Ang Tagasunod ni Cristo . UCCP AKO

Ang Tagasunod ni Cristo

Ang tagasunod ni Cristo ay naghirap na totoo
Sa paghahatid sa tao ng dakilang ebanghelyo

KORO:
Sundan, sundan and uliran, ebanghelyo ay isaysay
Sundan, sundan ang uliran, si Jesus ang ating tingnan.

Ang Kristiyano’y tinitingnan, sa pagkilos araw-araw
At laging hinahatulan sa bahagyang kamalian.

Sa gawa, kilos at wika, dapat maging halimbawa
Upang purihin ang madla, an gating Dios na dakila.

 

 

Leave a Comment