https://86ce1hb71ar46y1i4kl3rcxp4c.hop.clickbank.net/ Sermons . UCCP AKO

Pedro, Ay-ayatennak kadi?

Pedro, Ay-ayatennak kadi? Juan 21:1-18 I. PAKAUNA Ti ayat nga awan pagkurangan na ket nagdanunan ngem di na kayat nga saoen nga awan urayenna nga resulta ti inna nagbannogan wenno nagrigatan. Iti Juan 3:16 paneknekanna nga ti pannakaisalakan ket saan laeng nga manipud iti Mangisalakan no di ket manipud met iti agpaisalakan wenno maisalakan. Isu … Read morePedro, Ay-ayatennak kadi?

Biyaya at Buhay sa Lupa at Lawa-Hamon sa Nagbabagong Panahon

Teksto: Genesis 1:1-2:6; Romans 12:2 Paunang Salita Magandang umaga sa ating lahat na nabubuhay sa kanayunan. Walang ibang puedeng panggagalingan ng ating ikabubuhay bilang mga tao kundi mula sa lupa at sa tubig, karagatan, o lawa gaya dito sa Laguna. Patunayan natin yan na napakarami ang biyaya na ating tinatamasa na di natin akalain na … Read moreBiyaya at Buhay sa Lupa at Lawa-Hamon sa Nagbabagong Panahon