Ang Kaharian ng Diyos . UCCP AKO

Ang Kaharian ng Diyos

Ang Kaharian ng Diyos
Marcos 4:26-34

I.  May Pagaani

 1. Panahon na ang binhi ay hinog na

 2. Ang nagmamay-ari ay magpapasya

 3. May hukom
  Hindi nasusuhulan
  Tumitindig sa katotohanan
  Panahon para tumparin lahat ang mga pangako

II.  Ang Mostasa

 1. Maliit—di-pansin, parang walang halagaHindi halata-hindi halata

 2. Lumaki—naging isang kahoy, sumilong ang mga ibon sa kanyang sanga hindi lang sumilong kundi gumawa ng pugad

 3. Dito ay isang Kapahingahan
  Kapahingahan sa mga nangapapagod
  Isang lugar na mapapanumbalik ang kalakasan
  Isang lugar na may kagalingan sa mga sakit

4.  Dito ay may katiwasayan

 • lugar na ipagsasanggalang ka at dedepensahan

 • lugar na malaya mula sa kapahamakan at pangaabuso
  dahil and hustisiya ibibigay
  kapayapaan ay mararanasan
  ang pagmamahalan ay natatamasa ng bawat isa


PANGWAKAS

Salamat sa lahat ng mga ama ng bawat sambahayan na sila ang mga gabay sa kanilang mga anak upang makilala ang Dios.  Hindi lang makilala ang Dios kundi makilala ang kanilang sarili sa harapan ng isang banal, matuwid, at makatarungang Dios.

Kung may mga ama na ganito hindi sila nagkamali sa kanilang buong buhay at sa kanilang pagpapasya dahil ang bawat tahanan ay dapat kabahagi sa pagsulong ng kaharian ng Dios.

Ang ating pagtangkilik sa pananampalataya ay pagpapasakop sa kaharian ng Dios.  Ang katigasan ng ulo ay hindi pagpapasakop at ito’y nangangahulugan sa ating pagiging kontra sa Dios.  Kung ganun hindi tayo kakasangkapanin ng Dios sa kanyang magandang adhikain para sa kanyang pamayanan.

Mga kapatid, ang kaharian ng Dios ay magpapatuloy kahit hindi natin papansinin, ngunit mas maigi na makita natin ang kahulugan nito sa ating buhay kung tayo’y magpasakop sa Dios at maging kakagapay niya.  Yamang tayo’y kanyang katiwala marapat lamang na tayo ang mauna sa lahat ng mga tao upang lalong kasiyahan tayo ng Puong-Maykapal.  Amen

 

Leave a Comment