Ang Panginoon ay Siyang Huhukom . UCCP AKO

Ang Panginoon ay Siyang Huhukom

Kung ang pakakak
ng Panginoon ay tumunog na

at ang maligayang araw’y bumuka
Kung ang lahat ng tao’y
nagkakatipon na doon,

ang Panginoon ay siyang huhukom.

KORO:
Kung lahat ay magkatipon,
kung lahat ay magkatipon,

kung lahat ay magkatipon,
Ang Panginoon ay siyang huhukom

At sa araw na yao’n
manga patay ay babangon,

at mangagpupuri sa Panginoon
Kung lahat ng pinili
sa langit ay magkatipon,

ang Panginoon ay siyang huhukom.

Bayaan akong mag-ingat,
hanggang Siya’y dumatal.

Itatanghalko kanyang kabutihan.
Nang ako ay masama
sa kanya magpakailan man,

at hwag sa walang hanggang kamatayan.

 

Leave a Comment