Calendar Planner . UCCP AKO

July 14, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba
July 14, 2019
5th Sunday after Pentecost, Rural Life Sunday


Mga Tagapanguna sa Pananambahan

PANIMULANG TUGTUGIN

PROSESYONAL

PAGBUBUKAS NG BIBLIA AT PAGSISINDI NG KANDILA NI KRISTO

†TAWAG SA PAGPUPURI AT PAGSAMBA                            

Patnugot: Mga kapatid, minarapat ng Diyos na tayo ay magpasalamat at magdiwang, sapagkat ating         sasariwain ang buhay sa kanayunan. Isang pagsariwa at pagpapaala-ala na ang buhay na             payak at mapayapa ay hindi kayang ibigay ng kulturang mapangwasak at nagkukubli sa huwad na pagbabago…

Kapulungan: Na nagbabaon sa atin sa limot sa tunay na kahulugan ng kagandahan ng buhay,       buhay na nakaugnay sa Dakilang Lumikha.

Lahat: Tayo ay umawit, purihin natin ang Diyos ng kanayunan!

 

† AWIT NG PAGPUPURI              Hasik sa Umaga”       MASP#104 

Hasik sa umaga binhing kaawaan,
Hasik sa tanghali at sa hapon man;
Ang panahong tanging ating hinihintay
Tayo’y may kakamtan na kagalakan.

Koro:
Ang ani’y dalhin kung mabigkis na, Sa pagliligpit,
Tayo’y mangagsaya;  Tayo’y mangagsaya.

Hasik sa tag-araw, at sa tag-ulan man,
Madilim na ulap, h’wag katakutan;
Lahat ng gawai’y kusang mapaparam,
At ang kagalaka’y ating kakamtan.

Makipagtiis sa kaniyang pangalan.
Tiisin ang hirap at kalungkutan;
Kung ang luha ay dagli na ngang maparam,
Ang kagalakan ay ating kakamtan.

 †IMBOKASYON                                                                     Patnugot

 TAWAG NG PAGSISISI

 Patnugot: Ang  bawat pagkukulang at pagkakasala natin sa harapan ng Diyos ay nakapagdudulot sa atin ng panghihina at kung minsan ay pagtalikod. Subalit hindi tayo kayang talikuran ng Diyos, kung tayo ay handang lumapit, magsisi at sa kanya ay muling susunod…


SALITA NG KAPANATAGAN                                                                                                       

Tugong Awit           Pastor Kang Aming Patnubay”    MASP#35

Kahit masala at dukha, tinatanggap mong kusa;
May-awa ka at biyaya naming ikalalaya.
Mapagpala naming Jesus lingapin ang may lunos.
Mapagpala naming Jesus lingapin ang may lunos.

 

PANALANGANGIN NG BAYAN            

Tugong   Awit            “Christian Unity”                                HOFJ # 272

Jesus Christ our Lord, we pray, that our life shall be
living channels of faith and love, Christian unity.
Bless, O Christ, we humbly pray, this our Christian unity,
so our faith and love shall be following Your way.


PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

 LUMANG TIPAN

Amos 7:7-17
Deuteronomy 30:9-14
Awit 82
Awit 25:1-10

†EBANGHELYO

Lukas 10:25-37         

†Gloria Patri

Ang Ama’y papurihan at ang Anak at ang Espiritu.
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailanman,
Walang hanggan. Amen. Amen.”

 

Mensahe sa Awit:                              

Mensahe sa Salita:  

LITANIYA NG PAGNINILAY:

Patnugot: Kaya ba nating maging magsasaka? Kaya ba nating ilubog ang ating mga paa sa maputik na  lupa?

Kapulungan: Kaya ba nating gumising habang tulog pa pati ang araw? Kaya ba nating tiisin ang    lamig sa umaga at ang pagkasunog ng balat sa katanghalian?

Patnugot: Kaya ba nating sinupin ang mga binhi para sa susunod na taniman? Kaya ba nating isa- isang    ibaon sa lupa ang mga butil sa kabukiran?

Kapulungan: Kaya ba nating hintayin ang dahan-dahang pag-usbong ng buhay? Kaya ba nating     walang pagal na akyatin ang kopra o gapasin ang palay?

Lahat: Kaya ba nating ipaglaban ang lupang sinasaka, lupang taniman at tirahan pa ng ating mga    magulang? Kaya ba nating maging boses ng mga magsasakang matagal ng humihingi      ng katarungan para sa lupang sakahan? Kaya ba natin o mananahimik nalang tayo habang ang kabuhayan ay winawasak, ipinagkakait at namamatay?

 

SANDALI NG PAGNINILAY

Tawag sa Pagkakaloob

Patnugot: Pinasasagana na tayo ng Dios sa lahat ng bagay at kailanma’y hindi niya tayo pinagkukulang. Kaya naman marapat lamang na tayo ay maghandog at ibigay ang ating mga pasasalamat at  mga pangako. Tayo ay magkaloob.

Paglilikom                                                                                Deacons

† Doksolohiya

Purihin ang Dios ng Awa,
Kristo’t  Diwang  Mapagpala,
Magpuri ang boong Madla,
Sa Dios ng Langit at lupa. Amen.

Panalangin ng pasasalamat                                                     Patnugot  

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA

AWIT NG PAGTATALAGA     “Kung Masdan ko ang Lahat ng Nilikha”  MASP#98

Kung masdan ko ang lahat ng nilikha,
ng kamay Mo na lubhang dakila
kung tingnan kong may puspos ng paghangang
ginawa Mo na buhat sa wala.

KORO:
Sumisigaw O Dios ang puso ko,
dakila ang pag-ibig Mo
at ang taghoy ng puso sa iyo,
Dakila ang pag-ibig Mo, (pag-ibig Mo).

Kung sa kulog ikaw ay nagsasaysay,
O sa bulong ng hanging amihan
kung sa kidlat ang kislap ay mamasdan
at sa dagat, balaghari’y tanaw.

Sa ilaw ng buhay na walang maliw,
ang krus sa aki’y nagbabalik man din,
bagbag puso na aking banggitin
Panginoon, mahal ka sa akin.

KORO:
Awit sa ‘yo ng aking kalulwa
dakila ka aking Ama
awit sa ‘yo ng aking kalulwa
dakila ka, dakila ka.

Kung dumating kang nasa manga ulap,
kukunin ang  kasintahang tapat
at kung ako sa ligaya’y lalasap
Panginoon, kasiyaha’y ganap.

 

† PANALANGIN NG PAGTATALAGA

†BENDISYON 

TATLONG AMEN

July 7, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba
July 7, 2019; 10:00 A.M
4th Sunday after Epiphany

RURAL EMPHASIS MONTH

Communion Sunday

Mga Tagapanguna sa Pananambahan

PATNUGOT:

ORGANISTA:

MANGGAGAWA:

——————————————————–

† Sa ganitong tanda, ang lahat ay tatayo

 

PANIMULANG TUGTUGIN AT PAGNINILAY 

PROSESYONAL, PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Purihin ang Diyos, sa lahat ng panahon! Si Hesus ay nakipamuhay sa atin.

Kapulungan: Ipinanganak sa abang kalagayan, naging saksi at kabahagi siya ng pamayanan.

Patnugot: Nakigalak sa mga nagagalak at tumangis kasabay ng mga tumatangis. Pinagaling ang            mga may karamdaman, binigyan ng kapatawaran ang mga makasalanan.

Kapulungan: Kinalaban ang mga mapagmataas, mayayaman at makapangyarihang sarili ang           dinidiyos. Inabot niya at pinakain ang mga nagugutom at nagugulumihanan. Paulit-ulit     na tumugon sa mga nangangailangan.

Lahat: Purihin ang Panginoon!Purihin ang Diyos na nakikidama at nakiisa sa damdamin at  kalagayan nating lahat at ng bawat-isa!                                 

X AWIT NG PAGPUPURI                     ”Ang Diyos ay Purihin”        AIK 22

Ang Dios ay purihin Dios na nagpala,  pag-ibig sa ati’y tunay at kusa
Sa Krus nabayubay Cristong naghirap upang ang tao sa Kanya’y maligtas.

Koro:
Si Jesus tanghalin tinig N’y a ay dinggin, Si Jesus tanghalin S’ya ang ating sundin
Sa Dios natin dalhin ang suliranin kay Cristo magpuri tinig N’ya’y dinggin.

S’ya  ang tanging lunas sa atin buhay, Ngalan ni Cristo ang ating patnubay
Kahit nagkasala tawadkakamtan ang gagawin n’ya ay manalig lamang.

Kay rami ng turo kay raming aral daming pagpapalang sa ati’y laan
Hindi lamang gayon ang makakamtan tatanggap kay Cristo ang Kanyang hirang.

IMBOKASYON

TUGONG AWIT                               “Pag-asa Ko ay Natatag”   MASP 170

Pag-asa ko ay natatag sa kabanalan at hirap,
hindi sa sariling lakas kundi kay Cristo kong liyag.
Cristong matibay na bato ang syang tanging saligan ko.
Ang syang tanging saligan ko.

TAWAG SA PAGSISISI                                                         Patnugot

Hindi lingid sa Diyos ang ating mga karumihan at pagkakasala sa araw-araw. Subalit nariyan parin siya upang tayo ay pakinggan sa ating mga pagsamo at paghingi ng kapatawaran. Lumapit tayo sa Diyos na bukal ng awa at kahabagan. Tayo ay mangag sisi ng buong kapakumbabaan.

TAHIMIK NA PAGSUSURI NG SARILI   (kasabay sa saliw ng tugtugin)

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                        Pastor

PANALANGING NG PAMAYANAN                                                              

TUGONG AWIT                  “Ang Taos Pusong Dalangin”    MASP # 126                    

Ang taos pusong dalangin sa Diyos lubhang mahabagin,
Ay sya nating dapat gawin pagpapala ay kakamtin.
Ipamagitan kay Jesus ang ating mga pagluhog,
Tutugunin tayong lubos alang-alang sa pag-irog. Amen.

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS   

Pagbasa mula sa Lumang Tipan                            2Kings 5:1-14; Psalm 30, Psalm 66: 1-9; Isaiah 66:10-14

Pagbasa mula sa Bagong Tipan                             Galatians 6:(1-6); 10-14

+Gloria Patri

Ang Magandang Balita                                             Luke 10:1-11, 16-20

TUGONG AWIT                      “Ang Sabing Matamis”     MASP # 37

O salitang malinamnam na wika ng buhay,
O salitang malinamnam ng wika ng buhay. Amen

MENSAHE SA AWIT                   

MENSAHE SA SALITA

ANG PAGDIRIWANG NG BANAL NA HAPUNAN

TAWAG SA PAGHAHANDOG 

Patnugot: Mapalad ang mga taong sa kabila ng kakapusan at kakulangan sa buhay ay buong galak at pagtitiwala parin sa kanilang pagbibigay.

Kapulungan: Gayundin naman mapalad ang mga taong sa kabila ng kanilang kayaman at  karangyaan ay hindi ipinagkakait ang kanilang kakayanan.

Lahat: Mapalad tayong mga nagbibigay anuman ang ating kalalagayan sa buhay! Tayo ay magbigay  para sa misyon! Tayo ay magbigay para sa Panginoon!

PAGLILIKOM NG HANDOG                                                        Deacons

 

 

X TUGON:                                             “DOKSOLOHIYA” 

Purihin ang Diyos ng awa, Kristo’t diwang mapagpala.
Magpuri ang buong madla, sa Diyos ng langit at lupa.

XPANALANGIN NG PASASALAMAT                                             Patnugot

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

AWIT NG PAGTATALAGA           “Ako ay Iyo”      MASP#298

Ako ay iyo tinig moy dinig, badya saki’y pag-ibig;
May pananabik kong ninanais na sa ito’y masanib.

 Ilapit mo ako o Jesus sa kinamatayang krus;
Ilapit mo ngayon o Panginoon sa dugo mong dumaloy.

Banaling lubos sa paglilingkod, nang ako ay mapuspos;
At buong loob sa iyong utos ako ay makasunod.

Lubhang malalim ang iyong paggiliw diko kayang isipin;
Ilog kung aking sadyang tawirin ay saka malilining.

 

PANALANGIN NG PAGTATALAGA

PAGPAPALA                                                                                    Pastor

TUGONG AWIT                         “Nais Kong Isalaysay”     MASP #294

Nais kong isalaysay ang buhay ni Jesus
na puspos ng hiwaga lipos ng pag-irog;
Nais kong yong malaman ang tunay na dahilan,
bakit mahal sa akin ngalan niyang banal.
Nais kong isalaysay ang lumang kasaysayang,
ukol sa pagmamahal ni Cristo sa tanan. Amen.

 RESESYONAL                                   

June 30, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
June 30, 2019
“Ikatlong Linggo Matapos ang Pentekostes”

TUGTUGIN                                                                                                   Pianista

PROSESYONAL

ANG kandila at ANG biblia

TAWAG SA PAGSAMBA

        Patnugot: Kay gandang pagmasdan na ang lahat ng tao ay namumuhay na naroon ang pagkakaisa!

        Lahat: Kapag ang agos ng tubig ay rumaragasa, hinahawakan natin ang kamay ng bawat isa ng mahigpit. Kapag ang dagat ay simulang lulunin ang lahat, buong higpit na tayo’y maghahawak kamay at mananalangin sa Diyos.

        Patnugot: Subalit kailangan natin ang Diyos at ang bawat isa sa tuwing naroon ang hindi magandang alon ng buhay.

        Lahat: Maaari tayong maglaro sa dalampasigan at sa tubig kasama ang mga kabigang naroon ang pagtitiwala. Mararanasan ang kagalakan ng nagkakaisang komunidad. Halina at ating anyayahan ang iba sa galak na dulot ng paglilingkod sa Kaniya. Mananatili tayo sa pananalig, pagkakaisang-isip, pagkakaisang damdamdamin, sa pagpupuri at paglilingkod!


AWIT                                     “Lwalhatiin Natin ang Diyos”   MASP 11

Lwalhatiin natin ang Diyos haring walang hanggan,
Purihin natin Sya na dulot ay kaligtasan!
Ulinigin ang tawag sa sambahan. Diyos ay pinapupurihan.

Lwalhatiin natin ang Diyos na lubhang dakila,
Na ating laging kanlungan na kumakalinga!
Hindi mo ba pansin ang iyong nasa ay ibinigay na pawa.

Lwalhatiin ang Diyos na sa ati’y umiirog.
Sa bawat sandaling walang kupas sa pagkupkop!
At isipin, kapangyarihan ay Diyos. Handa sa pagkakaloob. Amen.

IMBOKASYON                                                                                            Patnugot

Walang hanggang Diyos, ikaw ay tulad ng dagat: makapangyarihan at walang hanggan, subalit malumanay at nananatili. Dama namin ang iyong presensiya sa aming pagsasama-sama sa aming paglalakbay. Maranasan nawa namin ang posibilidad ng buhay: ang kalakasan at katugunan sa aming mga pangangailangan na pawang Ikaw o Diyos sa amin ang makapagkakaloob. Maghari ka at pangunahan mo kami, ang aming dalangin, Amen.


PANALANGIN NG PAGSISISI                                                                        Patnugot

O Diyos, minsan kami ay tulad ni David at Goliat; patawarin Mo kami sa aming magkaibang kalikasan. Kinakaharap namin ang makapangyarihan na naroon ang galit at ang aming kakayanan ang tanging inaasahan. Naroon ang kagalakan kapag ang habag ng Diyos ay aming nararanasan, subalit hindi pa rin namin kinikilala na mula sa Iyo ang kapangyarihan at pagpapanibago. Aming kinikilala ang sambahayan ng mananampalataya subalit isinasantabi namin ang aming mga kapatid na nasa pangangailangan at mahihirap na kalagayan. Ninanais namin ang kaisahan kasama ang aming kapwa, ngunit hindi ito nabibigyang kaganapan at tanging pagnanais at hangarin na lamang. Kahabagan at tulungan mo nawa kami o Diyos, dulutan nawa kami ng pag-ibig at pagpapanibago upang ang katarungan at paglingap ay malayang dumaloy, Amen.


TAHIMIK NA PANALANGIN NG PAGSISISI

SALITA NG KAPANATAGAN                                                                         Pastor

PANALANGin ng komunidad                                        

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

SA LUMANG TIPAN    

                             Awit 16, 77:1-2, 11-20, 16

SA BAGONG TIPAN

                            Lukas 9:51-62

Galacia 5:1, 13-25

 

GLORIA PATRI

 Ang Ama’y papurihan, at ang Anak, at ang Espiritu, buhat pa sa unang mula,
Ngayo’t magpakailanman walang hanggan. Amen, Amen.


MENSAHE SA AWIT                                                                                     
Koro ng Iglesya

MENSAHE SA SALITA                                             

TAHIMIK NA PAGBUBULAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                                        Patnugot

Pinagkalooban tayo ng Diyos ng iba’t-ibang kaloob. Tinuruan niya tayong magdiwang at ibahagi ang mga kaloob upang makalikha ng komunidad ng pag-ibig.  Sa pamamagitan ni Hesus, tayo ay pinaaalalahanan ng pagkakaiba ng bawat bahagi. Ating ipagkaloob ang ating handog bilang bahagi ng paglilingkod sang-ayon sa kagalakan at kakayanan ng bawat isa bilang tayo ay bahagi ng komunidad ng pag-ibig.


PAGLIKOM NG HANDOG                                                                           
Tagalikom ng Handog

DOKSOLOHIYA    

Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritung Banal,
Ng mga taong nilalang at nang tanan sa kalangitan. Amen.

PANALANGIN SA HANDOG                                                                       Patnugot

Maibiging Diyos, tanggapin Mo ang aming mga kaloob, basbasan Mo ang mga ito at gamitin Mo upang mapayapa ang bagyo ng buhay at makalikha ng komunidad na bago, malikhain at nakapagbibigay-buhay na mayroong pagdaloy at kaganapan. Amen.


PAGBABALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

AWIT                                     “Ang Tagasunod ni Kristo”  MASP 214

Ang tagasunod ni Cristo ay naghirap na totoo
Sa paghahatid sa tao ng dakilang ebanghelyo

KORO:
Sundan, sundan and uliran, ebanghelyo ay isaysay
Sundan, sundan ang uliran, si Jesus an gating tingnan.

Ang Kristiyano’y tinitingnan, sa pagkilos araw-araw
At laging hinahatulan sa bahagyang kamalian.

Sa gawa, kilos at wika, dapat maging halimbawa
Upang purihin ang madla, an gating Dios na dakila.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA

BASBAS                                                                                   

TATLONG AMEN          

June 23, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba
June 23, 2019
2nd Sunday after Pentecost
Color: Red

 

TUGTUGIN                                                                                                                      Pianista

PROSESYONAL

ANG kandila at ANG biblia

PAGBATI                                                                                                                           Pastor

Ang ating Diyos na Manlilikha, Tagapagligtas at Diwang Gabay ang siyang maitaas ngayong umaga sa ating pagpupuri at pagsamba…

 

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Halina at sambahin ang ating Diyos ng may galak at pasasalamat: Ang lahat ay magsabi…

Lahat: Salamat Panginoon!

Patnugot: Sa pagsamba sa dakong banal na ito ay ating muling ipahayag…

Lahat: Salamat Panginoon!

Patnugot: Sa Iyong pag-ibig, sa Iyong kapatapan…

Lahat: Salamat Panginoon!

Patnugot: Kapag nadinig ng mga namumuno ang lahat ng Iyong sinabi, O Diyos…

Lahat: Dakila ang kaluwalhatian ng Diyos!

Patnugot: Tapusin Mo ang Iyong sinimulan sa amin, O Diyos. Ang Iyong walang hanggang pag-ibig ay manatili sa amin, ngayon, upang aming maipahayag…

Lahat: Salamat Panginoon!

 

✝AWIT                                                              “O Bukal ng Pagpapala”              MASP 3

Oh! Bukal ng pagpapala, awit ko ay itugma, 
Daloy ng maraming awa, awit Kang masagana.
Turuan akong umawit, ng awit dyan sa langit,
Sa bundok ako’y itindig, bundok ng ‘yong pag-ibig.

Tulong Mo’y dito nakamtan, pala Mo’y ibinigay, 
Ikaw aking aasahan, hanggang kabilang buhay
Si Jesus ako’y hinanap, nang ako’y maglalgalag,
pang ako’y mailigtas, dugo N’ya’y ibinayad.

Sa awa mo’t kabutihan, buhay ko’y aking utang,
Hakbang ko’y ‘yong pangunahan; at ng dina maligaw
Ang abang puso kong handog, marapatin mo o Dios,
Tatakan mo ng pa-irog, tandang ako’y kay Jesus.  Amen.

✝IMBOKASYON                                                                                                                                Patnugot

PANALANGIN NG PAGSISISI                                                                                                         Patnugot

Ang pamumuno at pamamahala ay nasa isip ng bawat isa sa amin ngayon. Nagtatalong pangitain sa ikabubuti ang aming nais bigyang tugon. Tulad ng bansang Israel, nawa ay aming maituwid ang mga namumuno na ang kaparaanan ay hindi naaayon sa Iyong naisin. Nawa sa aming pagdulog ngayong umaga sa Iyong banal na presensiya kami ay Iyong pakinggan, pagpalain at lukuban tungo sa paglilingkod…Amen.

TAHIMIK NA PANALANGIN NG PAGSISISI

SALITA NG KAPANATAGAN                                                                                                                    Pastor

ANG PAGBABAHAGI NG KAPAYAPAAN                         For He Love Us

Jesus is in me, and Jesus is in you, Jesus is in us for He loves us;
Jesus is in me and Jesus is in you, Jesus is in us for He loves us.

Oh— therefore we should be one, love one another, as He loves us…
Oh—therefore we should be one, love one another, as He loves us.

PANALANGin ng komunidad                                                  Pastor

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

✝SA LUMANG TIPAN                                     1Hari 19:1-4, 8-15a,  Awit 42 & 43, 22:19-28

✝SA BAGONG TIPAN                                     Lukas  8: 26-39 & Galacia 3:23-29

✝Tugong Awit                                     “Gloria Patri”

 Ang Ama’y papurihan, at ang Anak, at ang Espiritu
Buhat pa sa unang mula, ngayo’tmagpakailanman
Walang hanggan. Amen, Amen.

MENSAHE SA AWIT                                                                                   Koro ng Iglesya

MENSAHE SA SALITA :                                                                              Pastor

TAHIMIK NA PAGBUBULAY

 

ANG KAPAHAYAGAN NG PANANAMPALATAYANG UCCP

( Una hanggang Ikatlong Saknong)

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                                        Patnugot

Isinulat ni Apostol Pablo sa kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos ang patungkol sa kapahayagan ng muling pagkabuhay ni Hesus na marapat na maging sandigan ng buhay na may katapatan at pagbibigay. “Naniniwala ako kung kaya ako’y nagpapahayag.” Ngayon, tayo ay maniwala at magbigay ng kusa upang ang kabutihan ng Diyos ay mahayag sa mundo…

PAGLIKOM NG HANDOG                                                                    Tagalikom ng handog

✝DOKSOLOHIYA    

Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritung Banal
Ng mga taong nilalang, At nang tanan sa kalangitan. Amen.

 

✝ PANALANGIN SA HANDOG                                                              Patnugot

PAGBABALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

 

✝AWIT                                “Mal’walhating Pakikipanayan”     MASP 286

Mal’walhating pakikipanayam sa kanya san a nagmamahal
Saganang biyaya’y makakamtan, kagalaka’y walang hanggan.

KORO:

Kung si Jesus ay kapiling lugod na pangmundo’y nagsisilim;
sa puo ko’y lwalhating walang maliw, kung si Jesu ay kapiling.

Aking naramdaman ang dampi niya, naulinig ang anyaya
Kung sundin ko ng buong pagsinta, alinlanga’y titigil na.

Tayo’y di maaring mabuhay, na si Jesus ay hiwalay;
Hinahanap ang pusong may lumbay; gaya nang nagdaang araw.

Nasang ang tunay na nilasap kong buhay ay maranasan mo;
Ngayo’y hinihintay ka ni Kristo, upang biyaya’y matamo.

     

✝ PANALANGIN NG PAGTATALAGA                                                                 Pastor

✝BASBAS                                                                                                         Pastor

 

June 16, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba
June 16, 2019
Trinity Sunday, Fathers Sunday

 

ANG PAGHAHANDA SA PAGSAMBA AT  PROSESYONAL

PAGPASOK NG PATNUGOT AT  TAGAPAMAHAYAG

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

 TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Purihin natin ang Iisang Diyos: Manlilikha, Manunubos at Tagapagpatnubay na lagi nating kasama sa lahat ng panahon at sandali. Kilalanin natin ang Kanyang  presensiya sa ating kalagitnaan,

Kapulungan: Purihin natin ang Diyos na lumikha sa atin ayon sa Kanyang wangis. Siya ang Manlilikha ng daigdigan.  Sa Kanya ang buhay, may kabanalan at dangal; at tayo ay Kanyang katiwala ng buhay na ganap at kasiya-siya.

Patnugot: Purihin natin ang Panginoong Hesu-Kristo na Siyang Ulo ng iglesya at tayo ang                Kanyang Katawan. Ang Kanyang pag-ibig ang nagbibigkis sa atin upang siya ay    sama-sama nating  sambahin at paglingkuran.

Kapulungan: Purihin natin ang Espiritung Patnubay, siya ang gumagabay at nagpapalakas sa ating pananampalataya sa liwanag ng Banal na Kasulatan.

LAHAT: Purihin at luwalhatiin natin ang Santong Trindad, ang IIsang Dios, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.

IMNO NG PAGPUPURI       “Nang Una Pa sa Trono ng Lualhati” MASP #124: 

Nang una pa, sa trono ng lualhati, Ng ngayo’y aming pinagbubunyi.
Pag-ibig Mo ay hindi mapapawi, Tanglaw ng buhay na mamalagi.

Aming Ama, sa ‘min ay nangunguna, Sa lahat ng araw ay kasama.
Sa panganib nagsasanggalang twina, Ngayon kami sa ‘Yo’y sumasamba.

Aming Jesus, sa ami’y nagliligtas, Pag-irog Mo ay parating wagas;
Sa masama S’ya ay nagpapamalas, Ng pagliyag na walang katulad.

Espiritung nagbibigay ng buhay sa mahina’y kalakasang tunay;
Mula sa ‘Yo biyaya’y walang humpay, Na may taglay na kasaganaan.

O Trinidad na kabanalbanalan, Sinasamba na may kagalakan.
Samo namin kami sana’y samahan, Sa lahat ng araw ay ingatan.
 

IMBOKASYON   (Sabay-sabay ang lahat)

Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo-ng Iisang Diyos, pinupuri at niluluwalhati namin ang Iyong pangalan. Bigkisin Mo kami ng Iyong kapayapaan at pagkaisahin ang aming mga puso at diwa upang sa aming pagsamba ay patuloy na mag-anyaya sa Iyong mga lingkod na Ikaw sa iyong daang tinahak ay sundan.

Tulungan Mo kami, sa aming pagpapatibay ng aming pananampalataya sa Diyos na kaylan man ay hindi nagbabago ang pag-ibig at pagmamalasakit sa buhay ng sangnilikha. Napakabuti Mo O DIyos, noon, hanggang ngayon Ikaw ay kumikilos para sa kabutihan ng Iyong mga lingkod.  Ito ang aming panalangin sa Iisang Diyos na aming pag-asa sa bukas at sa darating pang mga panahon. Amen.

PANAHON NG PAGSUSURI SA SARILI AT PAGSISISI

TAWAG SA PAGSISISI 

Patnugot:  “Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay…Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ni Yahweh. Ang ibig ko nga, siya’y magsisi at magbagong buhay.” (Ezekiel 18:21, 23)    

TAHIMIK NA PAGSUSURI SA SARILI AT PANALANGIN NG PAGSISISI

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                                              Pastor

Tugong Awit                            “Dios ay Luwalhatiin”    AIK      #83

Tayo’y tinubos ng dugo N’yang  mahal! Lahat ng nanalig kayCristong Ngalan,
Kahit anong higpit ng pagsalangsang, Paglapit kay Cristo, tawad kakamtan.

PANALANGIN NG IGLESYA                                                                                                       

Tugong Awit  AIK #86                  “Diwa ng Dios Ako’y Tanglawan”

Ang hangarin ng buhay kong angkin sa pagluhog ko ay Iyong dinggin.
Ang tulong Mo ang S’yang hintay naming upang bigyang buhay ang damdamin. Amen.

PAKIKINIG SA SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN                Kawikaan 8:1-4, 22-31

Tugong Awit HFJ #353,:                       “Ang Salita ng Dios”          

Ang Salita ng Dios ay mayaman, Waring ginto’t perlas natunay.
Kung sasaliksikin araw-araw, May kakamting lugod ang buhay.

PAGBASA SA BAGONG TIPAN                Roma 5:1-5 ; Juan 16:12-15                                  

MENSAHE SA AWIT                                                                                                                       

MENSAHE SA SALITA    

TAWAGSA PAGHAHANDOG:                                                                                       

Patnugot:  “Tandaan ninyo ito: ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa’y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Dios ay kusang pagkakaloob.” (2 Corinto 9:6,7)

Kapulungan: “Ang bukas-palad ninyong pagbibigay ay nagpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang Mabuting Balita ni Cristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos.” (2 Corinto 9:13)

ANG PAGHAHANDOG (Mga Ikabu, Pangako, Tanging Pasasalamat, at iba pa)

Tugong Awit                     “Let the Peace of Christ Rule in Our Hearts”

Let the peace of Christ rule in our hearts;  (2x)
And whatever you do in word or indeed do it all in the name of the Lord.
Giving thanks, giving thanks, to God thro’ Christ the Lord. (2x)

PANALANGIN NG PAGHAHANDOG (Sabay-sabay ang lahat)

Diyos na aming Magulang, na laging kumakalinga at nagkakaloob, maraming salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala.  Salamat sa pagkakataong ito na muli kaming mag-aalay hindi lamang ng mga salapi, kundi kasama ang pag-aalay ng aming talino, panahon, lakas at kakayanan para sa Iyong kaluwalhatian.  Inihahandog namin sa Iyo ang aming mga handog kasama ang katapatan ng layunin na magamit ang aming alay sa pagtataguyod ng Iyong misyon. Pagpalain Mo ang aming mga buhay, at turuang laging maging bukas sa pagtulong sa pangangailangan ng iba. Maraming salamat sa Iyong walang hanggang biyaya, kay Kristo na aming Tagapagligtas at sa patnubay ng Iyong Diwang Banal, Amen. 

PAGTATALAGA NG BUHAY SA DIYOS

IMNO NG PAGTATALAGA       “Espiritung Napakabanal” MASP#204

Espiritung napakabanal, Espiritu ng pagamamahal
Espiritung kalinisan, Nagmula sa kaitaasan.

Walang turing na kayamanan, Dugo amang ang katumbasan.
Kabutihang walang kapantay, Ang sa atin ay ibinigay.

Espiritu ng karunungan, Espiritu ng kaningningan,
Espiritu ng pagkaalam, Patungo sa katotohanan.

Samahan kami at turuan, Gawing sakdal ang pagkaalam,
Ng lahat ng nasa kay Jesus, Na nagmula sa kamay ng Dios.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA at BASBAS    

Tugong  Awit                                       Humayo Ka”                                  

Humayo ka, huwag mabalisa, bawat oras Dios ang laging kasama.
Magtiwala at manalig ka, Dios ang mag-iingat sa ‘yo t’wina.

Mahalin mo ang kapwa-tao, upang pag-ibig ng Diyos ay makita.
Ang ating Diyos ang magpapala, humayo ka ng mapayapa.

 RESESYONAL