August 18, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
Agosto 18, 2019

 

PAGNINILAY:     “In the midst of issues and some development, the church should stand firm On her faith as being disciple and servant of God.  ……The church should firmly discern to the sign Of times especially the unjust and unequal opportunity offered by the state.”


PAG-AAWITAN

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot :  Purihin ang Diyos na tumawag sa atin, ang Kanyang munting tinig ang nag-akay upang siya ay sama-sama nating sambahin at paglingkuran.

Kapulungan: Naririto tayo bilang Kanyang katawan na patuloy na hinahangad na maunawaan at yakapin ang Kanyang misyon.

Patnugot:  Sambahin natin ang Diyos  hindi lamang sa pag-aawitan at pananalangin ng sama-sama.  Sambahin natin siya sa ating pag-aalay at pagkakaloob ng ating buhay para sa kapayapaan.

Kapulungan: Pasalamatan natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo na huwaran ng        pagsasapamuhay ng misyon, tayo ay naglilingkod ayon sa Kanyang atas at layunin.

Lahat: Pagtagumpayin Mo O Diyos ang aming pagsamba at paglilingkod sa Iyong pangalan. Sa   pagpapahayag at pagsasapamuhay ng Iyong paghahari sa aming pamayanan.

 

IMNO NG PAGPUPURI    “Ang Dios ay Purihin”  (“To God Be the Glory”)

Ang Dios ay purihin, ang Manlilikha! Tayo ay inibig, S’ya ay dakila!
Sa wangis Niya tayo’y kanyang nilikha. Kaloob na buhay ay pinagpala.
Purihin ang Amang Makapangyarihan. Purihin si Jesus, S’ya ang kaligtasan.
Espiritu Santo, ang kalakasan. Ang Iisang Dios ng kapayapaan.

Ang Dios ay purihin, nag-anyong tao, Ating ngang lapitan si Jesu-Cristo,
Buhay ang inalay, maligtas tayo.  Maglingkod sa Kanya nang buong puso.
Purihin ang Amang Makapangyarihan. Purihin si Jesus, S’ya ang kaligtasan.
Espiritu Santo, ang kalakasan. Ang Iisang Dios dala’y kalayaan.

Ang Dios ay purihin, S’ya’y Diwang Banal. Gabay at aliw sa ‘ting pagpapagal.
Nang maipamuhay, Mabuting Aral. Ang pananalig at ang pagmamahal.
Purihin ang Amang Makapangyarihan. Purihin si  Jesus, S’ya ang kaligtasan.
Espiritu Santo, ang kalakasan. Ang Iisang Dios na makatarungan.



IMBOKASYON   (Sabay-sabay ang lahat)

Diyos na mapagmahal at mapagkalinga, narito kami upang muling katagpuin ka. Aming panalangin na manahan ang iyong Espiritung Banal sa aming pagtitipon. Linisin Mo ang aming diwa, at ang aming damdamin upang maging karapat-dapat kami sa pag-aalay ng papuri at pasasalamat sa Iyong pangalan. Panginoon, bigyan Mo ng kahulugan ang aming pagsamba, marinig ang Iyong mensahe sa salita at sa mga awitin. Buksan Mo ang aming mga puso at isipan ng sa gayun ay matanggap namin ang Iyong salita na gabay sa aming pamumuhay, ng masunod naming ang iyong aral na may kababaan –loob at pagpapasakop sa Iyong banal na layunin. Sa pangalan ni Kristong banal at mapagpalaya, Amen.

 

TAWAG SA PAGSISISI                                                                                            

Patnugot:  Magsisi at magbalik-loob tayo sa Diyos na may kapakumbabaan at katapatan.  Ang kanyang pagpapatawad ay pagkakataon upang landasin ang kanyang katwiran, atas at kalooban.

Kapulungan: O Dios, patawarin Mo kami sa maraming pagkakataon na hindi namin napapahalagahan   ang Iyong layunin sa aming buhay.  Patuloy  naming binabalikan ang mga kilos at ugali na hindi nagsasalarawan ng Iyong katwiran at kabanalan.

Patnugot:  Hingin natin ang kanyang kahabagan. Tunay na ang Diyos ay mapagpatawad, huwag nating    sayangin ang kanyang kagandahang-loob. Hangarin natin ang bagong buhay  at pasakop sa     Kanyang katwiran at kabanalan.


TAHIMIK NA PAGSUSURI SA SARILI  

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN:                                    Pastor

Tugong Awit  AIK      #83 “Dios ay Luwalhatiin

Tayo’y tinubos ng dugo N’yang  mahal! Lahat ng nanalig kay Cristong Ngalan,
Kahit anong higpit ng pagsalangsang, Paglapit kay Cristo, tawad kakamtan.

 

PANALANGIN NG IGLESYA                                              Elder                    

Tugong Awit           “I Cast All My Cares Upon You”

I cast all  my cares upon You, I lay all of my burdens down at Your feet.
And  everytime I don’t know what to do, I will cast all my cares upon You.

 

PAGBASA SA LUMANG TIPAN           

Isaias 5:1-7 ; Jeremias 23:23-29     

Tugong Awit:   HFJ #353,:      “Ang Salita ng Dios”          

Ang Salita ng Dios ay mayaman, Waring ginto’t perlas natunay.
Kung sasaliksikin araw-araw, May kakamting lugod ang buhay.

 

PAGBASA SA BAGONG TIPAN:     

Lucas  12:49;56 ; Hebreo 11:29-12:2                                                                                                              

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA     

TAWAGSA PAGHAHANDOG:    2 Corinto 9:6, 8

Patnugot: “ Tandaan ninyo ito: ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghaahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami.”

Kapulungan: “Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay – higit pa sa inyong pangangailangan  upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa.”

ANG PAGHAHANDOG (Mga Ikapu, Pangako, Tanging Pasasalamat, at iba pa)

Tugong Awit                   “Let the Peace of Christ Rule in Our Hearts”  

Let the peace of Christ rule in our hearts;  (2x)
And whatever you do in word or indeed do it all in the name of the Lord.
Giving thanks, giving thanks, to God thro’ Christ the Lord. (2x)

 

PANALANGIN NG PAGHAHANDOG: (Sabay-sabay ang lahat)

Diyos na bukal ng biyaya at kagandahang loob, ikaw ang aming huwaran. Ang aming mga handog ay kapahayagan ng aming pagpapasakop sa iyong banal na layunin. Ang pagtataguyod ng iyong misyon ay pagkakaloob ng aming buhay at tinatangkilik. Nawa ang mga salaping aming handog ay maging daluyan  ng iyong kabutihan at ng biyaya para sa iba. At ang buhay naming ay patuloy Mong pagpalain ng kalakasan, kagalingan at kalusugan  upang ang kasiglahan ng paglilingkod at pakikibahagi sa iyong misyon ay lubusan naming maisakatuparan. Salamat, sa lahat ng iyong pag-iingat, paglingap at  pagpatnubay. Kay Kristo Hesus na ngalan, Amen.

IMNO NG PAGTATALAGA  MASP  #278    “Sa Tana’y May Balitang Mainam”

Sa tana’y may balitang mainam, Upang puso’y liwanagan.
Buhay at katotohanan, kapayapaa’t ilaw; kapayapaa’t ilaw.

Koro:
Ang dilim ay magliliwanag; At sa lupa’y itatatag.
Ni Cristo ang kaharian ng Pag-ibig at liwanag.

Mayroong awit na aawitin, Puso kay Cristo ay dalhin
Sa kasamaa’y pangsupil, Dudurog sa patalim, Dudurog sa patalim. (Koro)

Sa kalahatan ay may balita, Na ang Hari sa itaas,
Sinugong Anak ng liyag upang tayo’y iligtas; upang tayo’y iligtas. (Koro)

Nagligtas ay ipakikilala, Hirap ang dinanas Niya;
Ang kahirapa’y tinahak lahat nang maligtas, lahat ay maligtas. (Koro)

 

PANALANGIN NG PAGTATALAGAPAGPAPALA

TUGONG AWIT   BHP #43    “Paghayo Sa Bayan” 

Naganap na’ng pananambahan, Tayo’y hahayo sa ating  bayan;
Pagpalain tayo’t ingatan, Ng Dios na ating kalakasan.
Kung lahat ng aral ay tupdin, Pagsamba nati’y may tutunguhin;
Pagbabago ay sasapitin, Dios ang maghahari sa atin.

RESESYONAL

Leave a Comment