April 8, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG BANAL NA PAGTITIPON
April 8, 2018
Ikalawang Linggo ng Pagkabuhay na Muli

Mga Salitang Pagninilayan:

Unity is strong and real only in situations where the power of some does not overwhelm others. We are overwhelmed by many expressions and experiences of oppressive forms of unity. Genuine unity is sustained in a spirit of humility, honesty, accepting each other’s difference and shaping together shared visions and goals. It is only then that the unity we have in Christ becomes a gift of the Spirit.
         (“Bible Study 4.  Being and Becoming Church: The Spirit-Filled Genesis,” WCC 10th Assembly, 2013.)
====================

Sarilinang Paghahanda at Pagninilay (sa saliw ng isang himig)

Pagdako sa unahan ng mga may bahagi

Pagsisindi ng Kandila at Pagbubukas ng Bibliya

TAWAG SA PAGDIRIWANG (Hango sa Efeso 4: 3-5)

Patnugot: Luwalhati sa Diyos na naghahari magpakailan man! Siya ang tumawag sa       atin na mamuhay sa katapatan at katuwiran.

Kapulungan: Papuri sa Tagapagligtas na umiibig sa atin! Siya ay namatay at sa   ikatlong araw ay muling binuhay upang pagtagumpayan ang kapangyarihan   ng kamatayan.

Patnugot: Dakilain ang Diwang Pumapatnubay! Siya ang nagkaloob sa atin ng     pagkakaisa, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa atin.

Lahat: Tayo nga’y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang          bautismo; iisang Diyos at Ama nating lahat. Halina, sama-sama nating        sambahin ang Diyos na higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa         lahat!

+AWIT NG PAGPUPURI                      Praise Team   (Optional)

IMNO                                      “Dios Natin ay Luwalhatiin”                      HFJ 8

Dios natin ay l’walhatiin, atin S’yang papurihan
May paggalang na lapitan, ngalan niya’y ipag-awitan!

Refrain:
Dios ng awa, Dios ng pagsinta, tanggapin aming pagsamba;
Alay namin puso’t kalul’wa, at laging pupurihin Ka.

Sala nati’y ipahayag, nang kamtan ang patawad
Ating dalhin ang bagabag, pala niya ay igagawad. (Refrain)

Nasa ng Dios ay hanapin, aral niya’y dinggin natin
Buhay natin ay ihain, atas niya ay ating tupdin. (Refrain)


+PANALANGIN (sabay-sabay)

O Dios na buháy, nagkakatipon kami upang kilalanin ang Iyong banal na presensya. Sa diwa ng pagkakapatiran at pagkakaisa, bigkisin mo kami sa iisang pananalig at adhikain. Maghari ka nawa sa aming mga puso at maging makabuluhan nawa ang aming pagsamba sa araw na ito. Magkaroon nawa kami ng malalim na pagpapahalaga sa kahulugan ng iyong pagkabuhay na mag-uli. Maranasan nawa namin ang panibagong lakas na kaloob ng Espiritu, at matapat na makilahok sa pagpapatupad ng misyon ni Kristo lalo sa aba ng aming lipunan. Ito ang aming sinasamo. Amen. 

TUGON                                   “Diyos na Magulang”                        BHP 36

Diyos na Magulang, Banal ang ngalan, Pamamayani ay sumaamin.
Gawin nawa ang ‘Yong kalooban sa lupa gaya ng sa langit.

TAWAG SA PAGSISISI                 (Patnugot)

Lumapit tayong lahat sa Panginoon, tayong lahat na nagkasala sa Kanya at sa ating kapwa. Ihingi natin ng kapatawaran ang mga pagkakataong hindi  natugunan ng Iglesya ang panawagan sa pangangailangan ng ating ka-pamayanan. Hanapin natin ang katuwiran ng Diyos na mabuti at tapat. Pagsisihan ang ating mga pagkukulang at talikuran ang ating mga kasalanan.

Awit ng Paglapit :                  ”Change My Heart Oh God”

* Change my heart o God, Make it ever true
Change my heart oh God May I be like You.

You are the potter, I am the clay
Mold me and make me this is what I pray. (Repeat *)

PANALANGIN NG PAGHINGI NG TAWAD  (Awit 32:5)

“Mahabaging Diyos, kasalanan nami’y aming inaamin; pagkakamali’y di na inilihim. Nagpasya kami sa Iyo’y ipagtapat, at mga kasalana’y pinatawad Mong lahat.” Opo, maraming beses na kami’y naging mahina at mapagmataas. Naging makasarili at maramot sa maraming pagkakataon. Baguhin mo ang aming mga puso, at hubugin ayon sa iyong kabanalan. Amen.

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN (Awit 32:1)                              Pastor

TUGON                                    “Iisang Liwanag”                         BHP 42

Iisang liwanag ating tanglaw, Nagmula kay Kristo
Iisang liwanag ating tanglaw buhat sa Kanya.

MGA BALITA AT MALASAKIT

PANALANGIN NG SAMBAHAYAN NG MANANAMPALATAYA           

TUGON                                          “Iisang Liwanag”                   BHP 42

Tayo’y kabahagi ng Iglesya, si Kristo ang Ulo
Tayo’y kabahagi ng Iglesya, tayo’y kay Kristo.

PAGBASA SA LUMANG TIPAN                                                     Awit 133

+GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan, at ng Anak at ng Espiritu
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailan man
Walang hanggan. Amen. Amen.

+PAGBASA SA BAGONG TIPAN                                                  Gawa 4: 32-35

MENSAHE SA AWIT

 MENSAHE SA SALITA                                                 

TAWAG SA PAGKAKALOOB:                                                       Patnugot

Kaya’t lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Dios sa pamamagitan ni Hesus—pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Dios.

GAWAIN NG PAGHAHANDOG

+DOKSOLOHIYA

Purihin ang Diyos ng awa, Kristo’t Diwang Mapagpala
Magpuri ang buong madla sa Diyos ng langit at lupa. Amen.

+PANALANGIN UKOL SA HANDOG                                               Patnugot

AWIT NG PAGHAYO               “Pananagutan”

Walang sino man ang nabubuhay, para sa sarili lamang
Walang sino man ang namamatay, para sa sarili lamang.

Koro:
Tayong lahat ay may pananagutan sa isat’ isa,
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.

Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man,
Tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan.

+Sabay-sabay na nag-aawitan ang mga bansa
Tayo’y tinuring ng Panginoon, bilang mga anak.

+PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT BASBAS                               Pastor

+TATLONG AMEN

Leave a Comment