Cuak ti Namnama a Nasantoan

Cuak ti namnama a nasantoan,
Gloria ti Dios a naingasatan

Itdennat’ tawid a salakan,
Espiritunat’ mangipasngay.

KORO:
Daytoy saritak, agkantaak,
Jesus kaskasdit’ kararagak (2x)

Naliwan a tulok ken ragsak,
buyog ti parmatak a nangkayaw

Angeles gaput’ langit yegdat’
ayat ti Dios awing ti imbag.

Amin nasimpa natulokak,
ken Cristot’ yanko a siraragsak

Agururay sikikitaak,
ti gloriana a napnot’ ayat.

 

Leave a Comment