December 17, 2017-Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

December 17, 2017-Kaayusan ng Pagsamba

Advent and Christmas

Christians are to take part in the transformation of the world.  We cannot and should not escape from the world.  Christ did not pray for us to be taken of this world but to be kept from the evil one.
Rev. Norma O. Marigza, “Kingdom of God: Its Centrality in the Scripture”. Unless a Seed Falls and Dies: Commentaries on the UCCP Statement of Faith
======================

December 17, 2017
3rd Sunday of Advent

Color                     Purple

Texts:

Old Testament
Isaiah 61:1-4, 8-11
Isa 61:1 The Spirit of the Lord GOD is upon me; because the LORD hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound;

Isa 61:2 To proclaim the acceptable year of the LORD, and the day of vengeance of our God; to comfort all that mourn;
Isa 61:3 To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness; that they might be called trees of righteousness, the planting of the LORD, that he might be glorified.
Isa 61:4 And they shall build the old wastes, they shall raise up the former desolations, and they shall repair the waste cities, the desolations of many generations.

Isa 61:8 For I the LORD love judgment, I hate robbery for burnt offering; and I will direct their work in truth, and I will make an everlasting covenant with them.
Isa 61:9 And their seed shall be known among the Gentiles, and their offspring among the people: all that see them shall acknowledge them, that they are the seed which the LORD hath blessed.
Isa 61:10 I will greatly rejoice in the LORD, my soul shall be joyful in my God; for he hath clothed me with the garments of salvation, he hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels.
Isa 61:11 For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth; so the Lord GOD will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations.

New Testament
John 1:6-8, 19-28
Joh 1:6 There was a man sent from God, whose name was John.

Joh 1:7 The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe.
Joh 1:8 He was not that light, but was sent to bear witness of that Light.

Joh 1:19 And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou?
Joh 1:20 And he confessed, and denied not; but confessed, I am not the Christ.
Joh 1:21 And they asked him, What then? Art thou Elias? And he saith, I am not. Art thou that prophet? And he answered, No.
Joh 1:22 Then said they unto him, Who art thou? that we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself?
Joh 1:23 He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias.
Joh 1:24 And they which were sent were of the Pharisees.
Joh 1:25 And they asked him, and said unto him, Why baptizest thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that prophet?
Joh 1:26 John answered them, saying, I baptize with water: but there standeth one among you, whom ye know not;
Joh 1:27 He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoe’s latchet I am not worthy to unloose.
Joh 1:28 These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing.

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

PROSESYONAL

ANG PAGSISINDI NG KANDILA NG KAGALAKAN 

(sa pangunguna ng pamilyang itinakda)

Ama: Ang kandilang ito na aming sisindihan ay sumasagisag sa kagalakan   na dulot na pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Nawa ang kagalakang ito ay patuloy na maranasan ng lahat.Ina: Ang kapanganakan ni Hesus ay nalalapit na! Ang panahon ay nagbabadya ng kanyang malapit na pagdating. Ngunit ang kagalakan ng kanyang pagparito ay magiging ganap lamang kung tayo ay magsisisi sa ating mga nagawang kasalanan.

Anak: Sisindihan natin ngayon ang kandila ng kagalakan, madama nawa natin ang kanyang biyaya ito sa sangkatauhan.

Buong Sambahayan: Sisindihan na natin ang ikatlong kandila para ang kanyang liwanag ay makita ng iba, at mamuhay sila ayon sa kapayapaang hatid ng pag-ibig ng Dios sa sanlibutan. Ang liwanag na hatid ng ilaw na ito ay nagpapaalaala sa atin na ang pag-asa ng kaligtasan ng sangnilikha na nagdudult ng kagalakan ay may kaganapan, kung tayo bilang pamayanan ng Dios ay magbubuklod sa pagtataguyod at pagtatanggol ng buhay at ministeryo. (sisindihan ang ikatlong Kandila)

 TUGONG AWIT:                “Tayo Ay Magalak”          MASP 295

Sa awit ng anghel, ng lupa’y gayundin,
ang katwaan sa taginting ay ating awitin.
Buong galak na magpasalamat!

TAWAG SA PAGSAMBA  

Patnugot: Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan, sa kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan, siya ang aking tagapagligtas.

Kapulungan: Malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan.” Sasabihin ninyo sa araw na iyon: “Magpasalamat kayo kay Yahweh, siya ang inyong tawagan; ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa, ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan.

Patnugot: Umawit kayo ng papuri kay Yahweh, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa, ibalita ninyo ito sa buong daigdig.

Lahat: Mga taga-Zion, sumigaw kayo at umawit nang buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang Banal na Diyos ng Israel.

AWIT NG PAGPUPURI        “Hark ! The Herald Angels Sing”

Hark! the herald angels sing, “Glory to the newborn King;
peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled!”
Joyful, all ye nations, rise; join the triumph of the skies;
with the angelic hosts proclaim, “Christ is born in Bethlehem!”

Refrain:
Hark! the herald angels sing, “Glory to the newborn King!”

Christ, by highest heaven adored, Christ, the everlasting Lord!
Late in time behold him come, offspring of the virgin’s womb.
Veiled in flesh the Godhead see; hail the incarnate Deity,
pleased as man with us to dwell, Jesus, our Immanuel. [Refrain]

Hail the heaven-born Prince of Peace! Hail the Sun of Righteousness!
Light and life to all he brings, risen with healing in his wings.
Mild, he lays his glory by, born that we no more may die,
born to raise us from the earth, born to give us second birth. [Refrain]

IMBOKASYON    

TAWAG SA PAGSISISI                               Colosas 3

Patnugot: Ang Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Colosas ay nagsasabi “Kaya’t dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa kanya. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Mga kapatid sa pananampalataya, ating idulog sa Dios ang ating mga pagsalangsang at kahinaan.Ngayon nga ay ipahayag natin ang ganap na pagsisisi sa Dios, sa lahat ng ating pagkukulang sa Kanya. Nakita at narinig natin ang malawak na         ministeryo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating Iglesia ngunit nananatili lamang tayo sa apat na sulok nito. Dalhin natin sa Dios ang ating kahinaan at pasanin.

Kapulungan: Mahabag ka sa amin Panginoon, at kami ay iyong patawarin.

Patnugot: Tinawag mo kami upang maglingkod ng may katapatan, subalit hindi naminnagampanan ang lahat, ng may pagpapakumbaba. Nakalimutan namin na ang       ministeryo na ipinagkatiwala mo sa amin ay ministeryo ng Panginoong Hesus na dapat naming sundan at isakatuparan.

Kapulungan: Panginoon, patawarin mo po kami dahil naging kontento na lamang kami sa pakikinig at pagkakaroon ng komportableng pananampalataya. Pinagkalooban mo kami ng buhay at talento subalit hindi namin ito pinagyayaman sa paglilingkod sa Iyong Iglesya. Naging bingi kami sa panawagan mo sa amin sa pamamagitan ng pag-abot sa mga aba at nangangailangan at naging kampante kaming ipagdiriwang ang pasko na hiwalay sa kahulgan ng pagpapakababa, pagsisisi at pagkakaroon ng payak na pamumumuhay.

Patnugot: Patawarin Mo rin kami O Dios dahil sa hindi namin lubos na paggampan sa tungkuling iniatang mo sa amin. Patawarin mo rin kami kung hindi namin nabigyang halaga ang aming ka-manggagawa at kapwa. Kahabagan mo kami sapagkat kadalasan kami ay nagkakamali.

Lahat: Sa biyaya ng iyong pag-ibig o Dios, lingapin Mo kami na iyong Iglesya. Pinagsisisihan namin ang aming mga gawang masama na siyang humahadlang sa aming buhay at ugnayan bilang kapatiran; na magdiwang ng pasko kasama ang aming kapwa hindi lamang sa mga piling araw kundi sa lahat ng pagkakataon, Amen

 

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI
(kasabay sa saliw ng tugtugin)

 SALITA NG KATIYAKAN                                    Pastor

Kaya nga, dahil kayo’y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensiya kayo sa isa’t isa at magpatawad kayo, kung may hinanakit kayo kaninuman magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Mga kapatid, tanggapin natin ang mabuting balita na pinatawad tayo ng Dios sa ating mga pagkakasala. Tayo nawa’y maging daluyan rin ng pag-ibig at pagpapatawad. Amen. 

TUGON                           “O God in Heaven”          HJF # 50

O God in heaven, grant to Thy children mercy and blessing,
songs never-ending, Grace to invite us peace to unite us,
o God in heaven, author of love.

 BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGING PASTORAL      

TUGONG AWIT              “Si Jesus Ay Kaibigan”  MASP # 29

Mabigat ba ang pasanin, at maraming isipan?
Kay Jesus mo idalangin, at Kanyang aalisin; 

Kung kaibiga’y lumimot, idalangin mo sa Dios,
Siyang sa iyo’y kukupkop, at aaliw na lubos.
 

PAGBASA SA LUMANG TIPAN Isaias 64:1-4;8-11                                          

Tugong Awit              “Ang Kasulatan Ay Ilaw”      MASP 188

Pagkain ng kaluluwa at tunay na mana,
kababasahan tuwina ng bayang kay ganda.

X PAGBASA SA BAGONG TIPAN  Juan 1:6-8; 19-28

MENSAHE SA AWIT                      

MENSAHE SA SALITA
(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

 TAWAG SA PAGHAHANDOG                       Patnugot               

Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Cristo’y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa’t isa nang may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga imno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya’y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga kapatid, tayo’y tinatawagang ipagkaloob ang ating handog at ikapu para sa ministeryo ng Panginoong Jesu-Cristo ng may kagalakan at pagtatapat.

 PAGLILIKOM NG HANDOG                      Mga Tagalikom

TUGONG AWIT                                        “Doxologia”

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                          

AWIT NG PAGASA      Nagniningning ang Pagibig    MASP 135

Nagniningning ang pagibig, nang Amang nasa langit
Tumatanglaw ang silahis, sa libis ng panganib.

Koro;
Ilantad mo ang luningning, sa ibayong pampangin
Ang taong nasa hilahil, sakluluha’t sagipin.

Ang dilim ng kasalanan ay along umuungal;
may mata na nahihintay, nang liwanag sa pampang.

Isilay mo ang liwanag, sa taong nababagbag;
Ang pamapang iyong itambad, nang siya’y mailigtas.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA          Pastor

TATLONG AMEN

Leave a Comment