Mga Imno .

Ibigin ang Kapwa

IBIGIN ANG KAPWA
MASP 156

Ibigin ang kapwa ang maging nasa buhay ni Jesus ay ibalita,
igawad ang awa at pagpapala sa sinomang napapariwara.

KORO:
Akayin sa lingap ang nalilinsad
Sa Dios na may habag nang maligtas.  Amen

Sakaling aayaw ay pagtamanang pilitin sa manga kagalingan,
Hanggang sa maparam ang kadiliman, siya’y kusaing pagtiyagaan.

Sa dibdib na tigib ng salang dungis ang kaligtasa’y siyang ipilit,
Na doo’y masilid at nang sumapit sa paa ni Jesus ay ihatid.

Ituro ang bagay sa kaligtasan, tulong ni Jesus iyong asahan
Siya ang agapay ng kalakasan mong tatamuhin na walang hanggan.

Ako’y Lugmok na sa Dilim

Ako’y lugmok na sa dilim, nang Cristo’y dumating
Sa liwanag na maningning ulap nalaginlin.

KORO:
Ilaw, ilaw sa aking buhay, ilaw, ilaw sa boong daan
Nang kanyang iligtas sala’y naparam
Sa aki’y nakintal ang pagmamahal.

Langit ma’y takpan ng ulap, magngalit ang kidlat
At magdilim man ang lahat diwa’y may liwanag.

Sa paglakad ko sa ilaw, siya’y nasumpungan
At sinikap kong talikdan itong sanlibutan.

Balang araw’y mamamasid, ilaw na marikit
Ang mukha Nya’y masisilip sa masayang langit.

 

 

Angheles ay Nagsialay

Angeles ay Nagsialay-Crown of Thorns

Angheles ay Nagsialay
MASP 235

Angheles ay nagsialay
kay Jesus na mahal
At kanilang pinutungan.
Koronang marangal.
At kanilang pinutungan.
Koronang marangal.

Sa lumikha ay gumalang,
Israel na bayan;

At kanilang pinutungan.
Koronang marangal.
At kanilang pinutungan.
Koronang marangal.

Ang bawat lahi at bayan
sa kanya’y magalang;
A
t kanilang pinutungan.
Koronang marangal.
At kanilang pinutungan.
Koronang marangal.

Hwag limutin taong banday
si Cristong nabuhay;
At siya’y ating putungan,
koronang marangal.
At siya’y ating putungan,
koronang marangal.

Ang mga lipi at angkan
sa sangsinukuban,
At siya’y ating putungan
koronang marangal.
At siya’y ating putungan
koronang marangal.

Nang sa kaniyang paanan
pala ay makamtan,
At siya’y ating putungan
koronang marangal.
At siya’y ating putungan
koronang marangal.

Ang Iyong Tahanan

Ang iyong tahanan aking mahal O Dios
At ang Iglesia Mo Jesus na iyong tinubos.

Aking minamahal ang Iyong Iglesia,
Pagkat ang may likha nito’y Ikaw at di-iba.

Labis ang tuwa ko dahil sa pag-ibig,
Pag-big Mo na nahayag sa krus namamasid.

Mananatili Kang, Hari nitong langit
Magtatagumpay Kang lagi, madla’y maaakit.  Amen.