December 16, 2018 Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

December 16, 2018 Kaayusan ng Pagsamba

Pagbubulay:

Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba,
manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan,
diringgin ko sila. Patatawarin ko sila” (Cronica 7:14)

SARILINANG PAGHAHANDA AT PAGBUBULAY

PAGDAKO SA MAY ALTAR NG MGA MAY BAHAGI

PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

+AWIT NG PAGPUPURI                                                “What Child Is This”

What child is this who laid to rest on Mary’s lap sleeping
Whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping.

Refrain:
This, this is the Christ, the King, whose shepherds guard and angels sing;
Haste! Haste to bring him laud, the babe, the son of Mary.

 Why lies he in such mean estate, where ox and ass are feeding?
Good Christians, fear, for sinners here, the silent word is pleading. (Ref.)

 So bring him incense, gold, myrrh, come, peasant, king to own him,
The king of kings salvation brings, let loving hearts enthrone him.

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Ang kapanganakan ni Hesus ay nalalapit na! Ang panahon ay nagbabadya na ng kanyang malapit na pagdating, ngunit ang kagalakan ng kanyang pagparito ay magiging ganap lamang kung tayo ay magsisisi sa ating mga gawang masasama!

Kapulungan: Magmula sa dusa’t karimlan, Hesus kami ay lumalapit, patungo sa galak at ilaw, Hesus lumalapit…

Patnugot: Ang mga gawang masama ay hindi kinalulugdan ng Dios- ang kasinungalingan, pagpapanggap, pagmamapuri, kasakiman at pagsasamantala sa buhay ng sangnilikha! Halina sambahin natin ang Dios nang may bagbag na puso, at iwaksi natin ang kasamaan!

Kapulungan: Ang salita Niya’y parang tungkod na ipapalo sa malulupit, ang hatol niya’y kamatayan sa masasama; samantalang katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa Kanyang mabuting pamamahala.

Lahat: NAHIHIYA MAN KAMING LUMAPIT SA IYO, O DIOS DAHIL SA AMING MARURUMING BUHAY, NAGPAPASALAMAT KAMI AT KINIKILALA NAMIN ANG IYONG KAHABAGAN AT KAMANGHA- MANGHANG PAGKILOS SA AMIN. KAYA NARITO KAMI, SA KABABAAN NG AMING PUSO, NAGPUPURI AT SUMASAMBA SA IYO, O DIOS NA DAKILA.!

 

+IMBOKASYON                                                                               Patnugot

 ANG PAGSISINDI NG IKA-3 KANDILA SA PAGDATAL: KAGALAKAN

Tagapagsindi: Ang kandilang ito ay sumasagisag sa kagalakan   na dulot ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Nawa ang kagalakang ito ay patuloy na maranasan ng lahat.

Kapulungan: Ang kapanganakan ni Hesus ay nalalapit na! Ang panahon ay nagbabadya ng kanyang malapit na pagdating. Ngunit ang kagalakan ng kanyang pagparito ay magiging ganap lamang kung tayo ay magsisisi sa ating mga nagawang kasalanan.

Tagapagsindi: Sa pamamagitan ng pagsindi ng kandila ng kagalakan, madama nawa natin ang kanyang biyaya sa sangkatauhan.

Lahat: Ang kandilang ito ay humihikok sa bawat isa na nawa ang liwanag ng Dios ay mahayag sa ating buhay ayon sa kapayapaang hatid ng Dios Emmanuel. Ang liwanag na hatid ng ilaw na ito ay nag-uudyok  sa ating diwa ng pag-asa ng kaligtasan sa sangnilikha na nagdudulot ng kaganapan, kung tayo bilang pamayanan ng Dios ay magbubuklod sa pagtataguyod at pagtatanggol ng buhay ng mga inaapi sa ating lipunan.

TUGONG AWIT:                                 “Tayo Ay Magalak”                         MASP 295

Sa awit ng anghel, ng lupa’y gayundin,
ang kat’waan sa taginting ay ating awitin.
Buong galak na magpasalamat!

 TAWAG SA PAGSISISI (Patnugot)

Alam nating lahat na hindi maitatago at hindi kumukupas ang walang hanggang pag-ibig ng Dios, at ang Kanyang bukas-palad na pagpapatawad sa atin. Tayong lahat ay nagkasala dahil sa pagsasawalang-bahala natin sa kahulugan ng pagparito ng Mesias sa konteksto ng mga nangyayari sa ating kapaligiran at lipunan. 

Kaya’t sa diwang ito, tulad ng ginawang paglapit ng Dios sa tao, buong pagpapakumbabang-loob tayong lumapit sa Kanya upang makamit natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan.

 TAHIMIK NA PAGSUSURI NG SARILI AT PAGSISISI: (mahinang tugtugin)

 PAGTANGGAP NG KAGANDAHANG-LOOB NG DIOS

Pastor:  Magbangon tayo tungo sa kaganapan ng Mabuting Balita ng kaligtasan.  Sumampalataya at maglingkod tayo hindi upang tayo’y papurihan ng tao, kundi upang maluwalhati natin ang Dios.  Sama-sama nating itaguyod ang pamamayani ng kasaganaan at katuwiran, ng katarungan at kapayapaan na hatid ng Pagdatal ng Mesias.  

 +PAGBABATIAN NG KAPAYAPAAN       “Kung May Dalawa, Tatlong Nagkatipon”      

PANALANGING PASTORAL        

TUGON                                              “Ang Pananalig Ko”                       MASP # 42

Pag-ibig Mo’y walang taas o lalim man, walang hanggan,
Kaya kahabagan, ang nananambitan, nang sila’y maibsan, habang buhay.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN       Isaiah 12:2-6; Zephaniah 3:14-20

+GLORIA PATRI          

Ang Ama’y papurihan, Anak at ang Diwang Mang-aaliw
Nang pasimula’t ngayon din, maging sa haharapin.
Walang maliw. 
Amen. Amen.

 MENSAHE SA AWIT                                                                  

MENSAHE SA SALITA

TAWAG SA PAGHAHANDOG       

Patnugot:  Ang paghahandog para sa gawain ng Dios ay isang kaparaanan ng ating pakikibahagi sa ministeryo ng ating Panginoon JesuCristo sa pamamagitan ng Kanyang Iglesya.

Lahat: Siya ang nagturo sa atin ng pagmamahal, kaya’t ating ialay sa Kanya ang ating kakayanan at buhay bilang kapahayagan ng ating pagmamahal.

 PAGHAHANDOG NG MGA KALOOB

+Doksolohiya          

Purihin ang Dios ng awa, Kristo’t Diwang mapagpala.
Magpuri ang taong madla, sa Dios ng langit at lupa. Amen.

+PANALANGIN NG PASASALAMAT                                             Patnugot

AWIT NG PAGTATATALAGA   “Kalooban Mo Ang Siyang Sundin”

Tingan ang lyrics dito

+PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT BASBAS                                      

+TATLONG AMEN

Leave a Comment