December 15, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba
December 15, 2019
3rd Sunday of Advent

 

PANIMULANG TUGTUGIN AT PAGNINILAY 

PROSESYONAL, PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Nagtitipon tayong lahat sa Pangalan ni Hesus,

Kapulungan: Isinilangsa isang abang sabsaban, lumaking puspos ng karunungan at namuhay na kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan.

Patnugot: Nagtitipon tayo sa presensya ng Diyos,

Kapulungan:Na S’yang naghahatid ng buhay at liwanag para sa lahat.

Patnugot:Halina, magdiwang tayo sa Espiritu ng pag-asa at kapayapaan.

Lahat:Sambahin natin Siya sa ‘ngalan ng kagalakan at pag-ibig. Amen.

AWIT NG PAGPUPURI “Maligayang Sinasamba”   MASP 285

Maligayang sinasamba, aming Diyos ng pagsinta;
Ang bulaklak ang kagaya, na hamog ang pag-asa.
Tunawin ang madlang sala,at lahat ng pangamba;
Tagabigay ng ligaya, kami’y punuin Mo na.

Naliligid Ka ng galak, Sinag Mo’y namamalas;
Sa palibot Mong marilag, ay nagpupuring lahat.
Bundok, parang, gilid, gubat, bulaklakan at dagat;
Maging awit at lagaslas, puri sa ‘Yo ang saad.

Nagpapatawad Kang tunay, at laging mapagbigay;
Batis ng t’wang pamumuhay, at nang kapahingahan.
Ikaw’y Amang mapagmahal, kapatid pang karamay;
Sa pag-ibig ay turuang, may kagalakang banal.

IMBOKASYON      Patnugot

ANG PAGSISINDI NG IKATLONG KANDILA NG PAGDATAL

Anak: Tayo ngayon ay nasa kalagitnaan na ng ating pagdiriwang ng pagdatal. Ilang araw na lamang at darating na ang Tagapaglitas, ang Mesiyas na hinulaan na darating sa pamamagitan ng hula ng mga Propeta. Atin ngayong sisindihan ang ikatlong kandila na nagpapaala-ala sa atin nasa lahat ng pagkakataon at karanasan, tayo ay matutong ngumiti at magalak!

Magulang: Sa gitna ng mga kasiyahan at kagalakan ng karamihan, tayo ay bayang patuloy na naghahanap ng tunay na kagalakan at ng kahulugan nito dulot ng mga sunud-sunod na trahedya na naganap sa ating bansa, pamayanan at mga tahanan. Marami sa atin ang nawalan ng pag-asa at kasiglahan dulot ng mga kalungkutang ito, subalit, ang pagdatal ay nagdadala sa atin ng mensahe ng kagalakan at pag-asa kung kaya’t mayroong dahilan at mas magiging makahulugan ang pagdatal kung iaangkop natin ito sa kasaysayan ng unang pasko; sa kuwento ng paghahanap ng silid na siyang magiging lugar ng kapanganakan ng Dakilang Haring isinilang.

Anak:  Babasahin Isaias 61: 1-4; 8-11

Buong Pamilya:  Nagagalak tayo sa pagdatal ng isang Haring itinalaga upang magdala ng buhay. Siya ang nagpuno ng galak sa mga pusong nalulumbay at nalilito; sa mga naghahanap ng katarungan at katuwiran; sa mga napapagal at nabibigatan sa kanilang mga dalahin at doon sa mga nakararanas ng kaapihan at pagsasamantala. Nawa’y  ang pagdatal ay magdulot ng bagong kamalayan, kahulugan at kabuluhan lalo’t higit doon sa mga taong nakaranas ng kalungkutan, pangungulila at pagkabalisa. Nawa’y ang mensahe ng Mabuting Balita ng pagdatal ang magpalakas sa mga sugatang puso, magpahayag ng kalayaan sa mga bilanggo at inaapi at ipagdiwang ang pagliligtas na gagawin ng Panginoong Diyos.

Atin ngayong sisindihan ang ikatlong kandila kung saan ang mga luha ay mapapalitan ng kagalakan.

 TUGONG AWIT      (Huling Saknong)

Kami’y samahan sa awit, na nanggaling sa langit;
Pagharian ng pag-ibig, madlang magkakapatid.
Sa paglakad ay ihimig , tagumpay sa ligalig;
Sa t’wa’t mapagwaging tinig, samahan sa pag-awit. A-men

TAWAG SA PAGSISISI                                                                

Patnugot: Ang Pagdatal ay nanawagan sa ating “gumising!” at magalak sa pag-asang taglay natin. Ang          araw ay darating, at taglay nito ay ang pangako ng bagong pag-asa kay Kristo, subalit             kinakailangangitalaga natin ang ating mga sarili upang mamuhay sa liwanag. Kaya’t sa mga    panahong pilit pa rin nating hinahangad ang mga bagay na hindi natin kailangan, at           pagpapatuloy sa masasamang gawi na ayaw nating iwanan, na s’yang dahilan ngating            pagkakahimbing at kawalan ng kakayahang gumising  upang sumunod kay Hesus, marapat lamang na hingin natin ang kapatawaran ng Diyos.

TAHIMIK NA PAGSUSURI NG SARILI   (kasabay sa saliw ng tugtugin)

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN         Pastor

Lumipas na ang magdamag, at ang pagsikat ng araw ay nahahayag.Kay Kristo, tayo’y pinatawad at binigyan ng bagong lakas upang harapin ang bagong buhay na may kagalakan, at makibahagi, maging gising at mulat sa pamumuhay at paggawa para sa kaharian ng Diyos. Ipagdiwang natin ang kabutihan at kapatawarang kaloob ng Diyos sa atin.

ANG PAGBABATIAN AT PAGPASA NG KAPAYAPAAN NG DIYOS

PANALANGIN ng PAMAYANAN                                                     

TUGONG AWIT     “I Surrender All”     

I surrender all, I surrender all;
All to you my blessed Savior, I surrender all.

 PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN

Isaiah 35:1-10
Psalms 146:5-10
Luke 1:46-55
James 5:7-10
Matthew 11:2-11

TUGONG AWIT      “Love, Love, Love, Love”

Love, love, love, love; The Gospel in one word is love
Love your neighbor as yourself,  for God is love.

MENSAHE SA AWIT NG KORO

MENSAHE NG BUHAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG 

Patnugot: Ang araw ng kagalakan ay darating, ang Propetang si Isaias ay s’yang nagsabi, at           tayong lahat ay sama-samang naghihintay. Ang mga handog natin sa panahong ito ng         paghihintay ay tumutulong sa atin upang magpalakasan sa isa’t-isa at makapag-alay ng            pag-asa sa mundo habang tayo’y nakatingin sa dakilang araw ng walang hanggang        kaligayahan.

Kapulungan: Halina’t tipunin ang ating mga kaloob at ialay natin bilang handog sa Diyos.

 PAGLILIKOM NG HANDOG     

TUGON:        Doksolohiya  

Purihin ang Diyos ng awa, Kristo’t diwang mapagpala.
Magpuri ang buong madla, sa Diyos ng langit at lupa.

PANALANGIN NG PASASALAMAT       Patnugot

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

AWIT NG PAGTATALAGA “Sa Tana’y May Balitang Mainam”MASP 278

Sa tana’y may balitang mainam, upang puso’y liwanagan;
Buhay at katotohanan kapayapaa’t ilaw; Kapayapaa’t ilaw.

Koro:
Ang dilim ay magliliwanag; a
t sa lupa’y itatatag
Ni Cristo ang kaharian ng pag-ibig at liwanag.

Sa kalahatan ay may balita, na ang Hari, sa itaas,
sinugong Anak ng liyag upang tayo’y iligtas;
Upang tayo’y iligtas.

Nagligtas ay ipakikilala, hirap ang dinanas Niya;
Ang kahirapa’y tinahak lahat ay nang maligtas;
Lahat ay nang maligtas.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA

PAGPAPALA 

TUGONG AWIT  “Trees of the Field”

 RESESYONAL                                                    

Leave a Comment