December 10, 2017-Kaayusan ng Pagsamba

Advent and Christmas

Christians are to take part in the transformation of the world.  We cannot and should not escape from the world.  Christ did not pray for us to be taken of this world but to be kept from the evil one.
Rev. Norma O. Marigza, “Kingdom of God: Its Centrality in the Scripture”. Unless a Seed Falls and Dies: Commentaries on the UCCP Statement of Faith
======================

International Human Rights Sunday
2nd Sunday of Advent

Color                              Purple

Texts:

Old Testament
Isaiah 40:1-11
Isa 40:1 Comfort ye, comfort ye my people, saith your God.
Isa 40:2 Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she hath received of the LORD’S hand double for all her sins.
Isa 40:3 The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the LORD, make straight in the desert a highway for our God.
Isa 40:4 Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low: and the crooked shall be made straight, and the rough places plain:
Isa 40:5 And the glory of the LORD shall be revealed, and all flesh shall see it together: for the mouth of the LORD hath spoken it.
Isa 40:6 The voice said, Cry. And he said, What shall I cry? All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field:
Isa 40:7 The grass withereth, the flower fadeth: because the spirit of the LORD bloweth upon it: surely the people is grass.
Isa 40:8 The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand forever.
Isa 40:9 O Zion, that bringest good tidings, get thee up into the high mountain; O Jerusalem, that bringest good tidings, lift up thy voice with strength; lift it up, be not afraid; say unto the cities of Judah, Behold your God!
Isa 40:10 Behold, the Lord GOD will come with strong hand, and his arm shall rule for him: behold, his reward is with him, and his work before him.
Isa 40:11 He shall feed his flock like a shepherd: he shall gather the lambs with his arm, and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young.

New Testament
Mark 1:1-8
Mar 1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;
Mar 1:2 As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
Mar 1:3 The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
Mar 1:4 John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
Mar 1:5 And there went out unto him all the land of Judaea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.
Mar 1:6 And John was clothed with camel’s hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;
Mar 1:7 And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.
Mar 1:8 I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.

 

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

PROSESYONAL

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

ANG PAGSISINDI NG KANDILA NG KAPAYAPAAN

Mga Magulang: Ang kapayapaang nagmumula kay Jesus ang tanging uri ng kapayapaan     na nagbibigay-buhay, nagpapasigla, nagdudulot ng katiwasayan at      kaligayahan. Kung nasa atin ang kanyang kapayapaan, masigla nating         maisasagawa ang misyong iniatang niya sa atin bilang kanyang mga             tagasunod.

Mga Anak: Higit sa lahat, kahit hindi natin siya nakikita, tayo’y naniniwala at patuloy             na umaasa na Siya’y kapiling natin. Na ang lahat ng mga kahirapan, pasakit,       at kawalang-katarungan sa lipunan ay may hangganan, pagkalutas at lunas             dahil sa siya ang may-akda at ang Prinsipe ng Kapayapaan.

(sisindihan ang panagalawang kandila)

TAWAG SA PAGSAMBA (Isaias 40)

Patnugot: “Inyong aliwin, inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng Dios.”

Kapulungan: Mangagsalita kayong may pag-aliw sa Jerusalem; at sigawan ninyo siya, na ang kaniyang pakikipagdigma ay naganap, na ang    kaniyang kasamaan ay ipinatawad, sapagka’t siya’y tumanggap sa       kamay ng Panginoon ng ibayong ukol sa kaniyang lahat na kasalanan. 

Patnugot: Ang tinig ng isang sumisigaw, “Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Dios.”

Kapulungan: Bawa’t libis ay tambakan, at bawa’t bundok at burol ay papatagin; at ang mga baku-bako ay matutuwid, at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag: 

Patnugot: At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag, at makikitang magkakasama ang lahat ng tao, sapagka’t sinalita ng bibig ng        Panginoon, “Narito, ang Panginoong Dios ay darating na gaya ng         makapangyarihan, at      ang kaniyang kamay ay magpupuno sa ganang kaniya”.

Lahat: Ang ating pagsamba at ibayong paglilingkod ay magsisilbi        nawang paghahanda sa Kanyang pagadatal. Halina’t tayo’y         magkaisa. Halina’t ang Mesiyas ay purihin sa tuwina!

AWIT NG PAGPUPURI          “What Child Is This”

What child is this who laid to rest on Mary’s lap sleeping
Whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping,

Refrain:
This, this is the Christ the king, whose shepherds guard and angels sing;
Haste, haste to bring him laud, the babe, the son of Mary

Why lies he in such mean estate, where ox, and ass are feeding?
Good Christians, fear, for sinners here, the silent word is pleading.

So bring him incense, gold, myrrh, come, peasant, king to own him,
The king of kings salvation brings, let loving hearts enthrone him.

IMBOKASYON                                                                                            Lahat

Mahabaging Dios, sa iyo nagmumula ang kapayapaan at ang katotohanan. Igawad mo sa amin ang buhay; ituro mo sa amin ang karunungan at ang kapakumbabaan. Ibigay mo nawa sa amin ang iyong kaharian, sa ikapapayapa ng mundong aming ginagalawan at sa ikatatahimik ng aming mga puso’t kaluluwa na pagal na sa pagsagupa sa ingay at kaguluhan ng daigdig. Gawin mong nararapat sa amin ang iyong kalooban, o Kristo. Buksan mo ang mga damdamin at isip ng mga taong lumilikha ng kaguluhan upang makita nila ang iyong kapayapaan, at kung kami ay naging kabahagi sa paglikha ng di pagkaunawaan, patawarin mo kami.  Punuin mo ng kapayapaan ang aming mga kaisipan, at kalooban sa araw-araw at gawin mo kaming instrumento upang isulong din naman ng may katapatan ang kapayapaan sa buong sangsinukob, Amen.                                                             

TAWAG SA PAGSISISI                                                                               Patnugot

Sa sandaling ito tayo’y magnilay at idulog sa Diyos ang ating mga pagkukulang at mga pagmamalabis na naging dahilan upang maharangan ang pagdaloy ng kaayusan at kapayapaan sa ating mga lipunan, tahanan at iglesya. Tayo’y manalangin…

PANALANGIN NG  PAGSISISI

O maawaing Diyos, kami’y alipin ng kasalanan at hindi namin kayang palayain ang aming mga sarili. Kami’y nagkasala laban sa Iyo, sa isip, sa salita at sa gawa. Hindi ka namin inibig at sinunod ng buong puso, lakas at kaluluwa at gayundin ang aming kapwa. Hindi namin nasunod ang ‘Yong utos na ipahayag ang Mabuting Balita. Patawarin, baguhin at pangunahan Mo nawa kami, upang kami’y maging karapat-dapat na maging mga tagasunod Mo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI
(kasabay sa saliw ng tugtugin)

KATIYAKAN  NG KAPATAWARAN                                                             Pastor

Tinatawag tayo ni Kristo  sa pamamagitan ng Kanyang Salita na magkaroon ng bagong buhay; binibigyan rin Niya tayo, sa parehong diwa, ng kakayanan na magsimulang muli, at muli, at muli. Mga kaibigan, sampalatayanan natin ang mabuting balita mula sa ebanghelyo. Sa pamamagitan ni HesuKristo tayo ay pinatawad! Halina sama-sama nating ibahagi at itaguyod ang pamamayani ng kapatawaran, kasaganaan at katuwiran; ng katarungan at kapayapaan na pawang hatid sa Pagdatal ng Mesias.  

 TUGON                                               Ang Pananalig Ko                    MASP # 42

Pag-ibig Mo’y walang taas o lalim man, walang hanggan,
Kaya kahabagan, ang nananambitan,
nang sala’y maibsan, habang buhay.

 BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGING PASTORAL                                                                            Pastor

TUGONG AWIT                                  Si Jesus Ay Kaibigan                       MASP # 29

Mabigat ba ang pasanin, at maraming isipan?
Kay Jesus mo idalangin, at Kanyang aalisin;
Kung kaibiga’y lumimot, idalangin mo sa Dios,
Siyang sa iyo’y kukupkop, at aaliw na lubos. 

PAGBASA SA LUMANG TIPAN                                 Isaias 40:1-11                                             

Tugong Awit                             “Ang Kasulatan Ay Ilaw”                    MASP 188

Pagkain ng kaluluwa at tunay na mana,
kababasahan tuwina ng bayang kay ganda.

PAGBASA SA BAGONG TIPAN                                Markos 1:1-8                                                 

MENSAHE SA AWIT                      

MENSAHE SA SALITA
(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

 TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                                 Patnugot

Patnugot: Ang paghahandog para sa gawain ng Dios ay isang paraan ng ating         pakikibahagi sa ministeryo ng ating Panginoon Jesu-Cristo, sa pamamagitan       ng Kanyang Iglesya.

Lahat:  Siya ang may-akda at ang nagturo sa ating umibig, kaya’t ating ialay sa Kanya ang ating buhay at kakayanan bilang isang maliwanag na kapahayagan ng pag-ibig.

 PAGLILIKOM NG HANDOG                                                              Mga Tagalikom

TUGONG AWIT                                     Doxologia

Purihin ang Dios ng awa, Kristo’t Diwang mapagpala.
Magpuri ang taong madla, sa Dios ng langit at lupa. Amen.

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                    Patnugot                             

AWIT NG PAGTATALAGA                    “The First Noel”

The first noel the angel did say,
was to certain poor shepherd in fields as they lay;
In fields where they lay keeping their sheep
on a cold winters night that was  so deep

(Ref.)
Noel, Noel, Noel, Noel Born is the king of Israel

They looked up and saw a star
shining in the east, beyond them far;
And to the earth it gave great light,
and so it continued both day and night

And by the light by of that same star
three wise men came from country far;
To seek for a king was their intent,
and to follow the star wherever it went
 

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                            Pastor

Tugong Awit                                 O Haring WalangHanggan              MASP # 262

O Haring walang hanggan Iyong pangunahan;
Sa laot ng digmaan kublihan ay ikaw,
Sa paghahanda namin, Iyong palakasain,
O Haring walang maliw, Ikaw’y awit namin.

RESESYONAL                                       

Leave a Comment