3rd Sunday of January . UCCP AKO

3rd Sunday of January

ANG LITURHIYA

TUGTUG (Hudyat ng pag-umpisa ng pagsamba sa Dios.  Hinihingi ang bawat isa na tumahimik at magnilaynilay sa sarili)

  • Pagsisindi ng mga kandila                                        Mga Gabay
  • Pagbubukas ng Bibliya                                                 Patnugot

 

^TAWAG SA PAGSAMBA:                                              Patnugot

Patnugot: Psa 92:1  Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon, at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan, Oh Kataastaasan:

Kapulungan: Psa 92:2  Upang magpakilala ng iyong kagandahang-loob sa umaga, at ng iyong pagtatapat gabigabi.  Psa 92:3  Na may panugtog na may sangpung kawad, at may salterio; na may dakilang tunog na alpa.

^AWIT:   Sa Puso Ko’y May Tanging Awit      MASP 148

Sa puso ko’y may tanging awit, na nagbuhat sa langit;
Walang kasing ganda kung ihimig ito nga ang pag-ibig.
KORO:
Sa puso ko’y may isang awit, awit na kahambing noong nasa langit
Sa puso ko’y may isang awit na si Jesus ang pag-ibig.

Aking iniibig si Jesus, na namatay do’n sa kruz;
Sa kasalanan ako’y tinubos, nang sa tuwa’y mapuspos.

Doon sa kaluwalhatian ako’y maninirahan;
Na kasama ng anghel sa tanan, at buong kalangitan.

^PANALANGIN                                                      Patnugot
PAGBASANG SAGUTAN
Patnugot—Psa 96:3  Ipahayag ninyo ang kaniyang kaluwalhatian sa mga bansa ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan.

Kapulungan—Psa 96:7  Magbigay kayo sa Panginoon, kayong mga angkan ng mga bayan, magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan.

Patnugot—Psa 96:8  Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatiang ukol sa kaniyang pangalan; kayo’y mangagdala ng handog, at magsipasok kayo sa kaniyang mga looban.

Kapulungan—Psa 96:9  Oh sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan: manginig kayo sa harap niya, buong lupa. Psa 96:10  Sabihin ninyo sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay naghahari: ang sanglibutan naman ay natatatag na hindi makikilos: kaniyang hahatulan ng karapatan ang mga bayan.

TUGONG AWIT:         Si Bathala ang Matibay”  MASP 193
Si Bathhala ang matibay, moog ng kalakasan
Siya ang ating tanggulan sa madlang kasamaan.
Pagka hinahalay tayo ng kaaway, Siya ang tawagan
Kanyang kalakasan, tulong na kailangan.

MGA PAGBATI/ MALASAKIT NG KAPATIRAN
PANALANGIN NG KAPULUNGAN                                Pastor
PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN
Lumang Tipan                                  Isaias 62:1-15
Bagong Tipan                                    Juan 2:1-11

MENSAHENG AWIT
MENSAHE NG BUHAY
TAWAG SA PAGKAKALOOB:                        I Corinto 8:7
Patnugot: Kayo’y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggawa.

^DOXOLOGIA
Magpuri ang buong bayan, magpuri sa Diyos ng buhay
Lupa’t langit mag-awitan sa Tatlong Personang hirang. Amen.

^PANALANGIN NG PASASALAMAT                             Patnugot
AWIT NG PAGHAYO     Saan Mang Dakong Kasama Si Jesus       #33 MASP

Saan mang dakong kasama si Jesus, Ako ay ligtas sa pangambat’ lungkot
Saan mang wala S’ya’y maroong lunos, Hapis at luha ay magsisi-agos.
Koro:
Saan man, saan man papatnubayan, Saan man sa kanya’y may kaligtasan.

Saan mang pook si Cristo’y kapiling, Ako ay ligtas sa manga hilahil
Magsapinsapin man dusa’t hilahil, Ako ay payapa sa kanyang piling.

Saan ma’y ligtas at walang panganib, Sa hibo ng dya nitong daigdig
Kung lagi nang si Jesus ang kaniig pala ay aki’t wala nang tigatig.

Kung ako’y tapat at di hihiwalay, ang kandungan Niya ang aking himlayan
O lubhang mapalad ang aking buhay, sa langit ng ligayang walang hanggan!

^PANALANGIN NG PAGHAYO                                   Pastor
^ANG PAGPAPALA
^TATLONG AMEN

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment