Ang Kristiano'y Yumaon . UCCP AKO

Ang Kristiano’y Yumaon

Ang kristiano’y yumao’t ipagsulit
ang Dios ay ilaw ng sandaigdig.
Ang sinuman ay hindi N’ya ninais
sa laot ng sala ay mawaglit.

KORO
Bagong balita’y ipahayag
ang kay Cristong gawaing pagliligtas.  Amen

Kay raming napahamak at nasinsay
ang naligaw sa landas ng buhay
Kahit isa’y walang nagpaunawang
si Cristo lamang ang lkaligtasan.

Upang ang kalulwa’y di mapahamak
at malayo sa dusa at hirap
Ang buhay ni Cristo ay ipahayag
Buong pag-ibig na ilalahad.

Buong sikap nating ibabalita
at ihahayag ang kay Cristong awa
Nang tanggapin ng may buong tiwala
ang pagliligtas sa taong aba.

 

Leave a Comment