Ang Tinig Mo ay Diringgin . UCCP AKO

Ang Tinig Mo ay Diringgin

Ang tinig mo ay diringgin
himig ng iyong awitin

Ang utos mo ay susundin
ang nawaglit bigyang pansin.

Samahan mo ang paglakag
tutuwid ang aking landas

Bigyang pagkai’t nang lumakas
kahit dukha ay tatanggap.

Sana’y bigyan ang ‘yong lingcod
ng dunong Mong nag-aayos

Taong ang sispa’y bansot
magbihis ng kanyang suot.

O Dios ang taglay Mong ilaw
iyong gawing aking tanglaw

Bigyang sigla ang isipan
upang ituwid ang mangmang.

Ang lingcod Mo Panginoon
nahahanda sa pagtulong

Hanggang sa an gating layon
ay matamo at masumpong.  Amen

 

 

Leave a Comment