Church Participatory in the Creation of People’s Consensus on the Current National Issues

UCCP Statements and Resolutions (1948-1990)

Executive Committee
December 1983
——————————————————————————–

Cognizant with the NCCP Statement on National Reconciliation, especially the call on the churches, to wit:

We call on our Churches to join ur people in seeking and mobilizing for a clarification of the issues that affect most of our national life, of the root causes that have brought about the very many difficulties we face, and of the options and alternatives we might take in order to bring about authentic national well-being. We call on our churches to assist in initiating and facilitating the formation of people’s fora, where our people can express frankly and get a fair hearing of their grievances and their hopes.

Cognizant too, with the Biblico-Theological foundation in the UCCP Statement of Social Concern adopted by the 1960 General Assembly and reiterated in the 1970 Statement:

Following the mandate of our General Assembly theme: Living in Christ with People;

Recognizing that the gift of prayer is available to God’s people as a dynamic power for change and renewal;

And acknowledging that our local churches and conference have trained manpower, facilities and other resources which can be made available to serve God and our people.

BE IT RESOLVED, THEREFORE, that we call on our churches and conferences, to initiate, facilitate and participate in prayers, prayer rallies, ecumenical and community people’s assemblies on the local level consistent with the demands of the Christian Faith and in solidarity with other bodies, committed to the same ideals and objectives.

 

———————————————————-
Ref: Executive Committee, July-December, 1983, pp. 67-68
———————————————————-

March 29, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
March 29, 2020

 

SANDALI NG KATAHIMIKAN/ PAGHAHANDA

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Paano tayo ngayon sasamba at magpuri kung ang takot at panganib ay ating    nararanasan?

Kapulungan:  “Sa gitna ng paghihirap, kay Yahweh tayo ay dumalangin.”(Awit 30:1)

Patnugot: Paano tayo ngayon sasamba at magpuri kung tumitindi lamang ang nadaramang      pagkauhaw at ang ating mga sikmura ay lubos na kumakalam; kung ang ating mga   katawan at kaluluwa ay lubhang pagal na sa kawalang katarungan; kung tayo ay naghahagilap ng pag-asa; paano tayo ngayon sasamba at magpuri kung hindi   matapus-tapos ang maraming panaghoy at buntong-hininga?

Kapulungan: “Panginoon, ako’y dinggin kapag ako’y tumataghoy, dinggin mo ang pagtawag ko’t paghingi ng iyong tulong.”(Awit 30:1)

Lahat: Sa kabila ng gutom, ng kawalan at ng karamdaman, ang mayamang habag ng           Diyos ay hindi nagbabago. Ihayag natin sa Kanya ang ating pagpupuri at pananangan!

AWIT NG PAGPUPURI “Hari’y Sambahin sa Kalangitan” MASP # 2

Hari’y sambahin ng kalangitan, ating awitin ang pagmamahal;
Ating tanggulan sa lahat ng araw at sa kalul’wa ay kapahingahan.

Ikalat ang biyaya N’ya’t lakas, balabal Niya ay ang liwanag;
Ang sasakyan Niya’y kulog at kidlat, madilim na bagyo ang kanyang landas.

Tangkilik mo’y di maisiwalat, dala ng hangin at ng liwanag;
Umaagos mula sa itaas, taglay ng hamog at ulang banayad.

Kaming nilikhang lubhang marupok. Nagtitiwala sa iyong lubos,
Ang biyaya mo’y walang pagkatapos, aming Manlilikha at Manunubos.

IMBOKASYON                                                                                Patnugot

TUGONG AWIT     “There’s A Quiet Understanding”
 HFG # 556

And we know when we’re together, sharing love and understanding
That our brothers and our sisters feel the oneness that He brings

Thank you, thank you, thank you, Jesus, for the way you love and feed us
For the many ways, you lead us, thank you, thank you, thank you, Lord!

TAWAG SA PAGSISISI

UnangTagapagbasa: Ang kawalang malasakit sa lubos na dumadaing at may karamdaman ay masahol pa sa isang nakakahawa at nakamamatay na COVID19.

IkalawangTagapagbasa: Ang pagiging makasarili at kawalang pakialam ay muli na namang    pumapatay sa maraming naghihirap…

IkatlongTagapagbasa: Nanghihina kami at bagbag ang aming kalooban Panginoon, na tila ba  kami ay tumatahak sa libis na puno ng kalansay na nawawalan ng layunin at pag-asa sa buhay.

BuongPamilya: Sagipin mo po kami mula sa aming kalagayang ito o mahabaging Diyos. Lingapin mo po kami mula sa aming kasalanan. Sa iyong pagpapatawad  at kagandahang-loob, kami nawa ay iyong baguhin at pakilusin, sa pangalan  ni Kristo Hesus, Amen.

 SANDALI NG PAGNINILAY AT PANALANGIN

 KATIYAKAN NG KAPATAWARAN (Mula sa Magulang o sa Sinumang Nakatatanda sa Tahanan)

“Tandaan mo ang bilinko: Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta.” (Josue 1:9) 

Tanggapin natin ng may pasasalamat ang pangakong ito ng pakikipisan at pag-asa mula sa Diyos ng Pag-ibig, Amen.

TUGONG AWIT  “Dugong Mahal Isinabog” MASP#103

Sa nagawang kasalanan mga kasamaan,
B
iyaya at kaawaan, ang s’yang pinakamtan.

PANALANGIN NG PAMAYANAN  (Mula sa Magulang o  sa Sinumang Nakatatanda sa Tahanan)

TUGONG AWIT   “Diyos na Magulang”    BHP# 36

Diyos na Magulang, Banal ang ngalan, Pamamayani ay sumaamin.
Gawin nawa ang ‘Yong kalooban sa lupa gaya ng salangit.

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Ezekiel 37:1-14
Psalm 130
Romans 8:6-11
John 11:1-45

TUGONG AWIT    “Santa Biblia” MASP # 50

Santa Bibliang marangal, ikaw ay isang yaman;
Sumasaiyong tunay, 
Banal nakaalaman,
Sa aki’y tinuturan mula ko’t hahantungan.

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA    

SANDALI NG PAGNINILAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG (Genesis 4:4)

Patnugot:“Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog.” 

Ngayon ay ating ding ialay sa Diyos, na Bukal ng Pagpapala, ang ating pinaka mainam na handog, kasabay ang dalangin na sa biyaya Niya ang mga handog na ito ay maging daluyan ng pag-asa.

PAGLILIKOM NG HANDOG 

TUGONG AWIT        “Ang Aming Kaloob”     AIK # 10 

Ang aming kaloob sa Iyo nagmula,
Ang lahat ng buhat sa ‘Yo kami katiwala.

Sana’y Iyong gawing kami maging tapat,
Ngayo’y gawin kaming m
aglingkod nang buong sikap. Amen.

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                 Patnugot

AWIT NG PAGTATALAGA   “Tayo Ay Sumunod    “MASP#75

Sa dakilang utos ng Dios tayo ay sumunod,
Sa salita n’yang mairog manatiling lubos.

KORO:
Ilaw, ilaw, ilaw ng tanan, ilaw, ilaw ng kabuhayan,
Hesus ang pinto sa amin ay buksan
At nang huwag kaming mgaligaw.

Ang apikong kalagayan sa sangkalupaan,
Hesus, palitan ng buhay saiyong tahanan.(Koro)

Ako ay iyong tahanan, Espiritung banal,
N
g biyayang walang hanggan, Hesus, patnugutan. (Koro)

PANALANGIN NG PAGTATALAGA  (MagmumulasaMagulang)

TATLONG AMEN

 

 

 

 

March 22, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
March 22, 2020
4th Sunday in Lent

 

SANDALI NG KATAHIMIKAN/ PAGHAHANDA

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Ang sanlibutan ay nangangamba, nababalisa at naging aligaga sa iba’t-ibang    hakbang inupang mag-ingat at maghanda,upang umiwas sa nakamamatay na karamdaman at dulot nitong sakuna.

BuongPamilya: Hindi nawa maapektuhan ng direktiba sa malawakang kwarentina at pagpapanatili ng “social distancing” ang aming pananalig saiyo o Diyos.

Patnugot: Sa gitna ng banta ng buhay hatid ng COVID19,matutunan nawa nating manangan sa Diyos, na may akda ng Buhay, upang ating tamasain ang katatagan at karunungan na  hindi nakaaapekto at nakapagbabawas sa ating kakayanang pagmalasakitan ang iba.

BuongPamilya: Turuan nawatayo ng Diyos nahuwag matakot, bagkus ay manatili sa Kanya.

Patnugot: Turuan nawa tayo ng Diyos na matutong huminto mula sa kaabalahan ng buhay at muling pagnilayan ang karupukan at halaga nito,habang ito’y biyaya pa sa atin.

Lahat: Kaalinsabay ng ating mga pag-iingat ay ang pagyakap sa katotohanan na ang Diyos ay na sa ating mga tahanan. Purihin ang Diyos natapat, Diyos nating lahat!

AWIT NG PAGPUPURI “Ang Aking Isipan Ngayon/Jesus The Very Thought Of Thee”AIK#9

Ang ating isipan ngayon, kay Kristo natuon
Ang naisko ay makita mukha ng Pangino’n

Ang ngalan N’ya’y pagkatamis, hindi malilirip
Nagmamahal sa balanang ating iniibig

Si Kristo ang kagalakan, ating makakamtan
S’ya ang ating kaligtasan Diyos na walang hanggan!

IMBOKASYON                                                                                               Patnugot

TUGONG AWIT “There’s A Quiet Understanding” 
HFG # 556

And we know when we’re together, sharing love and understanding
That our brothers and our sisters feel the oneness that He brings
Thank you, thank you, thank you, Jesus, for the way you love and feed us
For the many ways, you lead us, thank you, thank you, thank you, Lord!

TAWAG SA PAGSISISI                                                                                         

Patnugot: Katiwala tayo ng buhay…

BuongPamilya: Ngunit pinababayaan natin ang ating mga kalusugan.

Patnugot: Katiwala tayo ng ugnayan…

BuongPamilya: Ngunit inuuna natin ang makasariling kaligtasan habang pinaiiral ang kawalan ng malasakit sa iba.

Lahat: Patawarin nawa tayo ng Diyos sa isang nakakahawang kasalanan. Pagalingin  nawatayo ng Diyos mula sa karamdamang nagpapaparalisa sa malasakit at pag-ibig Niya sa sangkatauhan.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PANALANGIN

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN(Hebreo 10:22) Magulang

“Kaya’t lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan.”

Habang ang tao ay lumalayo sa kanyang kapwa, paalala sa atin buhat sa Banal na Kasulatan na ang Diyos ay huwag nating layuan, kundi marapat na lapitan. Ipagdiwang nga natin at ipagpasalamat ang katiyakan ng kanyang hindi lumalayo, kundi nanatiling pag-ibig at pumipisang pagpapatawad. Amen.

TUGONG AWIT      “SALAMAT O AKING JESUS”    MASP 246

Salamat O aking Jesus, sakalulwa ko’y pagtubos
Salamat sa pagdudulot ng kaligtasang laya’t puspos

PANALANGIN NG PAMAYANAN      

* Healthcare & Security Frontliners

*Person Under Investigation (PUI) & Person Under Monitoring (PUO)

* MgaManggagawa/NagtatrabahoPa rinsaGitna ng Panganib naHatid ng Pandemic

* Government LeaderssaPagpapataw ng Direktiba at Paglalaan ng Accessible  Medical/Social Services

* Church Leaders

* Pagtuklas ng Gamot para saCOVID19

* Pag-iral ng Katatagan at Malasakitsakabila ng Pandemic

 

TUGONG AWIT     “Ako Ba ay Kawal ng Krus”MASP#169

Dapat akong makilaban, Dios, ako’y tulungan;
Salita Mo’y iaalay, at nang magtagumpay.

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

1 Samuel 16:1-3
Psalm 23
Ephesians 5:8-14
John 9:1-41

 TUGONG AWIT    “Ang Salita ng Diyos”  AIK 297

Ang salita ng Diyos ay may yaman. Waring ginto’t perlas na tunay
Kung sasaliksikin arawaraw. May kakamting lugod ang buhay. Amen

 MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA   

SANDALI NG PAGNINILAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG     Patnugot

Ang Diyos ay hindi lumayo sa atin.Ang Diyos ay hindi tumigil na tayo ay biyayaan ng buhay at kalakasan. Bilang tugon sa kanyang kabutihan,ialay natin ang ating mga handog-pasasalamat, ikapu at pangako, ng may pag-asang ang mgai to ay kakasangkapanin ng Diyos upang itaguyod ang ministeryong itinalaga niya sa pamamagitan ng simabahan, sa pamamagitan natin.

PAGLILIKOM NG HANDOG 

TUGONG AWIT      “Ang Aming Kaloob”   AIK # 10

Ang aming kaloob sa Iyo nagmula,
Ang lahat ng buhat sa ‘Yo kami katiwala.

Sana’y Iyong gawing kami maging tapat,
Ngayo’y gawin kaming m
aglingkod nang buong sikap. Amen.

PANALANGIN NG PASASALAMAT                             Patnugot

AWIT NG PAGTATALAGA    “Ang Diyos ang Ating Patnubay”   AIK# 23

Ang Dios ang laging patnubay, pag-asa ng bukas
Ang muog nati’t kanlungan sa langit sasadlak.

Wala pa ang mga bundok ni ang sansinukob
Mula pa ng unang-una, ikaw lamang ang Dios.

Ang Dios ang laging patnubay, pag-asa ng buhay
Hanggang sa ating matamo ang langit na bayan.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA 

TATLONG AMEN

 

 

 

March 15, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
March 15, 2020
3rd Sunday in Lent

 

SANDALI NG KATAHIMIKAN/ PAGHAHANDA

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Ang buwan na ito ay buwan ng pag-alala natin sa anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa lahat.

Kapulungan: ito ang panahon upang alalahanin ang kanyang naging buhay at kamatayan para salahat.

Patnugot: ito ang panahon upang alalahanin ang sinabi ni Hesus “ako ay naparito upang kayo ay mabuhay at ariin ito ng buong kasaganaan.

Lahat: Halina at sama-sama nating alalahanin ang gawain ng paglingap ni Kristo sa sangkatauhan at sundan natin ang daang kanyang tinahak. Samahan tayong palagi ng Diyos na mabuti at tapat!

AWIT NG PAGPUPURI    “Oh! Bukal ng Pagpapala” MASP#3

Oh! Bukal ng pagpapala, awitko ay itugma,
Daloy ng maramingawa, awit Kang masagana.
Turuan akong umawit, ng awit dyan sa langit
Sa bundok ako’y itindig, bundok ng ‘yong pag-ibig.

Tulong Mo’y dito nakamtan, pala Mo’y ibinigay;
Ikaw aking aasahan, hanggang kabilang buhay.
Si Jesus ako’y hinanap, nang ako’y maglagalag,
Upang ako’y mailigtas, dugo Niya’y ibinayad.

Sa awa Mo’t kabutihan, buhay ko’y aking utang,
H
akbang ko’y ‘yong pangunahan; at ng di na maligaw
Ang abang puso kong handog, marapatin Mo oh Dios,
Tatakan mo ng pag-irog, tandang ako’y kay Jesus.

IMBOKASYON                                                  Patnugot

TUGONG AWIT    “Umawit, Magpuri”              BHP 3-4

Umawit, magpuri ng buong kagalakan,
Awit ng pag-ibig namayro’ng bagong pag-asa,
At ang kalawakan araw, bit’wing maningning,
Ang Diyos na may likha, Kamangha-mangha ngang tunay.

Refrain:
Aleluya! Aleluya! Mag-awitan tayo Aleluya!

(Mag-awitantayo, Aleluya!)

TAWAG SA PAGSISISI                                                                                           

Patnugot: Maraming pagkakataon na nais natin ang dagliang pagsagip at kaligtasan mula sa mga bagay at karanasan na ating kinatatakutan at maging yaong kaligtasan mula sa          kaparusahang bunga ng ating mga kasalanan. Ngunit ayaw nating magpatuwid, magbago at maging kabahagi sa gawaing pagliligtas ni Kristo.

Kapulungan: Panginoon, kahabagan at patawarin mo kami.

Patnugot: Maglaan nga tayo ng tahimik na sandali upang muling balikan ang ating mga gawain sadiwa ng kababaang-loob, sa pagsusuri ng sarili.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PANALANGIN

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN

Pastor—Katulad sa katangian ng tubig na nagbibigay-buhay at pagpapanibago, pumapawi ng uhaw at nagpapanariwa ng lakas, tanggapin nating may pagtalima ang pag-ibig at kapatawarang mula sa Diyos ang Tubig ng Buhay. Magalak tayo at lumakad sa katuwiran, bilang nilinis at binagong nilalang, Amen.

TUGONG AWIT     “Salamat O Aking Jesus”  MASP 246

Salamat O aking Jesus, sa kalulwako’y pagtubos
Salamat sa pagdudulot ng kaligtasang laya’t puspos.

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGING PASTORAL

TUGON“Diyos na Magulang”                BHP 36

Dios na Magulang, Banal ang ngalan,
Pamamayani ay sumaamin
Gawin nawa ang ‘Yong kalooban,
Sa lupa gaya ng sa langit.

Ipagkaloob ngayon sa amin,
Ang araw-araw naming kakanin.
Kami sa sala ay patawarin,
Nagpapatawad sa kapwa rin.

H’wag Mong sa tukso kami’y tulutan,
Kundi iligtas sa kasamaan
Pamamayani, kapangyarihan,
Kal’walhatian sa ‘Yong tanan.
           

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Exodus 17:1-7
Psalm 95
Romans 5:1-11
John 4:5-42

 TUGONG AWIT     “Ang Salita ng Diyos”          AIK 297

Ang salita ng Diyos ay may yaman,
Waring ginto’t perlas na tunay
Kung sasaliksikin araw-araw,
May kakamting lugod ang buhay. Amen

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                                                    

SANDALI NG PAGNINILAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG  

Patnugot—Sambahin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating tapat na pagkakaloob. Ialay natin ngayon ang mga ikapu, pangako at handog-pakikiisa sa misyon ng Diyos sa pamamagitan ng iglesya, nang may kagalakan at pagtatapat.

PAGLILIKOM NG HANDOG 

TUGONG AWIT   “Malawak ang Gawain”   AIK #14

Malawak O Dios ang gawain,  Kailanga’y tulong namin
Handog ngayong aming hain,  Sana’y pagpalain.  Amen

 PANALANGIN NG PASASALAMAT

AWIT NG PAGTATALAGA  Ako Ba ay Kawal ng Krus MASP#169

Di ba ako’y kawal ng krus, alagad ni Jesus?
Ako ba ay matatakot, di S’ya ibabantog?
Ako ba ay mangangarap, sa ginhawa’t galak?
Habang iba’y naghihirap, sa pakikilamas?

Sa pananampalataya, Jesus umaasa
N
atatamong walang sala ng madlang ligaya.
Dapat akong makilaban, Dios, ako’y tulungan;
Salita Mo’y iaalay, at nang magtagumpay.

 PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA

TATLONG AMEN

 

Policy Statement on Ecumenical Relations

UCCP Statements and Resolutions (1948-1990)

Council of Bishops
May 1986
———————————————————————-

The United Church of Christ in the Philippines is an ecumenical endeavor by the union of five churches–Presbyterian, United Brethren, Philippine Methodist, Disciples, Congregational and some indigenous churches–and has been in the forefront of ecumenical dialogue and movements.  By the very nature of its historical background, the UCCP is a member of the National Council of Churches in the Philippines, the World Council of Churches, the Christian Conference of Asia, the World Methodist Council, and the World Alliance of Reformed Churches. Being a united and uniting Church, her character is evangelical and evangelistic, her ministry is wholistic, her concerns are universal and inclusive, her spirit is progressive and her attitude is open-minded.

The UCCP is open to the spirit of new ecumenism which goes beyond the traditional denominational lines. This new ecumenism has come out of the Church’s ministry in identity and solidarity with the people’s struggle for justice, peace, and freedom. Its main objective is the restoration of the individual to usher in the Kingdom of God.

With the above understanding and spirit, the UCCP adopts the following statements:

  1. For a more united and effective Christian witness and service of the Christian churches, the UCCP relates herself with churches, denomination and world confessional bodies through the National Council of Churches (NCCP), World Council of Churchs (WCC), Christian Conference of Asia (CCA), World Alliance of Reformed Churches (WARC), and World Methodist Council (WMC). These relationships are defined in the Constitution and By-Laws, memoranda of agreements and concordats adopted by these churches. The NCCP member churches with which the UCCP relates are the following: Philippine Independent Church (PIC), United Methodist Church (UMC), Lutheran Church of the Philippines (LCP), Salvation Army Church (SAC), Convention of Philippine Baptist Churches (CPBC), Philippine Episcopal Church (PEC), Iglesia Evangelica in Las Islas Filipinas (IEMELIF), Iglesia Unida de Cristo (UNIDA), and Christ-Centered Church (CCC).
  2. With regards to the non-NCCP Churches and other groups, the UCCP relates to them in the following manner:

a. On development projects/programs

The UCCP in the local, conference and jurisdictional levels may engage in development projects/programs with any religious or non-sectarian groups on the following guidelines:

1. that these projects/programs are manually agreed upon after consultations by the parties concerned.

2. that these are endorsed by the following entities, where any of these are considered:

a. local church council or the pastor;

b. conferences executive committee or the moderators;

c. jurisdictional executive committee or the bishop;

d. General Assembly Executive Committee or the General Secretary;

3. That if these projects/programs use primarily the facilities, equipment, and involve the UCCP pastors and church members, said projects/programs should be under the management and control of the UCCP.

4. That in the periodical evaluation of the projects/programs, the office of moderators, the bishops, or the general secretary, or their duly authorized representatives shall participate.

b. On ecumenical activities fro evangelism, Bible studies, prayer rallies, worship, and the like

The UCCP in the local, conference and jurisdictional levels may participate as a Church in any ecumenical activities and gatherings provided that said activities are truly ecumenical in nature, content, planned and participated in by the churches concerned. Otherwise, participation should be left to individual consciences.

c. On the use of the pulpit and other church facilities

Any local church pastor or church council may invite a non-UCCP preacher to use the pulpit; and may offer the use of church facilities to any person or group which is non-UCCP, provided that there is an approval by the church council and/or by the moderator of the conference whenever possible.  Without such approval, no one should be allowed to preach in the pulpit and use church facilities of the UCCP.

d. On church workers participating in any ecumenical movement

1. Any church worker leader may participate in any ecumenical group, movement or program on his own individual capacity, provided that such action is not inimical to the unity and growth of the church and provided further that he/she informs his/her immediate group to which he/she is responsible;

2. Provided further that in case she/he wants to act in an official way, she/he should get the authority of the body concerned.

3. Anu church worker may be allowed to work fulltime in any ecumenical program/project not considered as conference project;

a. provided that he/she secures recognition from the conferences.

b. provided that during his/her employment with this other group that he/she does not get benefits from the UCCP insurances and hospitalization plans.

c. provided further that these benefits are to be shouldered by his/her employer.

For the General Assembly
United Church of Christ in the Philippines
May 20-24, 1984

By the Council of Bishops

 

Bishop Juan A. Marigza
Northern Luzon Jurisdictional Convention

 

Bishop Gabriel A. Garol
Southern Luzon Jurisdictional Convention

Bishop Lorenzo C. Genotiva
Mindanao Jurisdictional Convention

Bishop Ermie R. Camba
General Secretary