Ang Panginoong si Jesus

Ang Pangino’ng si Jesus ay dapat nating sundin
Haayo’t S’ya ay pagpalain, buong puso’t damdamin.

Purihin ang ngalan, ating itatanghal
Ay tako’t na bigyang dangal, purihing walang hanggan.

Cristo’y kalakasan, ang ating kaligtasan
Ang pag-ibig N’yang nahayag, ang ating katubusan.

Hayo’t ang Dios sambahin, ang Panginoon natin
Ngalan ni Cristo ay gawing tanglaw at aliw natin.  Amen

 

 

Leave a Comment