June, 2018 . UCCP AKO

Ti Dios ti Pastorko

Ti Dios ti pastorko, diacto agcurang, Ituronanac pagaraban nalasbang. Dandanum natalna, ti paginuman, Cararwac agpulang, innac aywanan. Cararwac agpulang, innac aywanan. Uray magnaac ti ginget ni patay, Dakes diak cabuteng, Sicat’ Mangabay, Sarucodmot’ pigsac, ken Pagsalingdac, Diac maan-ano ta Kenca addaac, Diac maan-ano ta Kenca addaac. Ti tengnga ti rigat, naisagana. Ti dulangmo ken copac, … Read more Ti Dios ti Pastorko

Ti Ipapatay ni Jesus

Adda Mannubbot ti tao Diay cruz a naranggas Dakkel ti panagayatna, Natay gapu kaniak, natay gapu kaniak. Dagiti tao naulpit, Lawlawenda ti  cruz Ket ab-abienda ni Jesus, Nupay ingget singpet, nupay ingget singpet. Denggem ti dawat ni Cristo; Pakawanem ida; Aramiddat’ dida ammo Cristot’ patayenda, Cristot’ patayenda. Daytoy daga aggingined, Ti init agsipnget Kudrepanna ti … Read more Ti Ipapatay ni Jesus

Ti Pannakapnok Basolko

Ti Pannakapnok basolko sikat’ asugak Apo Kitaem kinapanglawko, napnoan babak nga adu Dios naasi ken nadungngo yespalnak iti tuokko, Tapno sikat’ makitakto idiay langit a ngato. Ragsakkot’ inaldawaldaw, Jesus dita sikigam Paakaklon agdaydayaw iti Dios a naayat. Ngem siasino ti amangak itoy a kasasaad? Ni Jesus a napnoan ayat, pudno isalakannak. Ama a naayat ken … Read more Ti Pannakapnok Basolko