April 21, 2019 Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

April 21, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Tema:  “Ang Mensahe ni Moises at ng mga Propeta sa Pagdiriwang ng Muling pagkabuhay”


PROSESYONAL


MGA AWIT NG PAPURI AT PAGKAKAMAYAN


TAWAG SA PAGSAMBA:

Patnugot: Muling nagbangon ang propeta ng Diyos! Halina! Ipamalita natin na si Jesus ay muling nabuhay. Wala na Siya sa libingan! Siya ang bugtong na Anak ng Diyos na mabubuhay magpakailanman. Sambahin natin Siya ng may pagdiriwang. Purihin ang Diyos!

Kapulungan: Itatatag Niya ang bagong langit at ang bagong lupa. Kaya’t ipamalita natin na “ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao”! Purihin ang Diyos!

Patnugot: Itatatag Niya ang Kaharian ng Diyos. Sapagkat sumasa-kanya ang Espiritu ng Panginoon. Siya’y hinirang upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita. Purihin ang Diyos!

Kapulungan: Siya’y sinugo upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya, at sa mga bulag na sila’y makakikita. Upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil. Purihin ang Diyos!

Patnugot: Itatatag Niya ang bagong pamayanan, at ang lahat ay gagawing mga bagong nilalang, at ang buong sanlibutan ay gagawing Kanyang kaharian, kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay namamayani. Purihin ang Diyos!

LAHAT: Si Jesus nagbangon upang ang sangkatauhan ay magkaroon ng buhay – isang buhay na ganap at kasiya-siya. Sambahin natin Siya, ang ating Tagapagligtas at Panginoon. Ating purihin ang Diyos!

IMNO NG PAGPUPURI MASP 49: “Si Jesus ay Nabuhay”

Si Jesus ay nabuhay, Alleluia! Mga angel nagsaysay, Alleluia!
Itanyag ang kat’waan, Alleluia! Lupa’t langit magdiwang, Alleluia!

Hari’y muling nabuhay, Alleluia! Kamataya’y talunan, Alleluia!
Naligtas tayong tanan, Alleluia! Libinga’y walang saysay, Alleluia!

Pagsakop, nagampanan, Alleluia! Nagwagi sa labanan, Alleluia!
Nagbangon matagumpay, Alleluia! Ang langit ay binuksan, Alleluia!

Palalong kamatayan, Alleluia! Tibo mo ay nasaan, Alleluia!
Si Jesús ay nabuhay, Alleluia! Sa iyo’y nagtagumpay, Alleluia!

Tayo ngayo’y kay Jesús, Alleluia! Buong pusong sumunod, Alleluia!
Tularan nating lubos, Alleluia! Atin ang langit at kruz, Alleluia!

PANALANGIN NG PAGDIRIWANG (Sabay-sabay ang lahat)

Aming Tagapagligtas at Panginoon, ang iyong muling pagkabuhay ay nagbukas sa amin ng daan tungo sa bagong pagkatao. Makapangyarihan ang iyong Pangalan kaya’t napagtagumpayan Mo ang kamatayan.
Sa kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay, muli Mong patatagin ang aming pananalig. Bigyan kami ng karunungan mula sa iyong Salita, ipagkaloob ang panibagong kalakasan at kasipagan sa paglilingkod.
Sa inspirasyon ng iyong muling pagkabuhay, turuan Mo kaming maging makatarungan sa lahat ng bagay, patuloy na iibigin ang kapwa, at buong pagpapakumbabang sundan ang Iyong tinahak.
Sa hiwaga ng iyong muling pagkabuhay, ipinahahayag namin ang aming pangangailangan sa Iyong pangunguna. Ikaw lamang at ang iyong pag-ibig ang makapagbabago ng aming mga puso, isipan, at buhay.
Sa katiyakan ng iyong muling pagkabuhay, patnubayan Mo kami at ingatan, pagpalain kami at gawing pagpapala sa kapwa, lingapin nang matutong magmalasakit, at tanglawan upang maging ilaw sa sanlibutan.
Sa Espiritu ng iyong muling pagkabuhay, tulungan Mo kaming maging makatuwiran, pinanghahawakan ang katotohanan, namumuhay sa katuwiran, ipinaiiral ang kahabagan at pinipili ang tama at dalisay Mong pag-ibig. Manatili Ka nawang maghari sa amin at sa aming pagtitipon, Amen.

> PANAHON NG PAGSUSURI AT PAGSISISI

TAWAG SA PAGSISISI Patnugot
Sinabi sa kanila ni Jesus, “Ano’t hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba’t ang Mesias ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan”.
May mga pagkakataong hindi natin mapaniwalaan ang muling pag-kabuhay ni Jesus. Ito ang dahilan kung bakit mahihina ang ating pananalig, at kung bakit hindi natutugunan ang ating mga panalangin. Ipagtapat natin sa Diyos ang ating mga pag-aalinlangan at pagkukulang.

PAGSUSURI SA SARILI AT PANALANGIN NG PAGSISISI

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN Ministro

> MALASAKIT AT PANALANGIN NG PAMAYANAN

MGA MALASAKIT NG IGLESYA, PAGTANGGAP AT PAGBATI

PANALANGIN NG PAMAYANAN

Tugong Awit       MASP 263, 2nd Stanza: “Pumasok Ka, Aking Jesus”

Sa buhay ko, sa buhay ko, pumasok Ka aking Jesus.
Manirahan Ka nang lubos, sa aking buhay, O Jesus.

Sa damdamin, sa damdamin, pumasok Ka aking Jesus.
Maghari ka nang lubusan, sa damdamin ko, O Jesus

> PAKIKINIG SA SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN: Psalms 118:1-2, 14-24

Tugong Awit 25,  4th Stanza “Sinomang Dumirinig”

Salita’y isaysay sa sanlibutan, sa mga kaluluwang nadidimlan.
Balita’y pag-asa at kagalakan, ipahayag saan man.
Sinomang umiibig kay Jesus, Balita’y dalhin sa parang at bundok.
Ang Ama’y tumatawag na malugod, Kahit sino’y dumulog.

PAGBASA SA BAGONG TIPAN         

Juan 20:1-18 &1 Corinto 15:20-26

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA


> ANG PAGHAHANDOG NG MGA KALOOB

TAWAG SA PAGHAHANDOG

Patnugot: Ating pagtibayin ang katotohanan na ang lahat ng biyaya at pagpapala na ating tinatanggap ay buhat sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating pagmamalasakit at pagtutulungan, ginagawa tayong daluyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Gawin natin ang paghahandog ng pasasalamat sa layuning mapalawig ang kanyang paghahari, at matugunan ang pangangailangan ng ating pamayanan.

ANG PAGHAHANDOG

Tugong Awit MASP #121 “Itinaas ng Pag-ibig”

Puso ko’y ihahandog sa kanyang alindog,
Lahat ipasasakop upang Siya’y masunod.
Sa pag-ibig N’yang tunay, buhay ko ay alay,
Sa paglilingkod laan habang buhay.
Siya’y lapitan at handugan,
Siya’y ating papurihan, Kailanman. (2x)

PANALANGIN NG PAGHAHANDOG: (Sabay-sabay ang lahat)

Aming Panginoon, nais namin na laging maghandog ng hain ng pagpupuri, na nagpapahayag ng aming pagkilala sa Iyong kabutihan. Lagi Mong ipaalala sa amin ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat ito ang haing Iyong kinalulugdan, Amen.

PAGTATALAGA NG BUHAY SA DIYOS

IMNO NG PAGTATAGUMPAY
AIK #7 “Ang Aking Panginoo’y Buhay”

Ang aking Panginoo’y isang Cristong buhay.
Kahit anong sabihin, ito’y aking alam.
Tinig Niya’y dinig ko damdam ko ang kamay.
Laging Siya’y kapiling kung kaylangan.

(Koro) Buhay, buhay si Cristo ay buhay.
Kasama ko sa paglakad, sa landas ng buhay.
Buhay, buhay, taglay kaligtasan.
Bakit ito’y aking alam. Sa puso ko’y buhay.

Sa buo kong paligid Siya’y nadarama,
Kahit ako’y manghina taglay ko’y pag-asa.
Kapag mayro’ng gagawin, Siya’y nangunguna.
Sa oras na kaylangang kapiling S’ya. (Koro)

Tayo’y laging magpuri laging mag-awitan.
Si Cristo ay purihin Haring walang hanggan.
Siya’y ating pag-asa kung masusumpungan.
Kaya’t iyong hanapin kabigan. (Koro)

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT BASBAS

Tugon sa Paghayo: Humayo Ka” Lyrics: LVGuerrero

Humayo kang may kalakasan. Atas Niya, tayo ay magmahalan.
Humayo at S’ya’y paglingkuran. Ang buhay ay sa Dios ilaan.
Bagong buhay, bagong ugnayan. Bunga ay laya at kapayapan.
Paglilingkod sa pamayanan, paglilingkod sa Kaharian.

RESESYONAL AT PAGHAYO SA PAGLILINGKOD SA PAMAYANAN

Leave a Comment