Agnanayon Nga Ari

Agnanayon nga Ari idalannakami,
Iti tanap ni basol agballigi kami
Graciam ti kalasagmi ken isut’ bilegmi,
Agnanayon nga Ari sikat’ pagtalkanmi

Agnanayon nga Ari tulongannakami,
Inggat basol maparmek ket talna agari
Ket manipud pusomi agubbog ayat, asi
Pagarian ti langit dumtengton kadakami.

Agnanayon nga Ari sikat’ surotenmi,
Ta uray dinnot’ yanmo diay adda ragsakmi
Ti cruzmot’ salinongmi ken isut’ bilegmi,
Inggat’ dikam awaten balangat balligi.  Asmen.

Leave a Comment