April, 15, 2018-Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

April, 15, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

PROSESYONAL

Pagpasok ng magsisindi ng Kandila at magbubukas ng Biblia
Pagpasok ng Koro
Pagpasok ng Patnugot at ng Tagapamahayag/Pastor

 

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Purihin natin ang  Diyos na buhay, sa Kanya ay may katiyakan ang buhay.

Kapulungan: Luwalhatiin ang banal niyang ngalan, sa kanya ang bawat tao ay nakakatagpo ng kagalingan, kagalakan, kapayapaan at kaligtasan.

Patnugot: Tayo ay lumapit na may kapakumbabaan, hingin ang kanyang patnubay sa pagsasama-sama natin upang Siya ay dakilain, sambahin at pasalamatan.

Lahat: Atin siyang awitan at patuloy na gunitain ang ginawa niyang pagliligtas sa sangkatauhan. Ating alalahanin at pasalamatan ang pag-aalay niya ng buhay upang maranasan ng tao ang buhay na ganap at kasiya-siya.


IMNO NG PAGPUPURI
               “Ang Dios ay Purihin”                       AIK  #22

Ang Dios ay purihin, Dios na nagpala! Pag-ibig sa ati’y tunay at kusa,
Sa krus nabayubay, Cristong naghirap, Upang ang tao sa Kanya’y maligtas.

 Si Jesus, tanghalin tinig N’ya ay dinggin,
Si Jesus tanghalin S’ya ang ating sundín.
Ating lalapitan ang Kanyang Anak,  Buong tiwala sa Kanya ilagak.

 S’ya ang tanging lunas sa ating buhay! Ngalan ni Cristo ang ating patnubay.
Kahit nagkasala tawad kakamtan, Ang gagawin n’ya ay manalig lamang.

 Kay rami ng turo, kay raming aral, Daming pagpapang sa ati’y laan,
Hindi lamang gayon ang makakamtan, Kay Cristo’y tatanggap ng bagong buhay.

 

PANALANGIN NG PAGDIRIWANG (Sabay-sabay ang lahat)

Panginoon, narito ang Iyong mga anak, nagkakatipon bilang Iyong iisang katawan. Kinikilala ang Iyong banal na presenya sa aming kalagitnaan. Ang Iyong patnubay ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon at katatagan na Ikaw ay patuloy naming sambahin sa espiritu at katotohanan. Loobin Mo O Diyos, na ang kapangyarihan ng Iyong muling pagkabuhay ay magbigay sa amin ng tapang at lakas na ipahayag at ipamuhay ang Iyong aral, at maglingkod ng walang pangamba at takot. Itanghal na Ikaw lamang ang tunay na Dios ng buhay at kasaysayan, hindi ang aming mga sarili o ang mga nakapaligid sa amin. Sa aming pagsamba, tulungan mo kaming marinig ang Iyong tinig, ang mensahe ng pagmamalasakit, pagpapatawad at paglilingkod sa tawag ng tunay na pakikiisa sa iyong ministeryo na may pag-ibig at kahabagan. Sa pangalan ni Kristo,  na nagpakababa, nagpatawad at nagligtas, Amen.


PANAHON NG PAGSUSURI AT PAGSISISI

TAWAG SA PAGSISISI                                                                                             Patnugot

Magmula sa langit…Ang Diyos nagmamasid sa kanyang nilalang. Kung mayro’ng marunong at tapat sa kanya na nananambahan.” (Awit 53:2) Lumuhog tayo na may kapakumbabaan sa Diyos, hingin ang kanyang kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang kamalian, sa ating pagmamalabis na nagbibigay ng kapighatian sa iba, sa ating mga pagpapasya na nawawalan ang iba, sa ating mga kaisipan na nagwawasak ng ugnayan sa iba. Tunay na hindi lingid sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa lihim man o hayag, kung kaya’t hingin natin ang kanyang kahabagan, upang tayo ay kanyang patawarin at baguhin. Amen.

ANG PAGSUSURI SA SARILI AT PANALANGIN NG PAGSISISI                                                

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                                                                  Pastor

“Iwan na ninyo ang dating pamumuhay….Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; at ang dapat makita sa inyo’y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan.” (Efeso 4:22, 23, 24). Alalahanin natin ang mga salitang ito, bilang kanyang pinatawad, mamuhay tayo ayon sa katwiran at kabanalan ng Diyos.

MALASAKIT AT PANALANGIN NG PAMAYANAN

MGA MALASAKIT NG IGLESYA 

 AWIT NG PAGBATI  “O Mabuhay Ka at Pagpalain”
                                                     MASP 168, 2nd Stanza

Dalangin namin ay pagpalain, ang mga araw mo pang darating,
Maging malayo sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin.
Lumawig nawa ang iyong buhay, sa Dios Ama ay iyong ialay.
Naglilingkod ng tapat at tunay, nang buhay mo ay laging magtagumpay.

PAGBABATIAN NG KAPATIRAN

PANALANGIN NG PAMAYANAN       

Tugong Awit         “May Higit Pa Ba Kay Cristo”     MASP 149, 1st Stanza

May  higit pa ba kay Cristo tunay na kaibigan,
Lalu’t sa iyong dalangin S’ya’y lagging aasahan.
Ang kaibigan mong tunay na laging dumaramay.
S’yang tawagan at asahan di ka N’ya babayaan.

 

 PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN:   

Mula sa Lumang Tipan                                                                       Awit  4

Tugong Awit   Sa Kanyang Pangako’y Naninindigan”
                                                MASP 68, 1st Stanza

Sa kanyang pangako’y innaninindigan,
Sa buong buhay ko’y papupurihan.
L’walhati sa langit ang isasaysay,
Sa tipan ng Dios mananangan.

O panatag, Matatag ako sa aking Manliligtas.
O panatag, Sa pangako ng Dios ay matatag.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN:                                                                      Gawa 3:12-19

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA

 

ANG PAGHAHANDOG NG MGA KALOOB

TAWAG SA PAGHAHANDOG

Patnugot:. “Kayo’y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggawa. (2 Corinto 8:7) “Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon

sa kanilang pangangailangan kundi magiging dahilan upang ihayag ang walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos.” (2 Corinto 9:12).


LILIKUMIN ANG MGA KALOOB

Tugong Awit                             Ang Aming Kaloob”                  MASP 44

Ang aming kaloob, sa Dios ihahandog.
Anomang aming naimpok, Sa ‘Yo’y ipaglingkod.

Kami’y katiwala, ng Iyong biyaya.
Ang unang ani at bunga, sa ‘Yo’y italaga.


PANALANGIN NG PAGHAHANDOG
  (Sabay-sabay ang lahat)

O Diyos na bukal ng pagpapala, narito ang mga inihandang handog ng Iyong mga anak na aming buong kagalakan at katapatan na inialay sa Iyong kapurihan. Nawa O Diyos ay katulad kami  ni Cristo na walang tinitingnan, walang reserbasyon at walang pag-aalinlangan sa paghahandog at pagbabahagi ng iyong mga biyaya.  Marapatin Mo O Diyos na ang mga salaping ito ay patuloy na maging kasangkapan ng pag-abot ng malasakit at pagtugon sa pangangailangan ng Iyong misyon  na tatagos sa labas ng aming iglesya. Tunay na kami ay Iyong katiwala, at lagi naming italaga sa misyon ang biyayang aming tinatanggap. Sa Diyos na mapagkalinga sa lahat ng nilalang, Amen.

 

PAGTATALAGA NG BUHAY SA DIYOS

IMNO NG PAGTATALAGA       “Sa Iyong Layon O Aming Dios”      AIK # 230

Sa iyong layon O aming Dios Iyong akayin ang ‘yong lingcod.
Ang pag-ibig Mo ang sasakop Lisya kong buhay ay aayos.

Sa Iyong nais ang gagawin sa bawat oras bigyang pansin
Iyong hugasan at niningning taglay kong dungis Iyong alsin.

Sa Iyong landas Panginoon ang iyong lingkod ay itultol.
Nais ng pusong nananaghoy Iyong lunasan sana ngayon.

Iyong hawakan yaring buhay ang Iyong Diwa ang patnubay.
S aking lakad ay tanglawan hihintayin ko’y ‘Yong patnubay. 

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT BASBAS

Tugon sa Paghayo:                       “Humayo Ka”

Humayo ka, si Cristo’y sundin, ang krus ng paglilingkod ay dadalhin.
Katarungan, ating  hanapin, Katuwiran, ating hangarin.  

Ang saro Niya’y ating inumin, hanggang buhay na alay kanyang kunin
Sa paghimlay Siya’y pupurihin. Sa walang hanggan ay makapiling.

PAGHAYO SA PAGLILINGKOD SA PAMAYANAN

 

Leave a Comment