0

February 24, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
Membership Sunday

TAHIMIK NA PAGBUBULAY

“Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo; mag-ibigan kayo! Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo.”     Juan 13: 34

PROSESYONAL

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

AWIT NG PAGHAHANDA                  “Diwang Gabay”          BHP 33

Diwa, O diwang banayad sa parang ay malayang tumawag,
Diwang walang kapaguran kami ay pukawin, ‘Yong pakilusin                                           

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot– Sumaating lahat ang pag-ibig ng Diyos para sa buong sangnilikha!

Kapulungan– Ang pag-ibig na ito ay kanyang inihayag sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Nakipamuhay siya sa piling ng mga aba at makasalanan. Tinuruan niya ang kanyang mga alagad kung paano magpatawad at maglingkod.

Patnugot–  Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo din ay makapagpapatawad at malayang makapaglilingkod.

Lahat– Kung kaya, ituon natin ang ating buong puso, lakas at isip upang sambahin at ibigin ang Diyos na unang nagmahal sa atin. Handugan natin siya ng ating papuri at taos-pusong pasasalamat! Sama-sama natin awitan ang Diyos Manlilikha, Manunubos at Diwang Patnubay!

IMNO NG PAGDIRIWANG            “Umawit, Magpuri”    BHP 3-4

Umawit magpuri ng buong kagalakan,
awit ng pag-ibig na mayro’ng bagong pag-asa
Sa bawat nilalang, purihin Ka Bathala,
Awit nami’y handog may pagsamo at pag-irog.

Koro:  Aleluya, aleluya!  Mag-awitan tayo, aleluya!

Umawit, magpuri ng boong katapatan,
Ating ipagdiwang ang pag-big N’yang dalisay
Sa bawat nilalang, purihin Ka Bathala,
Awit nami’y handog, may pagsamo at pag-irog.

 IMBOKASYON (Lahat)

Mapagmahal at mapagkalingang  Dios, dinadakila ka namin sa araw na ito. Sa Iyong banal na presensiya, itinataas namin ang aming buong kalooban at pinasasalamatan ka nang lubusan sa lahat ng Iyong ginawa sa aming mga buhay.  Tinanggap mo kami sa aming mga kahinaan at kalabisan. Nawa’y maranasan namin ang totoong kabuluhan ng iyong pag-ibig lalo’t higit sa aming pakikipag-ugnay at pakikibahagi ng buhay bilang sambahayan ng sumasampalataya. Manguna ka sa aming pagsamba at pagsasabuhay ng iyong mahalagang utos.  Sa pangalan ni Hesus, ito ang aming panalangin.  Amen.    

 LITANYA  NG PAGSISISI

Patnugot – Ako’y kaawaan O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob.  Mga kasalanan ko’y Iyong pawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin.  Linisin Mo sana ang aking karumhan at ipatawad yaring kasalanan.

Kapulungan – Ako Ay linisin sala ko’y hugasan.  Ako’y puputi ng walang kapantay.  Sa galak at tuwa ako ay  puspusin at muling babalik ang galak sa akin.  Ang kasalanan ko ay Iyo nang limutin, lahat kong nagawang masama ay pawiin.

Patnugot – Isang pusong tapat sa aki’y likhain, bigyan mo, O Diyos ng bagong damdamin.

Kapulungan– Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan.

TAHIMIK NA SANDALI NG PAGSUSURI NG SARILI

KAPAHAYAGAN NG KAPATAWARAN – Awit 103: 9-11          Pastor

TUGONG AWIT         “Nais Kong si Hesus ay Aking Isaysay”   MASP # 146

Si Hesus ay wala nang kapantay, maunawaing kaibigan
Pinaram ang aking mga kasalanan at ako’y iningatan.

PAGBABATIAN NG KAPAYAPAAN               “O Mahal Kita sa Panginoon”

MGA BALITA, PAALALA AT MALASAKIT       Tagapangulo ng Konsilyo

PANALANGIN NG PAMAYANAN                                             Pastor

 

TUGONG AWIT   “Nang Dahil sa Pag-irog”   MASP # 142

Matamis n’yang pag-ibig, matamis n’yang pag-ibig
Ay nag-iibayo habang lumalawig, matamis n’yang pag-ibig.

PAGBASA NG BANAL NA KASULATAN

            Lumang Tipan                Genesis 45: 3-11, 15; Awit 37: 1-11, 39-40                                 

            +Bagong Tipan              Lukas 6: 27-38

 +GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan, Anak at ang Diwang Mang-aaliw
Nang pasimula’t ngayon din, maging sa haharapin.
Walang maliw. 
Amen. Amen.

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE NG BUHAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG

Patnugot- Gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa nang mas higit pa kaysa sa naging kaugalian. Magbigay tayo nang walang hinihintay na gantimpala. Ihandog natin ang ating buhay nang may pasasalamat sa Diyos na Kataas-taasan.

PAGLIKOM NG MGA HANDOG

+DOXOLOGIA

+PANALANGIN NG PASASALAMAT (Patnugot)

AWIT NG PAGTATALAGA        “Ang Hinanakit sa Puso”    MASP 217

Ang hinanakit sa puso’y hwag panatilihin iyan ay uod na sa buhay mo’y kikitil;
Bakit di mo siya kausapin ng taimtim, kapayapaan ay s’yang hanapin.

KORO:
Sakaling kapatid mo ay nagkakamali man, bigyan ng panahong makapagnilaynilay;
Pakatantuin mong ikaw ma’y madalas ding masinsay sa tuntunin ng kabanalan.

Hindi ba malimit na makapagsalita ka masakit sa damdamin ng iyong kasama;
Ngunit si jesus bukal ng tunay na pagsinta pinatawad ka sa iyong sala.

Bakit hindi ka makapagpatawad sa kanya na iyong kasama sa loob ng Iglesia;
Siya’y lapitan mo’t agad makipagkasundo ka nang maging marapat ang pagsamba.

Iwaksi sa puso mo ang lahat ng sagabal, ngayon di’y sikapin mong kayo’y magmahalan;
Bukas ay hindi iyo baka ikaw’y pumanaw puso’y may damdaming tinataglay.

+PANGWAKAS NA PANALANGIN AT BASBAS                        Pastor

+TATLONG AMEN

 

0

February 17, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 

PROCESSIONAL

PAGBUKAS NG BIBLIA at PAGSINDI NG KANDILA

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Di ba ninyo alam, di ba ninyo batid na itong si Yahweh ang ating tanglaw at kaligtasan?

Kapulungan: Sa mga panganib, tayo nga ay kanyang iningatan, kaya naman tayo’y walang agam-agam.

Patnugot: Nawa’y isang bagay ang ating maging mithiin at hihilingin, na ang kanyang piniling bayan ay lumagi sa kanyang banal na templo.

Kapulungan: Upang papurihan at pasalamatan ang Dios sa kanyang kabutihan at pagliligtas. Halina’t Siya’y awitan at sambahin sa pamamagitan ng ating mga tinig!

 

╬IMNO                               Kay Cristo’y Kapangyarihan        MASP 250

Kay Cristong kapangyarihan ating ipagdiwang
Sa kanya ay iputong ang koronang marangal;
Sa kanya ay iputong ang koronang marangal.

Lahat ng lahi at bayan ngayo’y magkatua-an
Kanya ang kadakilaan kaya’t koronahan
Kanya ang kadakilaan kaya’t koronahan.

Tayo nawa’y mapabilang do’n sa karamihan
Na lagging nag-aawitan at S’ya’y koronahan;
Na lagging nag-aawitan at S’ya’y koronahan;

Ang Panginoon ng tanan ngayo’y ipadiwang
Papurihan at awitan ang kanyang pangalan;
Papurihan at awitan ang kanyang pangalan.

PANIBUKAS NA PANALANGIN

PAGBASANG SAGUTAN

Patnugot—Psa 1:1  Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.

Kapulungan—Psa 1:2  Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.

Patnugot—Psa 1:3  At siya’y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, ang kaniyang dahon nama’y hindi malalanta; at anumang; kaniyang gawin ay giginhawa.

Kapulungan—Psa 1:4  Ang masama ay hindi gayon; kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Psa 1:5  Kaya’t ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid.  Psa 1:6  Sapagka’t nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid: nguni’t ang lakad ng masama ay mapapahamak.

TAWAG SA PAGSISISI                                           Patnugot

Ang kasalanan nga’y nangungusap sa puso ng masasama, sa ubod ng puso nila’y doon ito nagwiwika. Tumatanggi ito sa Diyos at ni takot ito ay wala. Kung atin lamang ipapahayag ang ating pagkakasala sa Diyos, at lilisanin ang maling mga gawa, tiyak na tayo’y Kanyang lilinisin at patatawarin.

Matahimik na Pagsisisi at Pananalangin

SALITA NG KAPANATAGAN                                        Pastor

Ang wagas na pag-ibig ni Yahweh ay walang hanggan. Siya’y matuwid kung humatol at sa lahat ng nagsisisi at pinipilit na talikuran ang kasamaan, handa Siyang kupkupin tayong muli at dalhin sa buhay na payapa at matuwid. Kamtin natin ang pagpapatawad ng Diyos na mahabagin!

Tugon:                      “Sa Puso Mo, Ako’y Ilapit” (unang saknong) MASP # 202

Sa puso mo ako’y ilapit, kunin ako, O Hesus kong ibig
Pagyamanin sa iyong dibdib, ihimpil sa tahanan mong himpil
Ihimpil sa tahanan mong langit.

PANALANGING PASTORAL

TUGON

Ang daing namin o Diyos ay dinggin
Kapayapaan mo’y nasang tanggapin.  Amen

PAGBASA NG BANAL NA KASULATAN

            Lumang Tipan                                    Jeremiah 17:5-10

            Mga Sulat                                           1 Corinthians 15:12-20

GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan, at ang Anak, at ang Espiritu
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailanman
Walang hanggan. Amen, Amen.

 

            Magandang Balita                               Lukas 6:17-26

MENSAHE SA AWIT                                                         

MENSAHE SA SALITA     

TAWAG SA PAGHANDOG                                                Patnugot

Pinaalalahanan po tayo ng salita ni Apostol Pablo na nagsabi: Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. (Gawa 20:35)

 

LILIKUMIN ANG MGA HANDOG

PANALANGIN NG PASASALAMAT

AWIT NG PAGHAYO              O Mapagpala Naming Dios  AIK 195

O mapagpala naming Dios patnubayan ang lingkod
Sa iyong Iglesiang dulot, pag-ibig Mo ang handog
Bigyang tapang sa gawain upang gampanan namin
Buong tapang Kang sundin.

Kay raming pagpigil sa daan ang sa ami’y nahadlang
Ang takot at alinlangan, al’sin Mo sa aming buhay
Pagpalain, bigyang tapang nang upang magtagumpay
Tunay na makakamtan.

Ang tindi ng aming pasanin, ibsan Mo o Diyos namin
Ang kilos nami’y baguhin  kalooban Mo’y sundin.
Bigyang tapang, pagpalain, buong puso kang sundin
Buong puso kang sundin.

PANALANGIN

BASBAS

TATLONG AMEN

0

February 3, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Buwan ng Pagpapanibagong Kaaniban
Pebrero 3, 2019

“Kabahagi Ako ng Katawan ni Kristo”

Ang Pagdiriwang ng Banal na Hapunan

TUGTUGIN                                                                                            Pianista

PROSESYONAL

ANG kandila at ANG biblia

SALITA NG PAGBATI                                                                           Pastor

Ito ang araw ng muli nating aalalahanin ang pakikipagtipan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Banal na Hapunan. Tayo na Sambahayan ng Diyos ay makibahagi sa pagpupuri at pagsamba…

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: “Lumakad ng kasama ko nang walang bahid ng karumihan,” wika ni Abram, “At isasagawa ko ang tipanan sa pagitan nating dalawa.” Buksang lubusan, nang masukat ang layo.

Kapulungan: Buksang lubusan, nang bawat isa’y manatili…

Patnugot: Buksang lubusan ang mga sarili ng may katapatan.

Kapulungan: Buksang lubusan, ng tayo’y  mapalapit.

Patnugot: Buksang lubusan, tayo’y walang bahid nang anuman.

Kapulungan: Buksang lubusan, kami ay narito. Narito na binubuksan ang aming mga sarili; tungo sa amin at sa ating Diyos.

AWIT                                   “Maligayang Sinasamba”     MASP 205

Maligayang sinasamba aming Diyos ng pagsinta;
ang bulaklak ang kagaya na hamog ang pag-asa;
Tunawin ang madlang sala at lahat nang pangamba;
Tagabigay ng ligaya, kami’y punuin mo na.

Naliligid ka ng galak, sinag Mo’y namamarak
sa palibot Mong marilag ay nagpupuring lahat;
Bundok, parang, gilid, gubat, bulaklakan at dagat,
maging awit at lagaslas, puri sa “yo ang saad.

Nagpapatawad Kang tunay at laging mapagbigay
batis ng t’wang pamumuhay sat ang kapahingahan;
Ikaw’y Amang mapagmahal, kapatid pang karamay,
sa pag-ibig ay turuang may kagalakang banal.

Kami’y samahan sa awit na nanggaling sa langit
pagharian ng pag-ibig  madlang magkakapatid
sa paglakad ay ihimig tagumpay sa ligalig
sa t’wat mapagwaging tinig , smahan sa pagg-await. 

IMBOKASYON                                                                              Patnugot

TAWAG SA PAGSISISI                                                                    Patnugot

Kami naging lubusang bukas sa aming mga katagumpayan. Nagiging mayabang kami lalo’t higit nagagawa ang mga bagay nang may kaayusan, subalit hindi kami lubusang bukas kapag nakagagawa kami ng kamalian. Hindi nagpupuri sa Diyos. Bagkus, naroon ang distansiya sa pagitan natin at nang Diyos, sa pagitan ko at ng Diyos. Nawa’y maging bukas na lubusan ang ating mga sarili sa Diyos, sa pamamagitan ng tahimik na pananalangin…


TAHIMIK NA PANALANGIN NG PAGSISISI

SALITA NG KAPANATAGAN                                                            Pastor

Sa ating pagharap sa dakilang Diyos, ating inangkin at ipinahayag ang ating mga kahinaan, pagkakamali at kakulangang nagawa. Kaya sa pagkakataong ito mga kapatid, ating tanggapin ang kapatawaran ng Panginoong Diyos na magdudulot sa atin na maranasan ang kapayapaang kaloob Niya. Amen.

Tugong Awit                                In Moments like This                      

In moments like this, I sing out a song,
I sing out a love song to Jesus
In moments like this, I lift up my hands,
I lift up my hands to the Lord

Singing I love You, Lord, singing I love You, Lord
Singing I love You, Lord….I love You

ANG PAGBABAHAGI NG KAPAYAPAAN

PAGBABALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

 PANALANGIN NG PAMAYANAN                                                                              

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Sa Lumang Tipan                     Jeremiah 1:4-10
Psalm 71:1-6 

Sa Bagong Tipan                     1 Corinthians 13:1-13
Luke 4:21-30

GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan, at ang Anak, at ang Espiritu
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailanman
Walang hanggan. Amen, Amen.

 MENSAHE SA AWIT                                                                 Church choir

 MENSAHE SA SALITA                                                                                                               

 PAGBABAGONG KAANIBAN

 (Isulat sa piraso ng papel ang inyong pangalan, edad at ministeryo na nais na maging bahagi.
Matapos nito ay idikit sa canvass na kumakatawan sa Katawan ni Kristo)

KAPAHAYAGAN NG PAGIGING KAANIB

(Maaaring isalin sa Tagalog)

Gracious God, we come before you to renew our being part of your holy body, the community of faith to magnify and glorify your name. We, as the body of Christ, give you all the praise and honor you deserve. Help us all to unite and pray together as a congregation, for we know where two or more are gathered in your name, you are with us, Oh Lord. Bless us, Oh Loving God, to find unity with each other, to work together to deliver your word. For we know man shall not live by bread alone but by every word that proceeds out of the mouth of God. May we be a blessing to others, as we strive to be more like Jesus; kind, caring, compassionate, loving, giving, forgiving and humble. Lord, as we work together to build your kingdom, let us be the light that leads the world to you. God, teach us to be good role models to the people around us so that when they see you and your love within us, they would want to know you more and more. Grant us the patience to work together. Bring us all together as a family. Let us work together with understanding and compassion in our hearts. Let us not be rude or arrogant towards one another, as we light the way to your heavenly kingdom. We declare in the name of Jesus and according to the power of God at work in us, that we are of one and the same mind (united in spirit), sympathizing (with one another), loving (each the other as brethren of one household), compassionate and courteous – tenderhearted and humble-minded.

We never return evil for evil or insult for insult, scolding, tongue lashing, berating. But, on the contrary, blessing, praying for their welfare, joy, and protection and truly pitying and loving one another. For we know that to this we have been called, that we may ourselves inherit blessings from God, obtain blessings as heirs, bringing welfare and joy and protection. Thank you for accepting us once again as part of the Body of Christ willing to to give our wholeness. In Jesus’ most Holy and Precious name, AMEN!!

ANG PAGDIRIWANG NG BANAL NA HAPUNAN 

AWIT SA PAGDIRIWANG              “ Sa Aki’y Hatiin ang Tinapay”

ANG PANALANGIN, PAGTATALAGA, AT PAGBABAHAGI NG MGA ELEMENTO

ANG PAGPAPASALAMAT

ANG KAPAHAYAGAN NG PANANAMPALATAYA NG UCCP

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                   Patnugot
Sa hindi pagsasalita, sa hindi pagtatanong, tayo kumilos sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Halina at magkaloob sa pagitan ng Diyos at bawat isa. Ipagkaloob natin sa Diyos ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng ating mga ikapu at handog…

PAGLIKOM NG HANDOG                                        Tagalikom ng mg Handog

DOKSOLOHIYA 

 Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritung Banal
N
g mga taong nilalang at nang tanan sa kalangitan. Amen.

PANALANGIN SA HANDOG                                                                                                           

AWIT                  “Si Hesus ang Nagligtas”       MASP 175

PANALANGIN NG PAGTATALAGA

BASBAS                                                                                                                                         

Ang “Pitong Amen”

 

0

January 27, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
January 27, 2019

Third Sunday after Epiphany
National Bible Sunday
Color: Green

PANIMULANG TUGTUGIN

PROSESYONAL      

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA  PAGSAMBA

Patnugot: Tayo ay narito bilang pamayanang pinili at pinagkasundo sa Diyos.

Kapulungan: Kung kaya’t marapat na purihin at pasalamatan ang Diyos na tumawag sa atin bilang kanyang katawan.

Patnugot:Narito tayo upang makipagtagpo sa Diyos na banal. Inihahayag sa kanyang kabanal-banalang trono ang ating mga karanasan sa sama-samang nating pagpapanday at pagpapatibay ng ating pananampalataya.

Kapulungan: Ang pananampalatayang minana pa natin mula kina Abaraham, Isaac, Jacob at sa iba pang mga ninnuno ng ating pananampalataya na naging daluyan sa pagpapatuloy ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan.

Lahat: Itaas natin ang ating mga tinig at muling pagkaisahin ang ating diwa at damdamin sa muling pagpapatibay ng tipan ng Diyos sa kanyang Iglesia.

AWIT NG PAGPUPURI             “Si Kristo ay Naghahari  ”MASP # 6

Si Kristo ang Haring tunay ng lahat ng lahi’t bayan
Kahariang walang hanggan, araw’y walang kawakasan

Buhat sa lahat ng bayan, mga tao’y mag-aalay
Sa kay Hesus na pangalan ng dalangin araw-araw

Ang bawat lahi at angkan sa pag-ibig nya’y tatahan
Sa mga batang awita’y puri sa tanging pangalan

Bawat tao’y maghahandog, ng puri sa banal ng Dios
Angheles ay mananaog, aawit ang sangsinukob

 PANIMULANG PANALANGIN                        Patnugot   

 TAWAGSA PAGSISISI

Patnugot—Ang pagkakasala ng isang suwail ay kaparusahan ng buong sambahayan, ang maling kultura at kaugalian ay naging sanhi ng pagkaligaw sa tunay na hangarin ng Dios na magkaroon ng buhay na ganap ang sangkatauhan, kung kaya sa oras na ito, ating dalhin sa Dios ang ating mga kahinaan maging ang ating mga kasalanan upang tayo’y maging ganap sa harapan ng Dios. Maglaan tayo ng katahimikan upang magsuri,  magsisi at tuklasin ang tunay na kabanalang buhat sa Kanya.

Pansariling panalangin 

SALITA NG KAPANATAGAN

Pastor—Ipinasya ng Diyos na ang  Kanyang kalikasan ay manatili rin sa Anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng Anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Col. 1:19-20

TUGONG AWIT:                      “Sa Lahat Ng Saglit”    MASP #  67

Tunay kang kailangan sa lahat ng araw,
pagpalain mong tunay, yaring buhay. Amen.

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA

PANALANGIN NG PAMAYANAN

ANG PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN:

Lumang Tipan:    Nehemiah 8:1-3, 5-6, 8-10
Awit 19
Bagong Tipan:    

1 Corinto 12:12-31a
Lukas 4: 14-21

TUGONG AWIT                                     “Thy Word”

Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, Amen.

MENSAHE MULA SA AWIT

MENSAHE NG BUHAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG:                    

Patnugot—Sa Diyos na nagkaloob ng buhay, ating ialay ang isang matapat na paghahandog. Alalahanin natin na ang paghahandog ay pagpapahayag din na ang ating pag-asa ay nasa Diyos at tayo ay lubusang nagtitiwala sa Kanyang gagawin sa mga araw ng ating buhay.

PAGLIKOM NG MGA KALOOB

DOKSOLOHIYA

PANALANGIN NG PASASALAMAT

AWIT NG PAGHAYO                  “Ang Pananalig Ko”  MASP # 42

Ang pananalig ko, nagdusang kordero,
sa kalbaryo, dinggin ang samo ko
Linisin mo ako, gawing maging iyo, at lingkod mo

Pag-ibig mo’y walang taas o lalim man,
walang hanggan, kaya kahabagan
Ang pananambitan ng sila’y maibsan, habang buhay

Sa landas ko’y tanglaw ang banal mong aral,
ipatnubay upang hwag maligaw
Sa gawang mahalay tangkilikin tunay, kristong mahal.

At sa kawakasan kung ang kamatayan,
ay dumatal, ako’y pagpalain
Takot ko’y alisin, kaluluwa’y dalhin sa iyong piling

PANGWAKAS NA PANALANGIN AT BASBAS

TATLONG AMEN

PANGWAKAS NA TUGTUGIN

ANG PAGHAYO

 

0

January 20, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

ANG LITURHIYA
Second Sunday after Epiphany
Prayer for Christian Unity
January 20, 2019

 

TUGTUG (Hudyat ng pag-umpisa ng pagsamba sa Dios.  Hinihingi ang bawat isa na tumahimik at magnilaynilay sa sarili)

  • Pagsisindi ng mga kandila                                            Mga Gabay
  • Pagbubukas ng Bibliya                                                 Patnugot

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Psa 92:1  Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon, at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan, Oh Kataastaasan:

Kapulungan: Psa 92:2  Upang magpakilala ng iyong kagandahang-loob sa umaga, at ng iyong pagtatapat gabigabi.  Psa 92:3  Na may panugtog na may sangpung kawad, at may salterio; na may dakilang tunog na alpa.

 

AWIT:                                             “Sa Puso Ko’y May Tanging Awit” MASP 148

Sa puso ko’y may tanging awit, na nagbuhat sa langit;
Walang kasing ganda kung ihimig ito nga ang pag-ibig.

KORO:
Sa puso ko’y may isang awit, awit na kahambing noong nasa langit
Sa puso ko’y may isang awit na si Jesus ang pag-ibig.

Aking iniibig si Jesus, na namatay do’n sa kruz;
Sa kasalanan ako’y tinubos, nang sa tuwa’y mapuspos.

Doon sa kaluwalhatian ako’y maninirahan;
Na kasama ng anghel sa tanan, at buong kalangitan.

PANALANGIN                                                      Patnugot

 PAGBASANG SAGUTAN

Patnugot—Psa 96:3  Ipahayag ninyo ang kaniyang kaluwalhatian sa mga bansa ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan.

Kapulungan—Psa 96:7  Magbigay kayo sa Panginoon, kayong mga angkan ng mga bayan, magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan.

Patnugot—Psa 96:8  Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatiang ukol sa kaniyang pangalan; kayo’y mangagdala ng handog, at magsipasok kayo sa kaniyang mga looban.

Kapulungan—Psa 96:9  Oh sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan: manginig kayo sa harap niya, buong lupa. Psa 96:10  Sabihin ninyo sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay naghahari: ang sanglibutan naman ay natatatag na hindi makikilos: kaniyang hahatulan ng karapatan ang mga bayan.

TUGONG AWIT:                                     Si Bathala ang Matibay”  MASP 193

Si Bathhala ang matibay, moog ng kalakasan
Siya ang ating tanggulan sa madlang kasamaan
Pagka hinahalay tayo ng kaaway, Siya ang tawagan
Kanyang kalakasan, tulong na kailangan.

MGA PAGBATI/ MALASAKIT NG KAPATIRAN

 PANALANGIN NG KAPULUNGAN                                Pastor

PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN

Lumang Tipan                                  Isaias 62:1-15
Bagong Tipan                                    Juan 2:1-11

 MENSAHENG AWIT                                 mga bata

MENSAHE NG BUHAY    

TAWAG SA PAGKAKALOOB:                        I Corinto 8:7

Patnugot: Kayo’y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggawa.

DOXOLOGIA

Magpuri ang buong bayan, magpuri sa Diyos ng buhay
Lupa’t langit mag-awitan sa Tatlong Personang hirang. Amen.

PANALANGIN NG PASASALAMAT                             Patnugot

AWIT NG PAGHAYO               Saan Mang Dakong Kasama Si Jesus  #33 MASP

Saan mang dakong kasama si Jesus,
Ako ay ligtas sa pangambat’ lungkot
Saan mang wala S’ya’y maroong lunos,
Hapis at luha ay magsisi-agos.

Koro:
Saan man, saan man papatnubayan,
Saan man sa kanya’y may kaligtasan.

Saan mang pook si Cristo’y kapiling,
Ako ay ligtas sa manga hilahil
Magsapinsapin man dusa’t hilahil,
Ako ay payapa sa kanyang piling.

Saan ma’y ligtas at walang panganib,
Sa hibo ng dya nitong daigdig
Kung lagi nang si Jesus ang kaniig
Pala ay aki’t wala nang tigatig.

Kung ako’y tapat at di hihiwalay,
ang kandungan Niya ang aking himlayan
O lubhang mapalad ang aking buhay,
sa langit ng ligayang walang hanggan!

PANALANGIN NG PAGHAYO                                     Pastor

ANG PAGPAPALA

TATLONG AMEN