Ang Diyos ang Mag-iingat Sa Iyo . UCCP AKO

Ang Diyos ang Mag-iingat Sa Iyo

H’wag ka nang manglupaypay, Dios ang papatnubay,
Pakpak Niyang mapagmahal, ikaw’y lulukuban.

KORO:
Diyos ang mag-iingat, sa iyo sa paglalakad
At sa bawat landas Dios ang mag-iingat.

Sa paggawa araw-araw, kung di magtagumpay
Sa mapanganib na daan. Siya ang kaakbay.

Ang lahat mong kailangan, Siyang magbibigay,
Salangin mo’y pakikinggan, di ka tatanggihan.

Mabigat man ang pagsubok, Siyang magkukupkop
Sa dibdib N’ya ang ‘yong lungkot lulunasan ng Diyos.

 

Leave a Comment