August 4, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

 KAAYUSAN NG PAGSAMBA
August 4, 2019
8th Sunday after Pentecost, Communion Sunday

 

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA
PROSESYONAL
TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Ating purihin ang Diyos, na patuloy sa ating  nagmamahal at kumakalinga. Sa kabila ng ating mga kabuktutan, nagpapatawad  kung bukal-puso ang ating pagsusumamo at pagtawag.

Kapulungan: Pagpupuri at pagsamba ang dala namin sa Iyo o Diyos, ikaw       lamang at wala ng iba; kaming sa Iyo’y nagpapasakop at tumitingala.

Patnugot: Ialay ang pinakamainan sa Kanya: buhay, lakas at lahat ng makakaya, sapagkat ang lahat ng ito, sa Kanya din naman nagmula.

Lahat: Tunay Kang makapangyarihan o Diyos, ni isa, wala sa amin ang ganap na makauunawa. Sa kadakilaan mo, lahat kami ay manghang-mangha. Loobin mong aming masundan ang kabutihan mo, katuwiran at dangal! Purihin ka sa aming mga pakikipag-ugnay. Purihin ka sa aming mga pagpapagal!

AWIT NG PAGPUPURI      “Pagsamba at Paglilingkod”      BHP # 11

Tayong lahat ay magdiwang, sama-samang papurihan,
Ang Dios ng kasaysayan, matapat, makatarungan.

Ang buhay at kalakasan, sa kap’wa natin ilaan,
T
unay na kaganapan, na s’yang atas ng Maylalang.

Ang salita ng pag-asa, ihatid natin sa aba,
Kalayaa’y makita, sa bansa ng nagdurusa.

O Dios na aming magulang, kalakasan Mo’y makamtan,
Sa ‘ming pakikihamok, pag-ibig ang s’yang nag-udyok.

IMBOKASYON                                                        Lahat   

Walang hanggan Diyos ang Iyong kabutihan, sa kabila ng aming mga kasalanan, ay patuloy sa aming lumilingap at nagpapatatag. Lumalapit kami ngayon sa Iyo na may bukas na puso at isipan, humihingi ng Iyong paggabay sa araw-araw. Alam namin na walang kahit sino na nakaabot sa kadakilaan mo ngunit patuloy kang nangungusap sa amin upang kami ay lubusang magbago at magbalik-loob sa Iyo. Hanapin nawa namin sa aming mga sarili ang pagpapatawad na kagaya ng kung paano mo ito iginawad sa amin. Maghari nawa ang pag-ibig at kapayapaan na mula sa Iyo. Samahan mo kami ngayon at sa mga darating na panahon, dahil ikaw ang Diyos na buhay, noon, ngayon at magpakailan pa man. Amen.

TUGONG AWIT                   “Cordero’y Putungan”       MASP 34

Cordero’y putungan sa Kanyang luklukan!
Pakinggan ang kalangitan sa tugtuging alay.
Gising diwang himlay at Sya’y papurihan
Ang Haring walang kapantay magpakailanman.

 

TAWAG SA PAGSISISI  

Patnugot: Sa mga panahon na kami ay nagkulang sa Iyo Ama at mas piniling sundin      ang sarili naming pasya…

Kapulungan: Hilumin mo kami at patawarin sa mga pagkakamali naming nagawa!

Patnugot: Sa mga pagkakataon na mas pinili naming manahimik sa kabila ng kakayanan na itama ang nakikitang kalikuan sa sarili at sa kapwa…

Kapulungan: Pakilusin mo kami at ituro sa amin ang daan ng kabutihan at katuwiran.

Patnugot: Sa aming paglimot sa dakila mong pagsasakripisyo sa Iyong bugtong na anak…

Lahat: Kapatawaran ang ipagkaloob mo sa aming aba na patuloy na sumasalansang at nakakalimot. Hiling namin ang pananatili ng iyong gabay, pagtutuwid at pag-ibig, Panginoon. Amen.

 

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI (kasabay sa saliw ng tugtugin)

SALITA NG KAPANATAGAN  (Efeso 1:6-8 )                        Pastor

Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na Anak! Tinubos tayo ni Cristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang-loob na ibinigay sa atin, Amen.

 

TUGONG AWIT   “Kay Jesus Dulog Taong Sala”            MASP # 254

Nagkasala kang walang malay, dumulog sa Kanyang paanan.
Kay Jesus mo matatagpuan ang mithi mong kapatawaran.
Kay Jesus, lapit na, at sa Kaniya ay ligtas;
Kay Jesus, dulog na, at sa Kanya ay may buhay ka. Amen.

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGIN NG PAMAYANAN

TUGONG AWIT                 

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN      

Hosea 11:1-11,
Awit 107: 1-9,43, 49:1-12,
Ecc.1:2, 12-14, 2:18-23

GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan at ang Anak at ang Espiritu,
Buhat pa sa unang-una, ngayo’t magpakailanman,
Walang hanggan.  Amen.  Amen.

PAGBASA SA BAGONG TIPAN     

Lukas 12:13-21
Colossas 3:1-11                                                                                                                                      

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                                                     

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGHAHANDOG (Kawikaan 11:24-25 )                                

Patnugot-Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, nguni’t naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan.


PAGLILIKOM NG HANDOG                       
Mga Tagalikom

TUGONG AWIT          “ Ang Sabing Matamis ”    MASP#37

O kay tamis ng agaw-aw ng wika ng buhay.
Patawad ibinibigay ng wika ng buhay.
Si Jesus nga lamang ang dumadalisay.

KORO:
Anong dikit, anong dikit ng sabing matamis.
Anong galak, anong galak ng sabing masarap.
O salitang malinamnam na wika ng buhay.

 

PANALANGIN NG PASASALAMAT              Patnugot

ANG PAGDIRIWANG NG BANAL NA HAPUNAN

AWIT NG PAGHAHANDA     “O Jesus Iniaalay”  MASP#216

O Jesus iniaalay ang lahat ko sa buhay
at iibigin kang tunay sa gawa araw-araw.

Iniaalay ko, iniaalay ko.
Sa ’yo ang lahat O! Cristo iniaalay ko.

 Ngayo’y inilalapit ko ang aking puso sa’yo;
Ang pagpapala’y ibuhos sa aba’t dukhang lingkod.

Pagkatapos kong matanggap ang mayaman Mong lingap;
Gagawin kong buong sikap, ang dakila Mong atas.

AWIT NG PAGTATALAGA         “Buhay Ko’y Kunin, Ama”                 MASP#301

Buhay ko’y kunin, Ama,  sa Iyo’y italaga,
Bisig, kung kikilos pa ay dahil sa pagsinta,
Ay dahil sa pagsinta.

Ang paa ko’y kunin mo, nang magamit sa iyo,
Gawin Mong ang tinig ko, awitin ay si Cristo,
Awitin ay si Cristo.

Kunin ang ginto’t pilak, ako’y di mag-iingat;
Araw ko’t mga oras sa pagpuri’y tumakas,
Sa pagpuri’y tumakas.

 

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA           

TATLONG AMEN

RESESYONAL

 

 

Leave a Comment