Mangagbihis Kayo-Mga Hinirang ng Diyos

Colossians 3:12-17  I. Sino ang mga hinirang Sila ang mga banal-ang ibig sabihin nito ay hindi mga taong mga ganap at walang kapintasan ni hindi nagkasala ngunit sila ang mga pinabanal ni Cristo. Sila ang mga taong kumilala sa kanilang mga kakulangan sa kabanalan ng Diyos. O kaya sila ang mga taong kumilala sa kanilang sarili […]

Continue Reading

Causal Effect of a Promise

Jeremiah 33:14-16 These are the words of Yahweh, during the time of Jeremiah, the Prophet- Jer 33:14 Behold the days come, saith the Lord, that I will perform the good word that I have spoken to the house of Israel, and to the house of Juda. Jer 33:15 In those days, and at that time, […]

Continue Reading

There is a Season for Everything

Ecclesiastes 3:1-22 I. Everything has its own time (vv.1-8) Each and everything has its own time, at different times, bad or good times. The facts are mentioned and they are as follows: time for birth and the time for death, the time for planting and the time for pulling up, the time for killing and the […]

Continue Reading

Ang Diyos ay Tagapagturo Natin-UCCP AKO

Teksto: Deuteronomio 4:1-2, 6-9 Deu 4:1 At ngayon, Oh Israel, dinggin mo ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan, na aking mabuhay, at pumasok, at inyong ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ng Dios ng inyong mga magulang. Deu 4:2 Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita ng aking iniuutos sa inyo, […]

Continue Reading