Ating Igalang Ang Kordero . UCCP AKO

Ating Igalang Ang Kordero

Ating igagalang ang Korderong hirang
Sa tronong Kanyang upuan bigyan ng paggalang
Gising mag-awitan, maghandog ng alay
Bilang Haring nagmamahal si Cristo ang sundan.

Bilang Hari sundin Krodero’t Dios natin
May pag-ibig buong giliw hirap mo’y dadalhin
Cristong nagmamahal buhay ang s’yang hain
Hari nating ang pag-ibig ay di nagmamaliw.

Haring mapagpala pagtawag mo’y handa
Handang dinggin ang ‘yong nasa layuning may luha
Lapit sa may-likha tatanggap ng pala
Tatawag ka’t hwag magsawa diringging may tuwa.

Pag-ibig ang alay ng Kordero ng Dios
Sa Kalbaryo ay nagdusa buhay ay nahandog
Damdami’y naghirap, nagdanas ng bugbog
Pag-ibig din ang napansin sa Kanyang pagsakop.  Amen.

 

Leave a Comment