0

Angheles sa Kalangitan

Angheles sa kalangitan, hayo sa sanglibutan
Sa mundo’y inyong isaysay, ang Mesias ay sumilang.

KORO:
Lapit na at dalanginan ang haring bagong silang.  Amen

O manga pastor sa parang, nagbabantay nang kawan
Ang Dios sa taoy pumisan, ilaw N’ya’y kiumikinang.

Manga pantas hayo’t sundan pangitaing makinang
Inyong paghanaping tunay nasa ng manga bayan.

Paluhod na naghihintay lahat ng manga banal,
Panginoo’y mamamasdan sa biglaang pagdatal.

 

Accad

My grandparents were UCCP, my parents are UCCP, I'm born a UCCP and I will be forever a UCCP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *