0 Comments

April 21, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Tema:  “Ang Mensahe ni Moises at ng mga Propeta sa Pagdiriwang ng Muling pagkabuhay” PROSESYONAL MGA AWIT NG PAPURI AT PAGKAKAMAYAN TAWAG SA PAGSAMBA: Patnugot: Muling nagbangon ang propeta ng Diyos! Halina! Ipamalita natin na si Jesus ay muling nabuhay. Wala na Siya sa libingan! Siya ang bugtong na Anak ng Diyos na mabubuhay magpakailanman. […]

0 Comments

April 7, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN SA PANANAMBAHAN April 7, 2019 Communion Sunday/5th Sunday in Lent   PANIMULANG TUGTUGIN ✝ PROSESYONAL (Pagsisindi ng Kandila at Pagbubukas ng Biblia) ✝ TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot: Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man         sa upuan ng mga manglilibak. […]

0 Comments

March 31, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

March 31, 2019 4th Sunday in Lent PANIMULANG TUGTUGIN PROSESYONAL (Pagsisindi ng Kandila at Pagbubukas ng Biblia) TAWAG SA PAGSAMBA (Hango sa Awit 27:4-7;14) PATNUGOT: Kay Yahweh ay isang bagay lamang ang aking hinihiling, iisa lamang talaga ang aking hangarin: Ang manirahan sa Templo niya         habangbuhay, upang kagandahan ni Yahweh ay aking pagmasdan at […]

0 Comments

March 24, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

March 24, 2019 3rd Sunday in Lent PAGNINILAY Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo’y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo mula sa libingan at ito ang nagbigay sa atin ng isang buháy na pag-asa.                                                                                                                                                                                      […]

0 Comments

March 3, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba March 3, 2019 Communion Sunday Transfiguration Sunday International Women’s Sunday PAGBUBULAY: “Ang Kwaresma ay akmang panahon ng pagninilay-nilay at pagtatasa ng ating buhay at sa gayon makita natin ang ating mga kahinaan sa harap ng Panginoon. Maraming mga kalbaryo at krus  ang ating sinasalunga at pinapasan, ngunit may Kristo Hesus tayo na […]