Dayawem Kararuak

Dayawem kararuak,
Ti Dios a nasantuan,

Dayawem a di agressat,
Ti Dios a naayat.

Kararuak lagipem,
Isut’ Dios di bumdeng,

Dayawen a di mamingga,
Ti Dios a namarsua.

Isut’ mamakawan,
basbasol a naruay,

Saksakit inna agasan,
Pigsa ikkannatay’.

Balang’tannat’ ayat,
Ti biag a naispal,

Isu la ti pagkamangan,
ta isut’ pagtalkan, Amen.

 

Leave a Comment