January 27, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA January 27, 2019 Third Sunday after Epiphany National Bible Sunday Color: Green PANIMULANG TUGTUGIN PROSESYONAL       PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA TAWAG SA  PAGSAMBA Patnugot: Tayo ay narito bilang pamayanang pinili at pinagkasundo sa Diyos. Kapulungan: Kung kaya’t marapat na purihin at pasalamatan ang Diyos na tumawag sa atin bilang kanyang […]

Continue Reading

January 20, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

ANG LITURHIYA Second Sunday after Epiphany Prayer for Christian Unity January 20, 2019   TUGTUG (Hudyat ng pag-umpisa ng pagsamba sa Dios.  Hinihingi ang bawat isa na tumahimik at magnilaynilay sa sarili) Pagsisindi ng mga kandila                                        […]

Continue Reading

January 13, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA Baptism of the Lord, First Sunday after Epiphany ANG KAPULUNGAN SA PAGPAPAHAYAG NG PAGPUPURI Patnugot—Psa 29:1  Mangagbigay kayo sa Panginoon. Oh kayong mga anak ng makapangyarihan, mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Kapulungan—Psa 29:2  Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan: inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan […]

Continue Reading

January 6, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA Communion Sunday, Epiphany of the Lord   Sarilinang Pagninilay/ Pagsisindi ng mga Kandila Tawag sa Pagsamba Patnugot—Psa 72:1  Ibigay mo sa hari ang iyong mga kahatulan, Oh Dios, at ang iyong katuwiran sa anak na lalake ng hari. Psa 72:2  Kaniyang hahatulan ang iyong bayan, ng katuwiran, at ang iyong dukha, ng […]

Continue Reading