Ang Nakarinig ng Tinig ni Jesus

Ang nakarinig ng tinig ni Jesus
Ang pinapaksa ay pag-ibig ng Dios
Dapat na magsisi’t magbalik loob
Susundi’y kanyang utos.

Refrain;
Sinumang umiibig kay Jesus
Dapat na humayo saan mang pook
Dapat magbalita pag-ibig ng Dios
Buong pusong maglingkod.

Sinumang lalapit susunod agad
Hwag ng magpaliban habang may oras
Si Jesus lamang ang iisang Daan
Daan ng kaligtasan.

Ang pangako ng Dios di nasisira
Matatanggap mo ang kanyang biyaya
Siyay iyong sundin hwag ng magpabaya
Ang madarama’y tuwa.

 

 

Leave a Comment