Ang Ngalan Ni Cristo

Ang ngalan ni Cristo, purihi’t igalang

Ang aking muog kanlungan, tunay na tagapagligtas

Atin S’yang papurihan.