August 25, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
Agosto 25, 2019
1st Sunday in Kingdomtide

 

PAGNINILAY :   “God isn’t looking for people of great faith, but for individuals ready to follow Him.” -Hudson Taylor 

PROSESYONAL

 TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: “Si Yahweh ay papurihan, purihin mo, kaluluwa, Ang pangalan niyang banal purihin mo sa      tuwina.”

Kapulungan: “ Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.”

Patnugot: “Si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan; natatamo ng inapi ang kanilang Karapatan.”

Kapulungan :  “Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig             naman ay lubos. “

Lahat :  Purihin ang Diyos na makatarungan, ang karunungan niya ay nagpapahayag ng kapayapaan.       Lubos na pagbabago ang kanyang hangad. Sa bagong buhay lubos ang paghahari.

 

IMNO NG PAGPUPURI   HFJ #14    “Purihin ang Panginoon”

Refrain:
Purihin ang  Panginoon, umawit ng kagalakan;

At tugtugin ang gitara, at ang kaayang-ayang lira.
Hipan ninyo ang trompeta.

◄Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo’y tumawag;
Sa ating manga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. (Refrain)

◄Ang pasaning mabigat sa ‘ting manga balikat,
Pinagaan nang lubusan ng Diyos na Tagapagligtas. (Refrain)

◄Kaya’t Panginoo’y dinggin, ang landas N’ya’y tahakin.
Habambuhay ay purihin, kagandahang-loob N’ya sa ‘tin. (Refrain)

 

IMBOKASYON   (Sabay-sabay ang lahat)

Diyos ng katarungan at kapayapaan, kami ay lumalapit sa Iyo ng may buong kapakumbabaan. Ang  presensiya Mong banal ay aming kinikilala sa aming kalagitnaan, upang sa aming pagtitipon  ay maghari ang Iyong kabanalan at katuwiran.   Gawin Mong makahulugan ang aming pagpupuri at pagsamba sa gitna ng maraming nagaganap sa aming pamayamanan.  Ipahayag Mo ang Iyong mensahe sa liwanag ng Iyong Banal na  Salita at sa mga pangyayaring nagaganap sa aming kasalukuyang kalalagayan. Ikaw ang buhay at katotohanan, dalhin Mo kami O Diyos sa iyong daan. Paging dapatin ang aming pagsamba at paglilingkod, Amen.

 TUGON

TAWAG SA PAGSISISI
                                                                                             

Patnugot:   “Namumuhi ako sa inyong mga piging, hindi ako nalulugod sa inyong pagdiriwang…Tigilan na ninyo ang magugulong awitan; ayokong marinig ang inyong mga tugtugan. Sa halip ay pairalin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog na umaagos nang patuloy.”  (Amos 5:21, 23, 24)

Kapulungan:  Patawarin mo, O  Dios, ang aming pagwawalang-bahala at pananahimik sa mga nangyayaring di akaaya-aya sa aming pamayanan. Nakalimutan namin na itanglaw at ipahayag ang iyong kat’wiran, kahabagan at kapayapaan. Linisin Mo ang aming puso at diwa, baguhin ang aming buhay-pananampalataya upang maging kasangkapan sa pagtataguyod ng Iyong pag-ibig at katarungan. Amen.

                                                                                              

TAHIMIK NA PAGSUSURI SA SARILI  

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN             Pastor

TUGON                                     “Dakilang PasasalamatBHP #39     

Pasasalamat sa ‘Yo , O Dios. Kami sa dusa ay tinubos.
Nililinis at walang takot. Sa bagong buhay nalulugod.

 

PANALANGIN NG IGLESIA                                                                                                       

TUGON                                         “Diwa ng Diyos” BHP #38    

Diwa ng Dios, kami’y dinggin, Paghihirap ay lingapin.
Bayang lugami sa dusa, Tinig Mo’y aming pag-asa.

PAGBASA SA LUMANG TIPAN      

               Isaias 58:9b-14 ; Jeremias 1:4-10      

TUGON   HFJ #353,:            “Ang Salita ng Dios”          

Ang Salita ng Dios ay mayaman, Waring ginto’t perlas na tunay.
Kung sasaliksikin araw-araw, May kakamting lugod ang buhay.

 

PAGBASA SA BAGONG TIPAN:

Lumang Tipan             Jeremiah 1:4-10; Isaiah 58:9b-14; Psalm 103:1-8; Lucas  13:10-17
Bagong Tipan               Lucas  13:10-17; Hebreo 12:18-29                                                                                                      

MENSAHE SA AWIT                                                                                                                      

MENSAHE SA SALITA     

TAWAG SA PAGHAHANDOG:

      Patnugot:  Pagkatapos nating matanggap ang mensahe ng buhay, ipahayag natin ang ating pagtugon sa pagkakaloob ng ating mga handog.  

      Kapulungan: O Diyos, tanggapin Mo ang aming mga kaloob, ang  salapi, panahon at kalakasan. Iniaalay rin namin ang aming buhay sa pagtataguyod ng Iyong misyon.

 

ANG PAGHAHANDOG (Mga Ikapu, Pangako, Tanging Pasasalamat, at iba pa)

DOKSOLOHIYA

PANALANGIN NG PAGHAHANDOG                  Patnugot

IMNO NG PAGTATALAGA          “Ang Panginoon ay Tumatawag” MASP  #272

Ang Panginoon ay tumatawag , Sino ang yayaong tutupad?
Sinong mag-uuwi sa lumayas? Sinong magtuturo sa landas?

Koro:
Sabihin o Dios ko at agad na sasagot ako.
Sabihin O Dios ko tutugon akong “Suguin Mo.”

 Sa bagang apoy ang luminis na. Ang propeta ay tumalaga.
Ang tanong ay tinugong pagdaka; “Narito at isugo Mo na.” (Koro)

Kay daming sa sala’y nagugumon Pakinggan ang kanilang taghoy.
Madaling iligtas sa linggatong. Sa tawag ng Dios ay tumugon. (Koro)

Pag-aani ay darating na, Ani ay dadalahing masaya.
Ang Panginooon ay magbabadyang, “Bantay na tapat, magpahinga,” (Koro)

 

PANALANGIN NG PAGTATALAGAPAGPAPALA                         

TATLONG AMEN

 

Leave a Comment