April 7, 2019 Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

April 7, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN SA PANANAMBAHAN
April 7, 2019

Communion Sunday/5th Sunday in Lent

 

PANIMULANG TUGTUGIN

PROSESYONAL (Pagsisindi ng Kandila at Pagbubukas ng Biblia)

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man         sa upuan ng mga manglilibak.

Kapulungan: Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.

Patnugot: At siya’y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa       kaniyang kapanahunan, ang kaniyang dahon nama’y hindi   malalanta; at anumang kaniyang gawin ay giginhawa

Kapulungan: Ang masama ay hindi gayon; kundi parang ipa        na itinataboy ng hangin. Kaya’t ang masama ay hindi        tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa          kapisanan ng mga matuwid. 

Lahat: Sapagka’t nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga       matuwid: nguni’t ang lakad ng masama ay   mapapahamak.

Patnugot: Lakaran natin ang daan ng katuwiran at purihin ang    Kristong Gabay, Amen.

IMNO                              “Tayo Ay Magalak”         MASP #295

Tayo ay magalak at magpasalamat;
Iwagayway ang watawat; krus ni Cristong tapat.

Sa awit ng anghel, ng lupa’y gayon din,
Ang katwaan sa taginting ay ating awitin.

Ating ibandila sa pakikidigma;
Sa karimla’y manalasa hanggang kamta’y pala.

Oo, sa paglakad, awiting may galak;
At gumawa bawat oras sa lugod at hirap.

O pusong dalisay, magalak na tunay;
Ang bandila’y iwagayway, krus ni Cristong banal.

IMBOKASYON                                                              Patnugot

TAWAG SA PAGSISISI                                                    Patnugot

Ang kasalanan nga’y nangungusap sa puso ng masasama, sa ubod ng puso nila’y doon ito nagwiwika. Tumatanggi ito sa Diyos at ni takot, ito ay wala. Kung atin lamang ipapahayag ang ating pagkakasala sa Diyos, at lilisanin ang maling mga gawain, tiyak na tayo’y Kanyang lilinisin at patatawarin.

TAHIMIK NA PANALANGIN NG PAGSISISI

SALITA NG KAPANATAGAN                                                                                Pastor

Isang katiyakan na ang wagas na pag-ibig ni Yahweh ay walang hanggan. Siya’y matuwid kung humatol  sa lahat ng nagsisisi at sinisikap na talikuran ang kasamaan. Handa Siyang kupkupin tayong muli at dalhin sa buhay na payapa at matuwid. Patuloy tayong manumbalik sa Diyos. Mga Kapatid, ating taglayin ang pagpapatawad ng Diyos na mahabagin!

TUGON                                  “Aba Akong Di Gasino”         MASP # 40

Aba akong di gasino, na tinubos ng dugo Mo,
Lumalapit na totoo Sa’yo oh Diyos na Kordero.

PAGBABATIAN AT PAGBABAHAGINAN NG KAPAYAPAAN

MGA BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA

PANALANGIN NG PAMAYANAN                                                    Manggagawa

TUGON                                      “Ang Daing Namin” MASP # 202

Ang daing namin o Diyos ay dinggin
Kapayapaan mo’y nasang tanggapin.  Amen

ANG KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

SA BANAL NA KASULATAN

SA LUMANG TIPAN                                           Awit 126 & Isais 43:16-21       

SA BAGONG TIPAN                                          Juan 12:1-8

TUGON                               Gloria Patri”

Ang Ama’y papurihan, at ang Anak, at ang Espiritu
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailanman
Walang hanggan. Amen, Amen.

SA AWIT                                              

SA SALITA                                       

SANDALI NG TAHIMIK NA PAGNINILAY

ANG PAGDIRIWANG NG BANAL NA KOMUNYON

AWIT NG PAGHAHANDA     “Sa Pag-ibig ng Dios”    MASP#252

Sa pag-ibig ng Dios, kanyang ibinigay
Bugtong Niyang anak sa krus ay namatay

Muli S’yang babalik laking kagalakan dahil sa pagmamahal.
Sa pag-ibig ng Dios, tayo’y iniligtas

Bugtong Niyang anak kusang lumingap
Muli S’yang babalik upang tipunin ang nanatiling tapat.

SALITA NG INSTITUSYON, PANALANGIN, PAANYAYA AT PAGTANGGAP

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                                            Patnugot

Pinaalalahanan po tayo ng salita ng ating Panginoong Jesu-Cristo: “Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo,” (Lucas 6:38) Ibigay nga natin ang nararapat na handog para sa ating Diyos. Gawin natin ang paghahandog. 

PAGLILIKOM NG MGA HANDOG                                              

TUGON                                              “Doksolohiya”

Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritung Banal
Ng mga taong nilalang  at nang tanan sa kalangitan, Amen.

PANALANGIN PARA SA MGA HANDOG                          Patnugot

AWIT NG PAGTATALAGA “Si Bathala Ang Matibay” MASP #193

PANALANGIN NG PAGTATALAGA

BASBAS                         Manggagawa

Tugon                         “Tatlong Amen”

 PANGWAKAS NA TUGTUGIN

RESESYONAL 

MGA BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA

Leave a Comment