January 27, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA January 27, 2019 Third Sunday after Epiphany National Bible Sunday Color: Green PANIMULANG TUGTUGIN PROSESYONAL       PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA TAWAG SA  PAGSAMBA Patnugot: Tayo ay narito bilang pamayanang pinili at pinagkasundo sa Diyos. Kapulungan: Kung kaya’t marapat na purihin at pasalamatan ang Diyos na tumawag sa atin bilang kanyang […]

Continue Reading

January 20, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

ANG LITURHIYA Second Sunday after Epiphany Prayer for Christian Unity January 20, 2019   TUGTUG (Hudyat ng pag-umpisa ng pagsamba sa Dios.  Hinihingi ang bawat isa na tumahimik at magnilaynilay sa sarili) Pagsisindi ng mga kandila                                        […]

Continue Reading

January 13, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA Baptism of the Lord, First Sunday after Epiphany ANG KAPULUNGAN SA PAGPAPAHAYAG NG PAGPUPURI Patnugot—Psa 29:1  Mangagbigay kayo sa Panginoon. Oh kayong mga anak ng makapangyarihan, mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Kapulungan—Psa 29:2  Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan: inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan […]

Continue Reading

January 6, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA Communion Sunday, Epiphany of the Lord   Sarilinang Pagninilay/ Pagsisindi ng mga Kandila Tawag sa Pagsamba Patnugot—Psa 72:1  Ibigay mo sa hari ang iyong mga kahatulan, Oh Dios, at ang iyong katuwiran sa anak na lalake ng hari. Psa 72:2  Kaniyang hahatulan ang iyong bayan, ng katuwiran, at ang iyong dukha, ng […]

Continue Reading

Mangagbihis Kayo-Mga Hinirang ng Diyos

Colossians 3:12-17  I. Sino ang mga hinirang Sila ang mga banal-ang ibig sabihin nito ay hindi mga taong mga ganap at walang kapintasan ni hindi nagkasala ngunit sila ang mga pinabanal ni Cristo. Sila ang mga taong kumilala sa kanilang mga kakulangan sa kabanalan ng Diyos. O kaya sila ang mga taong kumilala sa kanilang sarili […]

Continue Reading