April 28, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
April 28, 2019
First Sunday After Easter

SANDALI NG PANANAHIMIK AT PAGHAHANDA
PROSESYONAL
PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

† TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Narito tayo ngayon upang ating ipagpasalamat sa Panginoong Jesus ang pag-ibig Niya sa atin.

Kapulungan: Maraming salamat Panginoon sa Iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Papurihan Ka at pasamalatan sa lahat ng panahon!

Lahat: Papuri sa nag-alay ng buhay. Sa Panginoong Jesus ang tagumpay sa Kanyang pagkabuhay na maguli. Purihin ang Panginoon!

†MGA AWIT NG PAGPUPURI

† AWIT NG PAGPUPURI “Itinaas Ako ng Pag-ibig” MASP 121

Sa ‘king kinalalagyan, dagat ng kasama’n;
Halos di na makuhang umahon sa pampang
Nguni’t ang Panginoon, sa aking pagtaghoy;
Ay siya ang nag-ahon at umampon

KORO:
Itinaas (ako) ng pag-ibig, (ako);
Nang walang sumagip, Tinangkilik!

Puso ko’y ihahandog sa kanyang alindog;
Buhay ipasasakop, hanggang sa malagot,
Sa pag-ibig na tunay, kalulwa ko’y alay,
Sa paglilingkod laan kailanman.

Sa kalul’wang panganib kay Jesus sumandig;
Upang kayo’y masagip sa along mabangis
Siya ang Panginoon, dapat na masunod;
Ito ang kanyang layon sundin ngayon.

† PANIMULANG PANALANGIN                                                                             Patnugot

TAWAG SA PAGSISISI

Patnugot: Sa patuloy nating pag-alaala ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus, sabayan natin ito ng pagbubulay at mga panalangin ng pagsisisi sa mga pagkukulang at mga kamaliang ating nagawa, sinasadya man ito o hindi. Dumulog tayo sa Panginoon at hingin ang Kanyang pagpapatawad at pagpapanibago.

Kapulungan: Panginoon Diyos, pakinggan Mo ang aming mga panalangin.

MATAHIMIK NA PAGSUSURI SA SARILI (sa saliw ng musika)

SALITA NG KAPATAWARAN Pastor

Kung tayo’y magtatapat sa Dios, malaya Niyang ibibigay sa atin ang kapatawaran upang mabagong muli ang ating pakikipag-ugnay sa kapwa-nilalang. At ang kapayapaang ibibigay niya ay tanggapin natin nang buong pag-iingat. Amen.

Tugong Awit: Kaylaking Hiwaga

Hindi ko maisip, kaylaking hiwaga,
kaylaking paglingap, pagpapakasakit.
Sala naming tao, nang Iyong akuin;
Walang hangganan, Dios, ang Iyong pag-ibig.

MGA PAGBATI
MALASAKIT NG IGLESIA
PANALANGIN NG PAMAYANAN Elder
PAGBASA SA LUMANG TIPAN

† Gloria Patri

Ang Ama’y papurihan at ang Anak at ang Espiritu.
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailanman,
Walang hanggan. Amen. Amen.

† PAGBASA SA EBANGHELYO
MENSAHE SA AWIT
MENSAHE SA SALITA
TAWAG SA PAGHAHANDOG

Patnugot: Ang buhay ng Panginoon ay inalay para sa katubusan ng lahat. Pagpapakita ito ng wagas at walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa pagkakataong ito atin ding ipagkaloob sa Diyos ang mga handog tanda ng ating taos pusong pasasalamat. Ating gawin ngayon ang pagkakaloob.

PAGLILIKOM NG MGA HANDOG

† DOKSOLOHIYA

Ang Diyos natin ay purihin. Anak, Diwang Mang-aaliw.
Lupa’t langit awitin. Ang Diyos nati’y l’walhatiin. Amen.

† PANALANGIN SA MGA HANDOG Patnugot

IMNO NG PAGTATALAGA  “Saan Mang Dakong Kasama Si Jesus” (MASP 33)

Saan mang dakong kasama si Hesus,
ako ay ligtas sa pangamba’t lungkot;
Saan mang wala Sya’y mayroong lunos,
hapis at luha ay magsisiagos.

Saan man, saanman, papatnubayan,
Saan man sa kanya’y may kaligtasan.

Saan mang pook si Cristo’y kapiling,
ako ay ligtas sa mga hilahil;

Magsapin-sapin man dusa’t hilahil,
ako ay payapa sa kanyang piling.

†Saan ma’y ligtas at walang panganib,
sa hibo ng daya nitong daigdig;

Kung lagi nang si Hesus ang kaniig,
pala ay aki’t wala nang tigatig.

† PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT BASBAS

† Tatlong Amen

RESESYONAL

Leave a Comment