March 15, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
March 15, 2020
3rd Sunday in Lent

 

SANDALI NG KATAHIMIKAN/ PAGHAHANDA

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Ang buwan na ito ay buwan ng pag-alala natin sa anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa lahat.

Kapulungan: ito ang panahon upang alalahanin ang kanyang naging buhay at kamatayan para salahat.

Patnugot: ito ang panahon upang alalahanin ang sinabi ni Hesus “ako ay naparito upang kayo ay mabuhay at ariin ito ng buong kasaganaan.

Lahat: Halina at sama-sama nating alalahanin ang gawain ng paglingap ni Kristo sa sangkatauhan at sundan natin ang daang kanyang tinahak. Samahan tayong palagi ng Diyos na mabuti at tapat!

AWIT NG PAGPUPURI    “Oh! Bukal ng Pagpapala” MASP#3

Oh! Bukal ng pagpapala, awitko ay itugma,
Daloy ng maramingawa, awit Kang masagana.
Turuan akong umawit, ng awit dyan sa langit
Sa bundok ako’y itindig, bundok ng ‘yong pag-ibig.

Tulong Mo’y dito nakamtan, pala Mo’y ibinigay;
Ikaw aking aasahan, hanggang kabilang buhay.
Si Jesus ako’y hinanap, nang ako’y maglagalag,
Upang ako’y mailigtas, dugo Niya’y ibinayad.

Sa awa Mo’t kabutihan, buhay ko’y aking utang,
H
akbang ko’y ‘yong pangunahan; at ng di na maligaw
Ang abang puso kong handog, marapatin Mo oh Dios,
Tatakan mo ng pag-irog, tandang ako’y kay Jesus.

IMBOKASYON                                                  Patnugot

TUGONG AWIT    “Umawit, Magpuri”              BHP 3-4

Umawit, magpuri ng buong kagalakan,
Awit ng pag-ibig namayro’ng bagong pag-asa,
At ang kalawakan araw, bit’wing maningning,
Ang Diyos na may likha, Kamangha-mangha ngang tunay.

Refrain:
Aleluya! Aleluya! Mag-awitan tayo Aleluya!

(Mag-awitantayo, Aleluya!)

TAWAG SA PAGSISISI                                                                                           

Patnugot: Maraming pagkakataon na nais natin ang dagliang pagsagip at kaligtasan mula sa mga bagay at karanasan na ating kinatatakutan at maging yaong kaligtasan mula sa          kaparusahang bunga ng ating mga kasalanan. Ngunit ayaw nating magpatuwid, magbago at maging kabahagi sa gawaing pagliligtas ni Kristo.

Kapulungan: Panginoon, kahabagan at patawarin mo kami.

Patnugot: Maglaan nga tayo ng tahimik na sandali upang muling balikan ang ating mga gawain sadiwa ng kababaang-loob, sa pagsusuri ng sarili.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PANALANGIN

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN

Pastor—Katulad sa katangian ng tubig na nagbibigay-buhay at pagpapanibago, pumapawi ng uhaw at nagpapanariwa ng lakas, tanggapin nating may pagtalima ang pag-ibig at kapatawarang mula sa Diyos ang Tubig ng Buhay. Magalak tayo at lumakad sa katuwiran, bilang nilinis at binagong nilalang, Amen.

TUGONG AWIT     “Salamat O Aking Jesus”  MASP 246

Salamat O aking Jesus, sa kalulwako’y pagtubos
Salamat sa pagdudulot ng kaligtasang laya’t puspos.

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGING PASTORAL

TUGON“Diyos na Magulang”                BHP 36

Dios na Magulang, Banal ang ngalan,
Pamamayani ay sumaamin
Gawin nawa ang ‘Yong kalooban,
Sa lupa gaya ng sa langit.

Ipagkaloob ngayon sa amin,
Ang araw-araw naming kakanin.
Kami sa sala ay patawarin,
Nagpapatawad sa kapwa rin.

H’wag Mong sa tukso kami’y tulutan,
Kundi iligtas sa kasamaan
Pamamayani, kapangyarihan,
Kal’walhatian sa ‘Yong tanan.
           

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Exodus 17:1-7
Psalm 95
Romans 5:1-11
John 4:5-42

 TUGONG AWIT     “Ang Salita ng Diyos”          AIK 297

Ang salita ng Diyos ay may yaman,
Waring ginto’t perlas na tunay
Kung sasaliksikin araw-araw,
May kakamting lugod ang buhay. Amen

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                                                    

SANDALI NG PAGNINILAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG  

Patnugot—Sambahin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating tapat na pagkakaloob. Ialay natin ngayon ang mga ikapu, pangako at handog-pakikiisa sa misyon ng Diyos sa pamamagitan ng iglesya, nang may kagalakan at pagtatapat.

PAGLILIKOM NG HANDOG 

TUGONG AWIT   “Malawak ang Gawain”   AIK #14

Malawak O Dios ang gawain,  Kailanga’y tulong namin
Handog ngayong aming hain,  Sana’y pagpalain.  Amen

 PANALANGIN NG PASASALAMAT

AWIT NG PAGTATALAGA  Ako Ba ay Kawal ng Krus MASP#169

Di ba ako’y kawal ng krus, alagad ni Jesus?
Ako ba ay matatakot, di S’ya ibabantog?
Ako ba ay mangangarap, sa ginhawa’t galak?
Habang iba’y naghihirap, sa pakikilamas?

Sa pananampalataya, Jesus umaasa
N
atatamong walang sala ng madlang ligaya.
Dapat akong makilaban, Dios, ako’y tulungan;
Salita Mo’y iaalay, at nang magtagumpay.

 PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA

TATLONG AMEN

 

March 8, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba
March 8, 2020
2nd Sunday in Lent
International Women’s Sunday


SANDALI NG KATAHIMIKAN/ PAGHAHANDA

“Maraming tao ang masaganang pinagpala sa mga natutuhan nila sa pangangaral ng mga kababaihan.  Ating parangalan ang mga maka-Dios na kababaihang di lang sa salita ng mga papuri kundi sa buhay na nagsisinag ng kanilang banal na pananampalataya.”  –  Henry Bosch

PROSESYONAL

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

+TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Ginamit ni Hesus ang halimbawa ng babaing nawalan ng pilak upang ipakita na ang mga babae ay may tiyak na papel na gagampanan sa pag-abot sa mga kaluluwang nawawala.

Kapulungan: Tulad ng babae sa talinghaga, kailangan nating magsindi ng ating mga espirituwal na ilaw at hanapin nang buong sikap ang mga nawawala.

Patnugot: Ginamit din ni Hesus ang isang balong babae na humahanap ng hustisiya mula sa isang  masamang hukom na walang takot sa Dios at sa tao upang ipakakita na ang pagtitiyaga ay nagdadala ng katugunan mula sa Dios.

Kapulungan: Isang di kilalang babae din ang mababasa sa Biblia na naghahanda ng tinapay at      gumagamit ng kakaunting lebadura upang paalsahin ang tatlong takal na harina upang     sabihin na pinipili din ng Dios ang mga kababaihan upang dalhin ang Salita sa sanlibutan.

Patnugot:  Gumawa si Jesus ng mga himala na kinasangkutan ng mga babae sa Kaniyang ministeryo dito   sa lupa.  Madalas ding mabanggit ang mga babae sa aklat ng Mga Gawa upang ihayag ang mga dakilang katotohanan tungkol sa Kaniyang Kaharian.

Kapulungan:Ang mga maka-Dios na kababaihan  ay nagkaroon ng malalaking katungkulan, nagtatag ng mga Iglesia sa kanilang tahanan, at nakulong dahil sa kanilang pananampalataya. Tayo rin ay hinahamon na buong pusong maglingkod sa Dios nang may kagalakan.

Lahat: Gawin nating kapahayagan ng pagpupuri sa Diyos ang pagtataguyod ng Kanyang ministeryo sa ating mga pamayanan. Purihin natin si Kristo!

+AWIT NG PAGPUPURI     “May Siglang Aawit”
Hymns for the Family of God #374  (Rejoice The Lord is King)

May siglang aawit magpupuri sa Dios,
Sa hari ng lupa’t langit ay maglingkod
Puso’t tinig gawing handog buong pusong ipaglingkod.

Hindi mabibigo maghaharing tunay,
Taglay ni Cristo ay ang susi ng buhay
Puso’t tinig gawing handog buong pusong ipaglingkod.

Sa kanan ng ama naroon si Jesus,
Hanggang malupig N’ya ang kaaway ng Dios,
Puso’t tinig gawing handog buong pusong ipaglingkod.

+IMBOKASYON  (sabay-sabay)

Salamat O Diyos, sa Iyong pag-ibig na hindi nagtatangi. Patuloy na nagmumulat sa amin kung paano manalig at maglingkod. Tulungan mo nawa kami at paging dapatin masundan ang katuruan na Iyong ipinangaral sa amin. Kasihan Mo kaming  kababaihan na nagpapasakop at patuloy na nagsasaliksik sa Iyong kalooban, katuwang  ang  kalalakihan at ang lahat na kaisa namin sa pagtataguyod ng buhay, sa pangalan ni Jesu-Kristo, Amen.

TAWAG SA PAGSISISI                       Patnugot

Sinagot sila ni Jesus, “Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang maysakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila’ymagsisi.” (Lukas 5:31-32). Ang mga talatang ito ay isang paanyaya upang tayo’y dumulog sa Diyos, tapat na magsuri sa ating sarili at mithiin ang kapatawarang nagdudulot ng bagong simula.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PANALANGIN

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                    Pastor

Hindi ipinagkakait ng Diyos ang Kanyang pag-ibig at kahabagan. Dalisay itong kumikilos at nagbibigay sa atin ng sariwang simula, kaya ating tanggapin, ipagpasalamat at huwag ng abusuhin pa ang Kanyang kagandahang-loob, Amen.

 TUGONG AWIT            “Salamat o Aking Jesus”          MASP 246

Salamat O aking Jesus, sa kalulwako’y pagtubos
Salamat sa pagdudulot ng kaligtasang laya’t puspos.

PANALANGIN NG PAMAYANAN

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN 

Ruth 1:15-18
Lucas 1:39-56

MENSAHE SA AWIT

TAWAG SA PAGHAHANDOG

Patnugot: Ang buhay na ating tinatamasa ay biyaya.

Kapulungan: Ang ating mga tinatangkilik at ang lahat ng bunga ng ating mga pinagpapagalan ay pagpapala ring mula sa Diyos.

LAHAT: KAYA MARAPAT LAMANG NA ATING IALAY NG MAY PASASALAMAT ANG ATING MGA IKAPU, PANGAKO AT IBA PANG KALOOB SA DIYOS, NA SIYANG MAY AKDA SA LAHAT NG PAGPAPALA.

 PAGLILIKOM NG HANDOG 

+ DOKSOLOHIYA

+PANALANGIN NG PASASALAMAT (Lahat)

O Dios, maraming salamat sapagkat sa Iyo nagmula ang lahat ng mayroon kami.  Bilang Iyong mga katiwala, masumpungan nawa sa amin ang pagtatapat sa pamamagitan ng aming mga kaloob.  Igawad Mo ang Iyong basbas sa bawat isa upang maging daluyan sa pagtatatag ng Iyong Kaharian, sa pangalan ni Hesus. Amen.

 AWIT NG PAGTATALAGA  “Magtatapat Ako’t Magtitiwala” AIK 145
                                                    (I Will Be True)

Magtatapat ako’t magtitiwala dahil sa buti ng aking kapwa
Tataglayin ko ang lakas sa buhay. Sa dami ng aking gagampanan
Daming taong dapat paglingkuran.

Iibigin ko kahit ang kaaway, ang lahat ng walang kaibigan
Magsisikap akong sila’y dulutan ng kaya kong tulong na pambigay
Ng kaya kong tulong na pambigay.

Sa gagawing ito’y magtitiwala. Ang tulong ko’y buhat kay Bathala
Sa gagawing ito’y di magsasawa; maglilingkod na may galak at t’wa,
Maglilingkod na may galak at t’wa.

 +PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA         Pastor

+TATLONG  AMEN

March 1, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
March 1, 2020

Communion Sunday/ First Sunday in Lent

 

SANDALI NG KATAHIMIKAN/ PAGHAHANDA

According to the Christian tradition, Lent is a time to prepare for the celebration of the death and resurrection of Christ. During this period, many people engage in fasting and practice in moderation or self-denial in order to focus on repentance and consecrating themselves to God.

(Sa pagsisimula ng tugtugin, inaanyayahang tumahimik ang lahat at manatili sa upuan. Iwasan na ang pagtayo at paglalakad sa loob ng simbahan bilang paghahanda sa pagsamba).

 

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Purihin natin ang Panginoong Hesus na nagtagumpay sa lahat ng pagsubok at hindi nagkasala kailanman.

BAYAN: PURIHIN ANG DIOS NA SIYANG MAY AKDA NG LAHAT.

Patnugot:Ang Kanyang pagkilos sa buhay ng bawat tao at pagsasakripisyo para sa sangnilikha ay mahirap      unawain subalit ang Kanyang kabutihan ay nahahayag sa lahat, sa pamamagitan ng iba’t ibang kaparaanan.

LAHAT: PURIHIN NATIN ANG DIOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT!


AWIT NG PAGPUPURI         Ang Dios ay Purihin    AIK #21

                                                           (“To God Be The Glory”)

Ang Dios ay purihin, Dios na nagpala, Pag-ibig sa ati’y tunay at kusa
Sa krus nabayubay Kristong naghirap, Upang ang tao sa Kanya’y maligtas

Koro:
Si Hesus tanghalin tinig Niya ay dinggin, Si Hesus tanghalin Siya ang ating sundin.

Sa Dios natin dalhin ang suliranin, Kay Kristong magpuri tinig Niya’y dinggin

Siya ang tanging lunas sa ating buhay, Ngalan ni Kristo ang ating patnubay
Kahit nagkasala tawad kakamtan, Ang gagawin Niya ay manalig lamang.

Kay rami ng turo kay raming aral, Daming pagpapalang sa ati’y laan
Hindi lamang gayon ang makakamtan, Tatanggap kay Kristo ang Kanyang hirang.

 

IMBOKASYON                                                        Patnugot

SAGUTANG PAGBASA         

Patnugot: Ang mga mananampalataya na iniligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus ay mayroong pangalang dinadala – ang pangalang Cristiano.

BAYAN: Ang ating buhay ay tulad ng isang ‘canvas’ na pinipintahan.  Huwag nating takpan ang pagkilos ng Dios.  Mamuhay tayo nang nararapat upang makita si Cristo sa ating buhay.

Patnugot:Tungkulin nating parangalan ang Dios sa pamamagitan ng ating mga buhay at paglingkuran Siya ng buong puso.  Sikapin nating ang katawang ito ay Kanyang maging banal na tahanan

BAYAN :   Natutuwa ang diyablo kung Kristiano tayo sa nguso at hindi sa puso, sa ngawa at hindi             sa gawa.

Patnugot:Kung ang Dios ay may pinapagawa, tulong at kalakasan ay ibibigay Niya.  Ang tangi lamang       Niyang kahilingan, buong puso natin Siyang  paglingkuran.

BAYAN: Buo at hindi sapilitang paglilingkod! Manalangin, magmahal, magturo at magpakita ng magandang halimbawa.


TUGONG AWIT     I Am Happy in the Service of the King   AIK 148

May galak akong maglingkod kay Hesus, May kagalakang maglingkod
Ang palagi kong nadarama’y lugod kung ako’y maglilingkod.

KORO:
Maglingkod sa ‘ting Hari, buong pusong gagawin

Ang kagalaka’t ating mithiin aking kakamtin

 

 TAWAG SA PAGSISISI        

Patnugot-Sa ating pansariling panalangin, ating idulog sa Dios ang ating pagkatao, magsisi sa ating mga pagsalansang sa mga kalooban ng niya at ang ating pagmamalabis sa kapwa tao.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PANALANGIN

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN

Pastor-Ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa nagkasala sa sumbat ng budhi.  Nagbubukas ito ng posibilidad ng pagbabago para sa nagkasala, kahit na may dapat siyang tanggaping parusa.  Wika ni Apostol Pablo: ‘Tayo aypinawalang sala at may kapayapaan sa Dios.’  Tanggapin ninyo ito at pakaingatan sa inyong mga puso, Amen.      

TUGONG AWIT       Salamat O Aking Jesus     MASP 246

Salamat O aking Jesus, sa kalulwa ko’y pagtubos
Salamat sa pagdudulot ng kaligtasang laya’t puspos

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGING PASTORAL

TUGON     Tinig ng Pag-aawitan   MASP#79

Pagtulungang itatag ang kaharian ni Jesus, mga kawal ng sama’y piliting lansaging lubos,
At ng upang lumaya kaluluwang nakagapos, hayo’t makihamok.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Genesis 2:15-17, 3:1-7
Awit 32
Roma 5:12-19
Mateo 4:1-11

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                       

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                              

Patnugot-Maghandog tayo ayon sa binalak ng ating puso, bahagi ng ating pananalig at pasasalamat sa Dios na siyang pinaggagalingan ng ating mga tinatamasang biyaya.

 PAGLILIKOM NG HANDOG 

PANALANGIN NG PASASALAMAT

ANG PAGDIRIWANG NG BANAL NA HAPUNAN

ANG PAGBABAHAGINAN

AWIT NG PAGTATALAGA      Buhay Kay Cristo   AIK #64 (Living For Jesus) 

Buhay kay Cristo buhay na laan, Laang maglingkod habang may buhay
Ang buong oras ipaglilingkod, Ito ang daang hahantong sa Dios.

KORO:
Handa ako O Cristo gawing Iyong lingkod
Ng dahil sa dugo Mong sa krus ay nabuhos
Ang puso ko ay gawing tronong maalindog
Ang buhay ko ay Iyo na Cristong Mananakop.

 Lapit kay Cristo sundin tuwina, Sa krus napako labis nagdusa
Dahil sa ating taglay na sala, Dinggin ang tawag Kanyang anyaya.

Kahit kaylanman kahit na saan, Aking susundin utos N’yang banal
Handang magdusa kung s’yang kaylangan, Ituturing kong tungkuling tunay.

Yaring buhay ko hawakan Hesus, At buong sikap ipaglilingkod
Pusong naligaw ay idudulog, Ilalapit ko sa Iyo Hesus.

 PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                   Pastor

TATLONG AMEN

February 23, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
February 23, 2020
Transfiguration Sunday

February 23, 2020 Kaayusan ng Pagsamba-Transfiguration of Jesus

 

SANDALI NG KATAHIMIKAN/ PAGHAHANDA

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA (HangosaAwit 15:1-4)

Patnugot: Magningning nawa sa atin ang aral ng pag-ibig at katuwirang mula kay Kristo.

Kapulungan: Upang ating makita at piliin ang gawaing makatarungan, higit kaysa pansariling kapakanan.

Patnugot: Narito’t dumudulog tayo sa Diyos upang isaysay ang pasasalamat at papuri!

Kapulungan: Maging gabay natin ang minsang winika ni Kristo sa mga alagad, “Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran.” (Lukas 4:8)

Lahat: Purihin ang Diyos!

AWIT NG PAGPUPURI       “MaligayangAraw”  MASP#114

Maligayang araw noong paglingkungran ka, Panginoon;
Ang t’wang ito’y dapat ngayong sabihin sa may linggatong.

KORO:
Oh! Laking ligayang sa awa n’ya ay kinamtan:
Ang tanglaw at kalayaan sa aking pagtatagumpay
Sa hirap ngang tanan, buhayko ay nabihisan.

Sa salitang matatamis, dalisay niyang pag-ibig;
A
ko sa Kanya’y nanalig, ikinagalak kong labis.
Katungkulan ko’y ganap na, kanya ako’t akin siya;
At akin ngang tinanggap na ang malugod n’yang anyaya.

IMBOKASYON                                     Patnugot 

TUGONG AWIT    

KORO:
Oh! Laking ligayang sa awa n’ya ay kinamtan:
Ang tanglaw at kalayaan sa aking pagtatagumpay
Sa hirap ngang tanan, buhay ko ay nabihisan.

TAWAG SA PAGSISISI

Binago tayo ng Dios sa pamamagitan ng pagbabagong dala ni Cristo sa ating mga buhay. Subalit, kung minsan ang pagbabagong ito ay nadadaig ng pagbabagong iniaalok ng sanlibutan. Kaya’t tinatawagan tayong muli at binibigyan ng pagkakataong magsisi. Manumbalik nga tayo sa mapagpatawadna Dios, tayong lahat ay manalangin ng may pagsisisi.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PANALANGIN

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN(Joel 2:13)Pastor

Magsisi kayo nang taos sa puso  at hindi pakitang-tao lamang.”Magbalik-loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos! Siya’y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig; laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi.

 

TUGON   “Sa Dalangi’tPagdaing”     MASP#81

Sa dalangi’t pagdaing, ng kailangan natin,
Ang tawag basa akin, ng Ama ay didinggin?
Ngayon di’y dumulog (ngayon di’y dumulog) at lumapit kay Jesus;
Ngayon di’y dumulog (ngayon di’y dumulog) at lumapit kay Jesus.

 BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGING PASTORAL

TUGON         ”Tinig ng Pag-aawitan”          MASP#79

Pagtulungang itatag ang kaharian ni Jesus,
Mga kawal ng sama’y piliting lansaging lubos,
At ng upang lumaya kaluluwang nakagapos,
Hayo’t makihamok.

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN

Exodus 24:12-18

Awit 2 o Awit 99

TUGONG AWIT   “Thy Word is A Lamp Unto My Feet”

Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path

 PAGBASA SA BAGONG TIPAN

Mateo 17:1-9& 2 Pedro 1:16-21

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                                                                

SANDALI NG PAGNINILAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG                     Patnugot

Paliwanagin natin ang ating pamayanan ng kabutihan at pagtatapat sa pamamagitan ng taus-pusong pag-aalay ng ating mga handog, ikapu at pangako.

PAGLILIKOM NG MGA HANDOG

TUGONG AWIT  “Hasik saUmaga Binhing Kaawaan”        MASP#104

Hasik sa umaga binhing kaawaan, hasik sa tanghali at sa hapon man;
Ang panahong taning ating hinihintay, tayo’y may kakamtan na kagalakan.
Ang ani’y dalhin kung mabigkis na, sa pagliligpit, tayo’y mangagsaya. (2x)


PANALANGIN NG PASASALAMAT                 Patnugot

AWIT NG PAGTATALAGA  “Haring Aming Patnubay”          AIK 96

                (Lead On O King Eternal)

Haring aming patnubay lakad nami’y sundan;
Hahayo at lalaban kung papatnubayan.
Tulong mo ang kaylangan nang upang magtagumpay,
O Dios iyong samahan sa aming paglab

Haring aming patnugot sundan ang paglakad,
Sa puspusang paglaban sala’y magwawakas.
Di dahil sa sandata magwawaging ganap,
Patnubay mo’t pag-ibig ang sandatang dapat.

Haring aming patnubay tatakas ang takot.
Pagsapit ng umaga tatapang ang loob.

Hahayo sa paglaban taglay nami’y ang krus,
Naghihintay sa ami’y ang putong na handog. Amen.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA

TATLONG AMEN

RESESYONAL 

February 16, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
February 16, 2020
6TH Sunday of Epiphany

 

PAGPASOK ( Mga may bahagi sa pananambahan)

PAGSINDI NG KANDILA at PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA Awit 95:6-7

Patnugot—Oh magsiparito kayo, tayo’y magsisamba at magsiyukod; tayo’y magsiluhod sa harap ng Panginoon na May-lalang sa atin. Sapagka’t siya’y ating Dios, at tayo’y bayan ng kaniyang pastulan, at mga tupa ng kaniyang kamay. Ngayon, kung inyong didinggin ang kaniyang tinig!

AWIT       “Hari’y Sambahin sa Kalangitan” MASP 2

Hari’y sambahin ng kalangitan, Ating awitin ang pagmamahal
Ating tanggulan sa lahat ng araw; At sa kalul’wa ay kapahingahin.

Ikalat ang biyaya N’yat lakas, Balabal Niya ay ang liwanag;
Ang sasakyan Niya’y kulog at kidlat,
Madilim na bagyo ang kanyang landas.

Tangkilik Mo’y di maisiwalat, Dala ng hangin at ng liwanag.
Umaagos na mula sa itaas, Taglay ng hamog at ulang banayad.

Kaming nilikhang lubhang marupok, Nagtitiwala sa Iyong lubos
Ang biyaya Mo’y walang pagkatapos, Aming Manlilikha at Manunubos.


PANALANGIN

TAWAG SA PAGSISISI       Patnugot

Sa pagsisisi, maipapahayag ang ating pagsisikap na magkaroon ng pagbabago ukol sa pagpapahalaga sa ating kapwa at sa lahat ng nilalang. Sa pananalangin, maidudulog natin ang ating pagsisisi. At sa paghingi ng kapatawaran, matatagpuan natin ang ganap na kapayapaan. Idalangin natin sa Diyos ang lahat ng ating kabalisahan at humingi tayo ng saklolo mula sa Kanya.

Matahimik na Pagsisisi at Pananalangin

Salita ng Kapatawaran Pastor

Ang kaloob ng Diyos ay isang buhay na mabuti, at dahil sa habag ng Diyos sa pamamagitan ni Hesu-Kristo ay binigyan Niya tayo ng pagkakataong mabuhay ng matuwid na kalugud-lugod sa Diyos. Ang buhay na itinalaga sa paglilingkod sa Panginoon ay nagdudulot ng bagong buhay sa daigdig. Mga kapatid, ang ating mga buhay ngayon ay binago at pinaghilom na ng mapagpalayang biyaya ng Diyos!

TUGON            Ako’y Makasalanan Bago Siya Namatay    MASP 292

Ako’y makasalanan bago siya namatay
Ang kay Jesus na ngalan ang kapatawaran
Taghoy ng aking dibdib ay kanyang nadinig,
Inibsan ng pasakit nag-iwan ng awit.
KORO:
Oo, kanyang kinuha pasan kung di kaya
Oo, kanyang kinuha ang samo’y tugon niya
Sindak ng aking dibdib ay pinatahimik,
Inibsan ng pasakit, nag-iwan ng awit.


SAGUTANG PAGBASA

Patnugot—Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw.

Kapulungan—Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban; ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap, sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad.

Patnugot—Ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos, upang buong pagsisikap na ito’y aming masunod.

Kapulungan—Gayon ako umaasa, umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin nang buong ingat.

Patnugot—Kahihiyan ay hindi ko matitikman kailanpaman, kung ako ay susunod nang tapat sa iyong kautusan.

Kapulungan–Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin, huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin.


PANALANGIN NG SAMBAYANAN

PAGBASA NG MGA TEKSTO

Lumang Tipan                       Deuteronomio 30:15-20
Bagong Tipan                       1 Corinto 3:1-9
Magandang Balita                  Mateo 5:21-37

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA

TAWAG SA PAGHAHANDOG 2 Corinto 9:6, 8

Patnugot: “ Tandaan ninyo ito: ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghaahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami.”
Kapulungan: “Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa.”

LILIKUMIN ANG MGA KALOOB

PANALANGIN NG PASASALAMAT

AWIT NG PAGTATALAGA           “Ang Tagasunod ni Cristo”   MASP 214

Ang tagasunod ni Cristo ay naghirap na totoo
Sa paghahatid sa tao ng dakilang ebanghelyo

Sundan, sundan and uliran, ebanghelyo ay isaysay
Sundan, sundan ang uliran, si Jesus an gating tingnan.

Ang Kristiyano’y tinitingnan, sa pagkilos araw-araw
At laging hinahatulan sa bahagyang kamalian.

Sa gawa, kilos at wika, dapat maging halimbawa
Upang purihin ang madla, an gating Dios na dakila.

PANALANGIN

BASBAS

TATLONG AMEN