0

Ang Tagasunod ni Cristo

Ang tagasunod ni Cristo ay naghirap na totoo
Sa paghahatid sa tao ng dakilang ebanghelyo

KORO:
Sundan, sundan and uliran, ebanghelyo ay isaysay
Sundan, sundan ang uliran, si Jesus ang ating tingnan.

Ang Kristiyano’y tinitingnan, sa pagkilos araw-araw
At laging hinahatulan sa bahagyang kamalian.

Sa gawa, kilos at wika, dapat maging halimbawa
Upang purihin ang madla, an gating Dios na dakila.

 

 

Accad

My grandparents were UCCP, my parents are UCCP, I'm born a UCCP and I will be forever a UCCP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *