Lay Formation Program Syllabus . UCCP AKO

Lay Formation Syllabus-Preaching

PREACHING MINISTRY (Crafted under NESTCON CSRD)   ANG PANGANGARAL DESCRIPTION Ang araling ito ay nagbabalangkas ng wastong  pamamaraan hinggil sa pagpaplano, paghahanda at pagbabahagi ng mensahe sa pulpito.    OBJECTIVES:  Mabigyan kaalaman ang bawa’t isa sa pangunguna ng pangangaral at paggawa ng sermon. Matukoy ang mga wastong pamamaran ng pagbabahagi ng mensahe sa pulpito. Makapaghanda … Read moreLay Formation Syllabus-Preaching

Lay Formation Program Syllabus-Church Doctrines

Diagnostic Activity (Ipaliwanag sa pamamagitan ng hindi hihigit sa 10 salita): Ang Dios ay nahahayag sa tatlong Persona. Si Hesukristo ay kapahayagan ng Dios na nagkatawang-tao. Sa Banal na Hapunan, maaaring makisalo pati ang mga bata. Sa bawtismo ng bata, ito’y kapahayagan ng pagtanggap sa kaniya sa pamayanan ng pananampalataya. Ang tao ay naligtas sa … Read moreLay Formation Program Syllabus-Church Doctrines

Lay Formation Program Syllabus-Bible

TOPIC:          BIBLE  TITLE:         “THE BOOK OF ALL BOOKS”  DESCRIPTION: Ang pag-aaral tungkol sa Bibliya ay tumatalakay sa Banal na Kasulatan bilang aklat na kinasihan ng Banalin na Espiritu at nagpapahayag ng ugnayan ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng kasaysayan ng mga Israelita bilang baying pinili ng Diyos hanggang sa pagtagos ng … Read moreLay Formation Program Syllabus-Bible