August 11, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
August 11, 2019-9th Sunday After Pentecost

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Halika, Banal na Espiritu at kami ay puspusin; puso ay hipuin, pagmamahal     at kapayapaan ay padaluyin.

Kapulungan: Puso’t kaluluwa namin ay ihanda, sa pagpupuri sa Dakilang Manlilikha.

Patnugot: Kung sa sariling kakayahan lamang kami aasa, walang mararating aming pagpapagal at paggawa.

Kapulungan: Makapangyarihang Diyos, ikaw, sa aming kalagitnaan ay iniimbita. Gawin mo kaming karapat-dapat sa aming pagsamba.

Lahat: Ikaw na nagmahal sa amin kahit noong kami ay makasalanan pa, wala kaming ibang maihahandog kundi ang buhay namin na Iyong binago na. Marapatin mo kami at gamitin sa kalawigan ng Iyong ministeryo dito sa lupa. Ang pag-ibig Mo at katarungan, pamarisan     namin; at sa gawa at dalangin, purihin Ka o Diyos na dakila!

AWIT NG PAGPUPURI      “Masayang  Alingawngaw MASP#264

Masayang alingawngaw sa puso mo
At kapayapaang di kumukupas
Sasaiyong totoo, kung susunod lalakad
At mamumuhay sa yakap ni Cristo.

Masiglang alingawngaw,
Masiglang alingawngaw
Tanggapin mo si Cristo,
Saan ka man patungo,
Masayang alingawngaw sa puso mo.

Wagas na pag-ibig matututuhan,
Pag-ibig ni Jesus sa iyo’y laan,
Ihayag sa salita at gayon din sa gawa:
Masayang alingangaw sa puso mo.

May mga hambalang sa dadaanan
Saganang biyaya ay ibibigay;
H’wag ka ngang mangangamba, Siya’y iyong kasama,
Masayang alingawngaw sa puso mo.

Masdan nga si Jesus na iyong buhay
Sa mga paggawa s’ya’y iagapay,
Marami’y maaakay, kung ang buhay mo’y sakdal,
Masayang alingawngaw sa puso mo.

 

IMBOKASYON  

TAWAG SA PAGSISISI                        Patnugot

Sa diwa ng kapakumbabaan at pagsisisi, dumulog tayo sa Diyos, sa masagana niyang habag. Hingin natin ang kapatawarang nagdudulot ng panibagong simulain at ugnayan.

PANALANGIN NG PAGSISISI  

Panginoon, kami ay nagkasala sa Iyo at sa aming kapwa, at dahil sa sakit at hirap na amin din namang naranasan, hindi nagiging madali para sa amin na magpatawad sa mga taong nagdulot nito sa amin. Kaya’t lumalapit kami sa Iyo ngayon, humihingi ng kapatawaran mo at humihiling na alisin mo ang lahat ng poot na aming nararamdaman. Itinataas namin sa Iyo ang aming maruruming puso, ang aming mga baluktot na pamumuhay at mga maling intensyon sa aming kapwa, lakip ang kawalang pakialam at malasakit sa kanila. Linisin mo po ang aming kalooban at alisin ang bigat ng kasalanan na nakapagpapabagal sa amin at nakahahadlang  sa walang hanggang pag-ibig at kapayapaan na nagmumula sa Iyo. Sumasamo kami na kami ay iyong patawarin, kalakip ang aming maigting na hangarin na magbagong buhay at sumunod sa Iyong kalooban. Ito ang aming taimtim na panalangin. Amen.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

SALITA NG KAPANATAGAN  (Roma 5:1-5)                            Pastor

Tugong Awit                      Salamat O Aking Jesus

Salamat O aking Jesus sa kalul’wa ko’y pagtubos.
Salamat sa pagdudulot ng kaligtasang laya’t puspos. Amen.

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGIN NG PAMAYANAN

TUGONG AWIT

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN   

Isaias 1:1, 10-20
Genesis 15:1-6

GLORIA PATRI

PAGBASA SA BAGONG TIPAN 

Lukas 12:32-40
Hebreo 11:1-3, 8-16

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA

TAWAG SA PAGHAHANDOG   (Mateo 5:23-24)              Patnugot

“Kaya nga kapag ikaw ay magdala ng iyong kaloob sa dambana at doon ay maala-ala mo na ang iyong kapatid ay may laban sa iyo, iwanan mo roon sa harap ng dambana ang iyong kaloob. Lumakad ka at makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Pagkatapos ay bumalik ka at maghandog ng iyong kaloob.” Kalakip ng mga ikapu, pangako  at tanging alay, gawin rin nating mainam na handog ang makatarungan at mapayapang pamumuhay.

 PAGLILIKOM NG HANDOG                         Mga Tagalikom

DOXOLOGIA

PANALANGIN NG PASASALAMAT                        Patnugot

AWIT NG PAGTATALAGA    “O Haring Walang Hanggan”         MASP#262

O Haring walang hanggan Iyong pangunahan
Sa laot ng digmaan kublihan ay ikaw,
Sa paghahanda namin Iyong palakasain,
O Haring walang maliw Ikaw’y awit namin.

Pangunahan Mo twina, Haring walang hanggan;
Ang hirap madlang dusa’y magiging ligaya;
Gawaing kabanalan sa digma’y paparam,
At ang magtatagumpay ang Dios nating banal.

Pangunahan Mo twina, Haring walang hangga;
Kaloob na umaga dulot ay ginhawa, krus mo ang aming ilaw
Sa daan ng buhay, hanggang koronang alay sa langit ay kamtan.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA         

LIMANG AMEN

RESESYONAL     

Leave a Comment