Hymns Powerpoint UCCP AKO

Ako’y Lugmok na sa Dilim

Ako’y lugmok na sa dilim, nang Cristo’y dumating
Sa liwanag na maningning ulap nalaginlin.

KORO:
Ilaw, ilaw sa aking buhay, ilaw, ilaw sa boong daan
Nang kanyang iligtas sala’y naparam
Sa aki’y nakintal ang pagmamahal.

Langit ma’y takpan ng ulap, magngalit ang kidlat
At magdilim man ang lahat diwa’y may liwanag.

Sa paglakad ko sa ilaw, siya’y nasumpungan
At sinikap kong talikdan itong sanlibutan.

Balang araw’y mamamasid, ilaw na marikit
Ang mukha Nya’y masisilip sa masayang langit.

 

 
Accad
My grandparents were UCCP, my parents are UCCP, I'm born a UCCP and I will be forever a UCCP.
https://uccpako.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *