Aba Akong di Gasino . UCCP AKO

Aba Akong di Gasino

Aba akong di gasino,
na tinubos ng dugo mo

Lumalapit  na totoo,
sa ‘yo o, Dios na Kordero.

Sa aba kong kaluluwa,
ang dugo Mo ay sukat na

Na makahugas sa sala,
o Kordero ng Dios Ama.

Akong abang nanininimdim,
sa pangambang salagimsim

Sa panganib ay gayon din,
lingapin Kordero naming.

Sa ba kong maralita,
bulag ang isip at dukha

Magdalang habag at awa,
Korderong Dios na dakila.  Amen

 

 

Leave a Comment