April 14, 2019 Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

April 14, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
April 14, 2019
Palm Sunday; 6th Sunday in Lent

 

PAGNINILAY  “Pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan,batang asno ang kanyang sinasakyan.”   Zechariah 9:9

 

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Halina! Tignan natin kung sino ang dumarating mula sa kaitaasan. Siya ang bugtong na Anak ng Diyos na makapangyarihan. Salubungin natin Siya ng may galak at may pagpapakumbaba.

Kapulungan: Dumarating ang propeta ng Diyos! Daraan siya sa mga kabundukan upang           alamin ang panaghoy ng mga katutubo. Daraan siya sa mga nayon at bukid upang alamin ang pakikibaka ng mga magsasaka.

Patnugot: Daraan Siya sa mga baybay-dagat upang dinggin ang pagtangis ng mga mangingisda. Darating Siya sa mga pabrika upang makiisa sa pakikibaka ng mga aping manggagawa.

Kapulungan: Papasok siya sa mga barong-barong upang saluhan ang mga maralita, damhin ang kanilang pagtitiis at ipahayag na darating ang paghahari ng Diyos sa kanila.

Patnugot: Papasok Siya sa mga simbahan upang alamin kung ang mga sumasamba ay namumuhay ng matuwid. Papasok siya sa mga palasyo upang suriin kung ang mga pinuno ay makatarungan. Papasok Siya sa mga pamilihan upang tingnan kung ang kanilang timbangan ay makatarungan.

Lahat: Dumarating si Jesus! Anong uri ng pagsalubong ang nararapat sa Kanya? Salubungin natin siya ng may  pagpapakababa. Pasalamatan natin Siya sa matagumpay na pagpasok sa ating puso, damdamin at buhay.             Sambahin natin Siya, na ating Tagapagligtas at Panginoon.

 

AWIT NG PAGPUPURI    “Ang Panginoo’y Papurihan”  MASP #5

IMBOKASYON                                     Patnugot                 

TAWAG SA PAGSISISI

Sinasabi natin na ang Panginoong Jesus ay nagtagumpay sa ating mga puso at buhay. Subalit maraming pagkakataon na hindi ito nakikita sa araw-araw nating mga kilos at gawa. Kaya naman tayo ay tinatawagan upang magnilay at magsisi hanggang upan ating makita ang ating mga pagkukulang at mga gawaing sumisira sa ugnayang makatarungan. Tayo po ay magsisi at lumapit sa Diyos sa diwa ng panalangin…

 

 SANDALI NG PAGNINILAY AT PANALANGIN

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                         Pastor   

TUGON                                          “Great Is Thy Faithfulness”      AIK 273

Salang taglay namin ay napaparam,
Sa awa Mo’t habag ay nakamtan
Maghahari galak sa aming buhay,
Pagkat Ika’y tapat sa ‘Yong hirang.

Ang Dios nati’y wagas!
Tunay S’ya at tapat!
Araw-araw aming namamalas
Sa Iyong pag-ibig maaasahan,
Ang aming hihingin ay kakamtan.

 

PAGBABAHAGINAN NG KAPAYAPAAN        

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGING PASTORAL

TUGON                                      “I Would Be True”                        HFJ # 281

I would be prayerful through each busy moment;
I would be constantly in touch with God
I would be tuned to sense God’s slightest whisper;
I would have faith to keep the path Christ trod
I would have faith to keep the path Christ trod.

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN                     Psalms 118:1-2, 19-29                      

TUGONG AWIT                        “Thy Word is A Lamp Unto My Feet”           

Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path

 PAGBASA SA BAGONG TIPAN                            Luke 19:28-40

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                                                                        

SANDALI NG PAGNINILAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                             Patnugot

Ihandog natin sa Diyos ang mga nagsisilbing asno sa ating mga buhay. Tandaan natin na ang dakila at mapagpalang Diyos ang siyang kakasangkapan at magpala sa mga abang kaloob na ating ibinabalik sa Kanya.

PAGLILIKOM NG HANDOG 

Dokosolohiya                                                                         

 PANALANGIN NG PASASALAMAT                                   Patnugot        

AWIT  NG PAGTATALAGA    “Tindig Ka at Kay Jesus”      MASP 31

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA              Pastor

TATLONG AMEN                           

RESESYONAL 

 

Leave a Comment