Hymns UCCP AKO

Ang Iyong Tahanan

Ang iyong tahanan aking mahal O Dios
At ang Iglesia Mo Jesus na iyong tinubos.

Aking minamahal ang Iyong Iglesia,
Pagkat ang may likha nito’y Ikaw at di-iba.

Labis ang tuwa ko dahil sa pag-ibig,
Pag-big Mo na nahayag sa krus namamasid.

Mananatili Kang, Hari nitong langit
Magtatagumpay Kang lagi, madla’y maaakit.  Amen.

 

Accad
My grandparents were UCCP, my parents are UCCP, I'm born a UCCP and I will be forever a UCCP.
https://uccpako.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *