATATAGAN NG ATING PANANAMPALATAYA SA ATING PAGTUNGHAY SA MGA SALITANG BUHAY MULA SA  DIYOS:

 Lahat:     AT SINABI NI HESUS: “AKO ANG MULING PAGKABUHAY AT BUHAY. ANG NANANALIG SA AKIN, KAHIT MAMATAY AY MULING MABUBUHAY. AT SINUMANG NABUBUHAY NA NANANALIG SA AKIN AY HINDI MAMAMATAY MAGPAKAILAN MAN.” (JUAN 11:25-26)

 Pastor:    NANINIWALA TAYONG SI HESUS AY NAMATAY AT MULING NABUHAY. KAYA NAMAN, NANINIWALA TAYONG BUBUHAYIN DIN NG DIYOS ANG LAHAT NG NAMATAY NA NANANALIG KAY HESUS—UPANG ISAMA SA KANYA   (I Tesalonica 4:14).

 Lahat:     TALOS NATIN NA KAPAG NASIRA ANG TOLDANG TINATAHANAN NATIN NGAYON, ANG ATING KATAWANG-LUPA, TAYO’Y MAY TAHANAN SA LANGIT, HINDI NASISIRA, ISANG TAHANANG GINAWA NG DIYOS, HINDI NG TAO.   (1 Corinto 15:51)

 Pastor:    SA GANITONG MGA KATOTOHANAN, ANO ANG ATING MASASABI KUNG ANG DIYOS AY NASA PANIG NATIN, SINO ANG LABAN SA ATIN? SINO ANG MAKAPAGHIHIWALAY SA ATIN SA PAG-IBIG NI KRISTO? ANG PAGHIHIRAP BA, ANG KAPIGHATIAN, ANG PAG-UUSIG, ANG GUTOM, ANG KAHUBARAN, ANG PANGANIB, ANG PAGKAKA-KAMPI-KAMPI, ANG KAWALANG KATARUNGAN, O ANG DIGMAAN? (Roma 8:35-36)

 Lahat:     HINDI! ANG LAHAT NG ITO’Y KAYANG-KAYA NATING PAGTAGUMPAYAN SA PAMAMAGITAN NIYA NA NAGMAMAHAL SA ATIN (Roma 8:37). AMEN.


GLORIA PATRI

Ang Ama ay purihin, Anak at ang Diwang Mang-aaliw
Nang pasimulat at ngayon din, maging sa haharapin
Walang maliw, Amen, Amen


PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN

AWIT  Kung Kapayapaa’y Tulad ng Ilog     MASP115

Kung kapayapaa’y  laging kaakbay, kahit ang bagyo’y dumatal
Ang itinuro Mo’y aking isaysay, sa kalul’wa ko’y kasiyahan.

Koro:
Kay inam, kay inam, kalul’wa ko’y may kasiyahan.

Mayro’n bang tukso at mga pagsubok, pagtitiwala ko’y lubos.
Kaluluwa ko’y laging kinukupkop, ng dugo niyang nabuhos sa krus.

Manga kasalana’t lisyang gawain, wala nang lahat sa akin
Napako sa krus si Jesus kong giliw, kalul’wa ko s’ya’y lwalhatiin.

O Dios, ang araw kung nagmamatulin, ulap ay nalalagimlin,
Hudyat na tunog na Cristo’y darating, mangyaring loob mo ay sundin.

PAGBUBULAY                              Pastor

PAGSULYAP SA BUHAY NI______( Sa pamamagitan ng kamag-anak/kaibigan)

TUGON MULA SA SAMBAHAYAN                                             

AWIT NG PAGTITIWALA:  Si Jesus Ay Lahat Sa Akin   MASP 36

Si Jesus ay lahat sa ‘kin, buhay ko at aliw
Lakas na di magmamaliw. Lagi kong kapiling.
Kung mayroong kalumbayan, si Jesus ang kaaliwan;
Kagalaka’y binibigyan S’ya’y akin.

Si Jesus ay lahat sa ‘kin sa hirap ay aliw
Lahat kong kailanganin, ay gawad sa akin.
Ang init at saka ulan, saganang palay at gulay,
Ang lahat ay kanyang bigay; S’ya’y akin.

Si Jesus ang aking lahat, ako’y magtatapat
Bakit ako’y di liliyag? Pag-ibig Niya’y wagas.
Si Jesus paglilingkuran, hindi ako babayaan;
Susundan S’ya gabi’t araw; S’ya’y akin.

Si Jesus ang kaibigan pinakamainam;
Aking pagtitiwalaan, ngayo’t kailanman.
Ang buhay kong maligaya, kagalaka’y walang hangga
Lalasapin ko sa Kanya; S’ya’y akin.


HULING PAGTUNGHAY SA LABI NG YUMAO

(INAANYAYAHAN PO ANG MAY-BAHAY, MGA ANAK, KAPATID, LAHAT NG KAMAG-ANAK AT MGA KAIBIGAN NG YUMAO NA TUNGHAYAN SA HULING PAGKAKATAON ANG INYONG MINAMAHAL.)

(PUEDE ANG ISANG AWIT DITO)

PANALANGIN

Pastor: NGAYO’Y SUMAPIT NA SA KATAPUSAN ANG BUHAY NA KALOOB
NG DIYOS SA ATING MINAMAHAL NA KAPATID __________.  SA LOOB NG____TAON AY IPINAGKALOOB SIYA SA ATIN. PASALAMATAN NATIN ANG DIYOS NA LUMIKHA SA KANYA.

NAGLINGKOD SIYA AT NAGMAHAL NANG WAGAS PARA SA KANYANG PAMILYA AT MGA KAMAG-ANAK. NATAPOS NA NIYA ANG KANYANG TAKBUHIN.

NGAYON AY DI NA SIYA MAKARARANAS NG GUTOM, UHAW, SAKIT, KAMATAYAN AT INIT NG ARAW SAPAGKAT SIYA AY TUMANGGAP NA NG KAPAHINGAHAN SA KAMAY NG PANGINOON. ITALAGA NATIN ANG KANYANG KATAWANG-LUPA SA ALABOK, AT ANG KANYANG ESPIRITU SA KAMAY NG PANGINOON.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA SA KAMAY NG PANGINOON:

Pastor:  KAPATID________, IKAW AY NILIKHA SA ALABOK, IKAW AY NAGMULA SA LUPA: LUPA SA LUPA, ALABOK SA ALABOK, AT SA ALABOK KA RIN MAGBABALIK. (Maghahagis ng lupa).

 BASBAS

Pastor:     NGAYON, ANG DIYOS NA NASA PILING NATING LAHAT ANG SIYA NAWANG SUMAINYO MULA SA DAKONG ITO. TAGLAYIN NINYO ANG PANANAMPALATAYANG MAY PAGLILINGKOD SA ATING PANGINOONG HESU-KRISTO ALANG-ALANG SA KANYANG KALUWALHATIAN AT SA MGA LAYUNIN AT HANGARIN NG ATING MGA MAGULANG AT
KAPATID NA NANGAHIMLAY SA KANYA. SA NGALAN NG DIYOS NA MANLILIKHA, MANUNUBOS AT DIWANG PATNUBAY, MULA NOON, NGAYON AT MAGPAKAILAN MAN. AMEN.

 

 

 

 

 

 

0

July 28, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

“The Earth will not continue to offer its harvest, except with faithful stewardship. We cannot say we love the land and then take steps  to destroy it for use by future generations.” —John Paul II

 KAAYUSAN NG PAGSAMBA
July 28, 2019
7th Sunday after Pentecost

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA (Mula sa Awit 85, piling talata)

Patnugot: 10Ang katapatan at pag-ibig ay magdadaup-palad, ang kapayapaan at ang katuwira’y magsasamang ganap.

Kapulungan: 11 Sa balat ng lupa’y sadyang maghahari itong katapatan, mula sa itaas, maghahari naman itong katarungan.

Patnugot: 12 Gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;

Kapulungan:13 ang katarunga’y mauuna sa kanyang daraanan, kanyang mga yapak, magiging bakas na kanilang susundan.

Patnugot:9 Ang nagpaparangal sa pangalan niya’y kanyang ililigtas,  sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Lahat: Purihin ang Diyos ng lahat, Diyos na dakila, Diyos na tapat!

 

AWIT NG PAGPUPURI      “Sa Likod Ng Kabundukan”    MASP#107

Sa likod ng kabundukan may tumutudlang ningning,
Inihuhudyat ng araw, ang maagang paggising
Papurihan ng taimtim ang Amang nagmamahal.

O Ama, pagpalain Mo ang magandang umaga
Makita ang mga tao sa amin ang pagsinta
Na si Cristo 
ang lahat na at kami ay binago.

Sa pagbubukang liwayway sana’y madama namin
Sa maghapong paglalakbay
nasang ikaw’y kapiling
Patnubayan sa gawain
at nang hindi masinsay.

IMBOKASYON                                                 Lahat                                                        

Makapangyarihang Diyos, Banayad at Makatarungan, narito kameng taglay ang aming pinagsamang kagalakan at pasasalamat dahil nanatili Kang tapat at mabuti sa kabila ng aming mga kasalanan at pagkukulang. Narito kame at muling lumalapit sa Iyo upang sa Iyong biyaya ay muli Mo kameng hubugin at patnubayan tungo sa buhay at tungo sa  pamumuhay ng may pag-ibig at katuwiran. Samahan at turuan mo kame o Diyos, sa lahat ng pagkakataon, ito ang aming dalaangin sa pangalan ng Diwang Tagapagtaguyod, Amen.

TAWAG SA PAGSISISI (Ang tugon ng kapulungan ay hango sa Awit 85:4)                                                     

Patnugot: Tinuruan tayo ng Diyos kung paano lumikha, magtanim, gumawa ng mga pamamaraan at mga bagay-bagay upang bigyang alwan ang ating mga buhay. Ngunit, sa pag-inog ng panahon at karanasan tila hindi na tayo nauubusan ng pangangailangan. Higit tayong nagpapadikta sa gutom at pagkauhaw ng kapangyarihan, pagiging ganid sa salapi at sa iba pang maaring makamkam.

 Kapulungan: Patawarin at sagipin mo kami,  Diyos ng aming kaligtasan.  Ang pagkamuhi sa amin ay iyo nang wakasan.

 SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI 

SALITA NG KAPANATAGAN                           Pastor

Sa biyaya ng Diyos tayo ay pinatawad. Sa biyaya ng Diyos tayo ay binago. Kaya pumanatag kayo:pahalagahan at isapamuhay ninyo ang pag-ibig at kapatawarang buhat kay Kristo, Amen.

Tugong Awit                        “Aba Akong Di Gasino”        MASP#40

Akong aba ay lingapin, karamdama’y pagalingin;
At hanguin sa hilahil, Oh! Korderong masintahin.

 BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

 PANALANGIN NG PAMAYANAN 

 TUGONG AWIT                      “Give Of Your Best To The Master”                

Give of your best to the master, give him first place in your heart
Give him first place in your service; consecrate every part…Amen.

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN       

Hosea 1:2-10, Awit 85, Genesis 18:20-32 & Awit 138

GLORIA PATRI

PAGBASA SA BAGONG TIPAN

Colossas 2:6-15, (16-19) & Lukas 11:1-13                                                                                     

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                                                     

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                                     

PAGLILIKOM NG HANDOG               Mga Tagalikom

TUGONG AWIT                     “Buong Makakaya…”  MASP #125

May pala ang bawat gawain, ngunit buong kaya ang bilin
Talento ma’y munti, gamitin din, ukol kay Jesus ang lahat natin.

PANALANGIN NG PASASALAMAT         Patnugot   

AWIT NG PAGTATALAGA    “Take My Life And Let It Be”  HFJ # 279

Take my life and let it be
Consecrated faithfully

Take my moments and my days;
Let them flow in endless praise,
Let them flow in endless praise!

Take my spirit and let it move
At the impulse of thy love.

Take my intellect  and use
All its powers as you choose
All its powers as you choose

Take my will; your will be done,
Make your will and mine be one
Take my heart and by your grace
Make of it your dwelling place
Make of it your dwelling place

 PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA

Tugong Awit                              “Shalom Chaverim”   HFJ # 106

Farewell dear friends, stay safe dear friends,
have peace, have peace

We’ll see you again, we’ll see you again
have peace, have peace.

 RESESYONAL