April 29, 2018-Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

April 29, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

April 29, 2018-Kaayusan ng Pagsamba-Christ is Risen

KAAYUSAN SA PAGSAMBA

 

SANDALI NG PANANAHIMIK AT PAGHAHANDA

PROSESYONAL

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

† TAWAG SA PAGSAMBA                       

Patnugot: Narito tayo ngayon upang ating ipagpasalamat sa Panginoong Jesus ang pag-ibig Niya sa atin.

Kapulungan: Maraming salamat Panginoon sa Iyong pag-ibig na hindi      nagmamaliw. Papurihan Ka at pasamalatan sa lahat ng panahon!

Lahat: Papuri sa nag-alay ng buhay. Sa Panginoong Jesus ang tagumpay sa            Kanyang pagkabuhay na maguli. Purihin ang Panginoon!

 

†MGA AWIT NG PAGPUPURI  (Optional)                  Praise Team  

† AWIT NG PAGPUPURI               “Itinaas Ako ng Pag-ibig”            MASP 121

Sa ‘king kinalalagyan, dagat ng kasama’n;
Halos di na makuhang umahon sa pampang

Nguni’t ang Panginoon, sa aking pagtaghoy;
Ay siya ang nag-ahon at umampon

Koro:
Itinaas (ako) ng pag-ibig, (ako);
Nang walang sumagip, Tinangkilik

Itinaas (ako) ng pag-ibig, (ako);
Nang walang sumagip, Tinangkilik

Puso ko’y ihahandog sa kanyang alindog;
Buhay ipasasakop, hanggang sa malagot,

Sa pag-ibig na tunay, kalulwa ko’y alay,
Sa paglilingkod laan kailanman.

  Sa kalulwang panganib kay Jesus sumandig;
Upang kayo’y masagip sa along mabangis

Siya ang Panginoon, dapat na masunod;
Ito ang kanyang layon sundin ngayon.

 

† PANIMULANG PANALANGIN                                                                  Patnugot

 TAWAG SA PAGSISISI

Patnugot:  Sa patuloy nating pag-alaala ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus, sabayan natin ito ng pagbubulay at mga panalangin ng pagsisisi sa mga pagkukulang at mga kamaliang ating nagawa, sinasadya man ito o hindi. Dumulog tayo sa Panginoon at hingin ang Kanyang pagpapatawad at pagpapanibago.

 Kapulungan:  Panginoon Diyos, pakinggan Mo ang aming mga panalangin.

     

MATAHIMIK NA PAGSUSURI SA SARILI  (sa saliw ng musika)

SALITA NG KAPATAWARAN                                           Pastor

Kung tayo’y magtatapat sa Dios, malaya Niyang ibibigay sa atin ang kapatawaran upang mabagong muli ang ating pakikipag-ugnay sa kapwa-nilalang. At ang kapayapaang ibibigay niya ay tanggapin natin nang buong pag-iingat. Amen.

Tugong Awit:               Kaylaking Hiwaga

Hindi ko maisip, kaylaking hiwaga,
kaylaking paglingap, pagpapakasakit.
Sala naming tao, nang Iyong akuin;
Walang hangganan, Dios, ang Iyong pag-ibig.

 MGA PAGBATI

MALASAKIT NG IGLESIA

PANALANGIN NG PAMAYANAN                                     Pastor                          

PAGBASA SA LUMANG TIPAN                                        Awit 22:25-31

† Gloria Patri

Ang Ama’y papurihan at ang Anak at ang Espiritu.
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailanman,
Walang hanggan. Amen. Amen.

 

† PAGBASA SA EBANGHELYO                                           Gawa 8:26-40

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA

TAWAG SA PAGHAHANDOG

Patnugot:  Ang buhay ng Panginoon ay inalay para sa katubusan ng lahat. Pagpapakita ito ng wagas at walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa pagkakataong ito atin ding ipagkaloob sa Diyos ang mga handog tanda ng ating taus pusong pasasalamat. Ating gawin ngayon ang pagkakaloob.

PAGLILIKOM NG MGA HANDOG                                                    

† DOKSOLOHIYA  

Ang Diyos natin ay purihin. Anak, Diwang Mang-aaliw.
Lupa’t langit awitin. Ang Diyos nati’y l’walhatiin. Amen.

† PANALANGIN SA MGA HANDOG             Patnugot

IMNO NG PAGTATALAGA      “Saan Mang Dakong Kasama Si Jesus”
(MASP 33)

Saan mang dakong kasama si Hesus,
Ako ay ligtas sa pangamba’t lungkot;
Saan mang wala Sya’y mayroong lunos,
Hapis at luha ay magsisiagos.
KORO:
Saan man, saanman, papatnubayan,
Saan man sa kanya’y may kaligtasan.

Saan mang pook si Cristo’y kapiling,
Ako ay ligtas sa mga hilahil;
Magsapin-sapin man dusa’t hilahil,
Ako ay payapa sa kanyang piling.

Saan ma’y ligtas at walang panganib,
Sa hibo ng daya nitong daigdig;
Kung lagi nang si Hesus ang kaniig,
Pala ay aki’t wala nang tigatig.

† PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT BASBAS

 † Tatlong  Amen

RESESYONAL

Leave a Comment