December 1, 2019 Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

December 1, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
December 1, 2019
Linggo ng Banal na Komunyon
Linggo ng Sambahayan


SANDALI NG PAGNINILAY
(sa saliw ng malumanay na himig)

PAGDAKO SA MAY ALTAR NG MGA MAY BAHAGI SA PAGSAMBA

PAGBUBUKAS NG BIBLIYA AT PAGSISINDI NG KANDILA

MGA SALITA NG PAGHAHANDA:

Ang Pagdatal ay panahon ng paghihintay at pagtitiwala. Ito rin ay panahon ng pagsisisi at pag-asam sa pagdating ng Manunubos. Ang pagdiriwang ng Pasko ay mararanasan nang ganap kung may pagsisisi at pagtitiwala. Ito ay nagsisimula sa isang sambahayan. (Pagdiriwang ng Buhay, UCCP-SLJC, 1993)

PAGSISINDI NG UNANG KANDILA NG PAGDATAL -PAG-ASA

(sa pamamagitan ng sambahayang nakatalaga)

Ang liwanag ng pag-asa na dulot ng pagdatal ng dakilang Mesias ay sumasaatin. Mararanasan natin ang pag-asang ito kung mayroong pagmamahal at pagkakaisa, paggalang at pagsusunuran sa buong sambahayan ng Diyos. Kung kaya, tayo ay laging umaasa at dumadalangin… Bagaman talamak pa rin ang karahasan at katiwalian,  nakatitiyak tayo sa pagkilala sa dangal ng buhay. Nagtitiwala tayo na iiral ang pang-unawa at pagbibigayan sa gitna ng mga digmaan. Nananalig tayo na ang katuwiran at kapayapaan ay maghahari sa puso ng bawat nilalang. Dahil si Kristo ay pumarito upang iligtas ang sangnilikha, ating kamtin ang katuparan ng kanyang mga pangako nang may pananabik at ipahayag ang makapangyarihang presensya ng Emmanuel.

TUGON:       “O Come, O Come Emmanuel”

O come, O come, Emmanuel, And ransom captive Israel
That mourns in lonely exile here Until the Son of God appear.
Rejoice, rejoice, Emmanuel, Shall come to thee, O Israel.

+TAWAG SA PAGSAMBA:

Patnugot:  Ang buong sangnilikha ang may-ari ay si Yahweh!

Kapulungan: Ang daigdig at ang sangkatauhan ay sa Kanya rin.

Patnugot: O! Kahanga-hanga na ang lahat ng Kanyang nilalang…

Kapulungan: Ay magsama-sama bilang isang sambahayan at magpuri sa banal Niyang ngalan!

Lahat: Kung saan ang pag-ibig at pang-unawa ay magkalakip; kung saan ang  katarungan at kapayapaan ay magkasamang namamayani!

+AWIT NG PAPURI:     “Maligayang Sinasamba” MASP 285

Maligayang sinasamba aming Diyos ng pagsinta;
Ang bulaklak ang kagaya na hamog ang pag-asa;
Tunawin ang madlang sala at lahat nang pangamba;
Tagabigay ng ligaya, kami’y punuin mo na.

Naliligid ka ng galak, sinag Mo’y namamarak
Sa palibot mong marilag ay nagpupuring lahat;
Bundok, parang, gilid, gubat, bulaklakan at dagat,
Maging awit at lagaslas, puri sa ‘Yo ang saad.

Nagpapatawad Kang tunay at laging mapagbigay
Batis ng t’wang pamumuhay at ang kapahingahan;
Ikaw’y Amang mapagmahal, kapatid pang karamay,
Sa pag-ibig ay turuang may kagalakang banal.

Kami’y samahan sa awit na nanggaling sa langit
Pagharian ng pag-ibig  madlang magkakapatid,
Sa paglakad ay ihimig tagumpay sa ligalig
Sa t’wat mapagwaging tinig , samahan sa pag-awit.

+PANALANGIN NG SAMBAHAYAN NG MANANAMPALATAYA

Dakilang Manlilikha, hiningahan Mo kami at binigyan ng buhay upang makilala ang iyong kamangha-manghang mga gawa. Sa loob ng Iyong templo, hangad namin na Ikaw lamang ang sambahin, pasalamatan at bigyan ng kaluwalhatian. Maging makabuluhan nawa ang aming pagdiriwang ngayon, lakip ang pagtitiwala na ang iyong pagdatal ay magbubunga ng kagalakan, hindi ng kalungkutan; tagumpay at hindi kabiguan. Patnubayan Mo nawa ang iyong sambahayan sa aming sama-samang pagsamba at pagninilay. Manguna ka, Emmanuel, sa aming buhay ng makabuluhang pagsaksi at paglilingkod.  Ito ang aming dalangin sa Iyong banal na pangalan. Amen.

TUGON    “O Come, O Come Emmanuel” (5th  stanza)

O come, O come, Thou Lord of might;
Who to Thy tribes, on Sinai’s height
In ancient times did’st give the Law;
In cloud, and majesty and awe.

Rejoice, rejoice, Emmanuel, Shall come to thee, o Israel.

TAWAG SA PAGSISISI

Pag-ibig ang siyang nagbubuklod sa atin bilang isang tahanan. Subalit kung mapawi ito dahil sa makasariling luho at interes, tiyak na mapapatid ang ugnayan sa isa’t isa hanggang sa humantong ito sa pagkakawatak-watak. Mga kapatid, nais ng Diyos na ating Magulang na ipahayag natin sa Kanya at pagsisihan ang bawat pagkakasala na ating taglay—sa isipan, pananalita at pagkilos. Taimtim tayong manalangin.

PANALANGIN NG PAGISISISI (Lahat)

Noong una pa man, Ikaw ay Diyos na. Hindi mo nais na kami ay mapahiwalay sa Iyo at sa aming kapwa-nilalang. Manapa’y maging mas maigting ang aming ugnayan at pagtutuwang sa isa’t isa gaya ng pagdadamayan at pag-aaruga na pinagsisikapan naming maranasan sa aming tahanan. Patawarin Mo kami, O Panginoon, kung kami’y naging dahilan ng pagkaka-kanya-kanya na nagdudulot ng pananakit at pagkawasak ng pakikitungo namin sa kapwa. Turuan Mo kami na maging daluyan ng paghilom ng sugat ng aming pamayanan at mamuhay sa panibagong tipan at ugnayan sa isa’t isa. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN       (Pastor)

Mga kapatid, kung ating lilisanin ang lahat ng gawang masama at italagang muli ang sarili sa paggawa ng mabuti, sasaatin ang paghahari ng Diyos at ang kanyang walang hanggang biyaya at pagpapatawad. Mamuhay tayo sa kanyang kabanalan at kapayapaan. Amen.

+PAGBABATIAN NG KAPAYAPAAN:  “A Common Love”

Chorus:
A common love for each other, a common gift for the Savior, A common bond holding us to the Lord. A common strength when we’re weary, a common hope for tomorrow

A common joy in the faith of God’s Word.

In the family, all the love that we show, Are the help that we give all the life we bestow; As God’s children, there’s an offering we share, Not expecting in return, just a gift for God’s sake! (Repeat chorus)

PANALANGIN NG SAMBAHAYAN NG DIYOS (Pastor)

TUGON      “Ang Tahana’y Anong Ganda”   MASP 185

Tahanang dumadalangi’y panatag na tambing,
Magkasama sa tiisin, dalamhati’t aliw.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Isaias 2: 1-5
Awit 122
Mateo 24: 36-44

GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan at ang Anak at ang Espiritu,
buhat pa sa unang mula n
gayo’t magpakailan man.
Walang hanggan. Amen. Amen.

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA

TAHIMIK NA PAGNINILAY (sa saliw ng isang himig)

TAWAG SA PAGKAKALOOB (Patnugot)

Tinawag tayo ng Diyos bilang kanyang sambahayan na nagkaroon ng pagkatuto sa kanyang Kautusan at lumalakad sa kanyang landas. Pinagkalooban Niya tayo ng pusong kumikilala sa pag-ibig ni Kristo at nagmamalasakit sa pangangailangan ng iba. Halina’t ihandog natin sa Diyos ang ating buhay, talento at kakayahan na may pasasalamat sa biyaya Niyang laging sapat.

PAGLIKOM NG MGA HANDOG

+DOKSOLOHIYA

+PANALANGIN UKOL SA HANDOG (Lahat)

Naririto ang bunga ng aming pagpapagal na inihahandog namin para sa iyong banal na gawain. Lakip ang aming taos pusong pasasalamat,  dalangin namin, O Panginoon, na maging daluyan ito ng pagbabahaginan para sa nakararami at hindi lamang sa iilan. Sama-sama kaming maglilingkod para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Amen.

ANG SAKRAMENTO NG BANAL NA HAPUNAN

Awit ng Paghahanda:  “Sa Dulang ng Ama”

Sa iisang hapag ating itatag ang pagkakaisa, Ang sisidlang basag ating ilapag sa dulang ng Ama, Pagsaluhan natin ang luksa, at damhin ang sugat ng bansa

At doon,doon natin ipunla, butil ng diwang mapagpalaya. Sa iisang hapag, ating itatag, ibangon, itindig. Sa dulang ng katotohanan, Sa sahig ng katarungan

Doon  doon natin ipagdiwang, kapayapaa’t pag-ibig.

+KAPAHAYAGAN NG PANANAMPALATAYA

Sumasampalataya kami, na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng kanyang pagmamahal, kaayusan at kapayapaan. Ito ay tinawag upang mamuhay na mapayapa kasama ang kapwa at ang buong sangnilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng paghahari ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa iisang Diyos Manlilikha, Manunubos at Diwang Patnubay, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. (paraphrased mula sa Pagdiriwang ng Buhay, UCCP-SLJC, 1993).

AWIT NG PAGTATALAGA   “Sa Tana’y May Balitang Mainam”  MASP 278

Sa tana’y may balitang mainam, upang puso’y liwanagan;
Buhay at katotohanan, kapayapaa’t ilaw; kapayapaa’t ilaw.

KORO:
Ang  dilim ay magliliwanang at sa lupa’y itatatag
Ni Kristo ang kaharian ng pag-ibig at liwanag.

Mayroong awit na aawitin, puso kay Kristo ay dalhin;
Sa kasamaa’y pangsupil, dudurog sa patalim;
dudurog sa patalim.

Sa kalahatan ay may balita, na ang hari sa itaas,
Sinugong Anak ng liyag, upang tayo’y iligtas,
upang tayo’y iligtas.

Nagligtas ay ipakikilala, hirap ang dinanas niya,
Ang kahirapa’y tinahak, lahat ay nang maligtas;
lahat ay nang maligtas.

+PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT BASBAS

Humayo kayo sa kapayapaan. Magalak sa pag-ibig ng Diyos Ama na pinalakas ng kanyang mapanghamong salita at katotohanan ng pag-asa dulot ng pagdatal ni Kristo na Panginoon. Bigyan kayo nawa ng panibagong sigla at kagalakan sa pagiging asin at ilaw ng sanlibutan sa pamamagitan ng Espiritung Gabay. Sa ngalan ng Manlilikha, Manunubos at Diwang Patnubay. Amen.

+TATLONG AMEN

MGA PAGBATI AT MALASAKIT NG PAMAYANAN

RESESYONAL

 

Leave a Comment