December 2, 2018-Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

December 2, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

December 2, 2018
Communion Sunday and Family Sunday
1st  Sunday of Advent

 

PROSESYONAL                     

TAWAG SA PAGSAMBA   

PatnugotAno ang dahilan at tayo ay nagtitipon ngayon?

KapulunganSAPAGKAT NARINIG NAMIN ANG DAING NG MGA ABA, ANG IYAK NG MGA BATANG NAGKALAT SA LANSANGAN, ANG PANAGHOY      NG MGA TAONG NASALANTA NG BAGYO, BAHA, LINDOL AT IBA PANG KALAMIDAD.

Patnugot – Sapagkat ang Dios ay lumilingap sa kanila na mga aba at nagapapahamak. Ang ating mga sambayanan ay tinatawagan upang tumugon sa kanila. Tayo nga ay daluyan ng kapayapaan sa lahat. Halina bigyang kahulugan natin ang pag-asa at pagtitiwala na hatid ng ating pagdiriwang ng pagdatal. Sambahin natin ang Dios at paglingkuran ang kapwa yamang tayo’y magkakasama sa iisang sambahayan ng Diyos!

Lahat   (aawitin) ”Panangutan)

Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa tayong lahat ay tinipon ng Dios upang maglingkod!

AWIT NG PAGASA                  “O Come O Come Immanuel”

O come, O come Emmanuel, and ransom captive Israel,
That mourns in lonely exile here until the son of God appear

REFRAIN:
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to Thee o Israel.

O come, Thou wisdom from on high, and order all things far and nigh;
To us the path of knowledge show; and cause us in her ways to go.

O come, o come great Lord of might, Who to Thy tribes on Sinai’s height
In ancient time once gave the law in cloud and majesty and awe.

.O come, thou root of Jesse’s tree, an ensign of Thy people be;
Before Thee rulers silent fall; all peoples on Thy mercy call.

ANG PAGSISINDI NG UNANG KANDILA NG PAGDATAL: PAG-ASA
(Nakatalagang Pamilya ang pupunta sa altar upang sindihan ang unang  Kandila ng Pagdatal.)

Pamilyang Nagsindi (sabay-sabay) – ang liwanag ng kadakilaan ng Dios ay sumasaatin, sumilay rin ang pag-asa kasabay sa pagsilang ng Mesiyas; at ang kanyang kadakilaan at paghahari ay ganap nating mararanasan kung mayroong pagmamahal at pagsusunuran ang bawat sambahayan ng Dios.

-TAHIMIK NA PAGSUSURI NG SARILI AT PAGSISISI-(mahinang tugtugin)

 PANALANGIN NG SAMBAHAYAN NG DIOS:            

Gawin mo po Panginoon na ang aming pagsamba ngayon ay magkaroon ng kahulugan sa aming buhay at sambahayan, na magampanan namin ang aming tungkulin sa aming kapwa, at makapaglingkod kami sa iyong iglesia, upang ang diwa ng iyong pagparito ay magkaroon ng kaganapan sa aming pangingilin ng pagdatal. Sa pangalan ng Kristo Hesus. Amen

 PANAWAGAN SA PAGSISISI

Patnugot: Nakikita at naririnig natin ang mga nagaganap sa ating kapaligiran.         Ang ating sambahayan ay nasa ganitong kalagayan. Bakit may mga         kaguluhan? Hindi kaya naging hadlang ang ating mga tahanan para           sa kapayapaan ng sangnilikha? Tunay na tayo ay nagkasala, hilingin            natin sa Dios ang kapatawaran at pagpapanibago…

ANG PAGTANGGAP NG KATIYAKAN NG KAPATAWARAN             

Pastor:  Si Cristo ang pagkuhanan natin ng lakas upang ang pagmamalasakit at tungkulin sa ating kapwa ay malubos.  Magkaisa tayo sa diwa ng iisang Espiritu at pairalin ang pag-ibig ng Dios.  Sanayin natin ang sarili sa pagpapakumbaba, paglingap, pagdamay at habag, sapagkat ang Dios ay gumagawa sa ating buhay at nagbibigay-lakas sa atin.  Panatilihin natin si Cristo sa ating puso at isabuhay ang pagbabagong hatid ng mensahe ng Kanyang pagdatal.  Amen.

TUGON                                     Salamat o aking Hesus, ang buhay nami’y tinubos
                                                salamat sa pagdudulot, ng kaligtasang laya’t puspos

 PANALANGING PASTORAL                                                                       Pastor

TUGON                                            Si Jesus Ay Kaibigan                            MASP # 29

Mabigat ba ang pasanin, at maraming isipan?
Kay Jesus mo idalangin, at Kanyang aalisin;
Kung kaibiga’y lumimot, idalangin mo sa Dios,
Siyang sa iyo’y kukupkop, at aaliw na lubos.

 PAGBABATIAN SA MASIGLANG PAG-AAWITAN:          

 PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN:

Jeremiah 33:14-16,
Psalm 25:1-10;
1 Thessalonians 3:9-13;
Luke 21:25-36

MENSAHE SA AWIT                                                               

MENSAHE SA SALITA

ANG PAGSASALO-SALO SA BANAL NA HAPUNAN

      Ang Paanyaya

      Ang Pagtatalaga ng Elemento

      Ang Pamamahagi ng Banal na Hapunan

      Panalangin ng Pasasalamat       

 ANG SIMBOLO NG PAGTATALAGA NG SAMBAHAYAN:

Pastor (Tutungo sa Krus): Ang pagdatal ng Panginoon Hesus ay sumasaating       mga tahanan, sapagkat nahahanda tayong patuloy na magbuklod ng            Kanyang pag-ibig. Katulad ng mga sanga at dahong ito( Kukuha ng           isang sanga at dahon) ang mga ito ay walang silbi kung nakahiwalay       sa kanyang puno. Gaya din naman ng ating mga sambahayan, hindi             tayo makakapag-alay ng buhay kung tayo ay hiwalay sa krus ng ating       Panginoong Hesu-kristo. Buklurin nating patuloy ang ating mga    tahanan sa pag-ibig at kalinga ng Dios at tayo ay maglingkod sa   kanyanag pamayanan.

SAMBAHAYAN: Ang tinig ng kalikasan na unti-unting nawawasak at ang taghoy ng aming kapwa na naghahangad ng kaganapan ng buhay ay aming naririnig. Magbubuklod kami bilang isang sambahayan  sa pag-asa at pagtitiwala sa Dios upang kami ay makatugon sa kanila. Panginoon ng lahat, maibigin at mapagpala, pagpalain mo ang aming sambahayan…

 TAWAG SA PAGHAHANDOG      

Patnugot: Bilang mga naligtas at mga bagong nilalang kay Cristo, ialay natin        ang ating mga sarili at ang ating mga handog sa Dios. 

PAGHAHANDOG NG MGA KALOOB  

Doxologia

Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritung Banal
Ng mga taong nilalang, at nang tanan sa kalangitan.  Amen

PAG AALAY NG MGA KALOOB SA PANGKALHATANG KAARAWAN

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                             Patnugot

AWIT NG PAGTATALAGA:   Em A

A common love for each other A common gift to the Saviour
A common bond holding us to the Lord
A common strength when we’re weary
A common hope for tomorrow
A common joy in the truth of God’s word

 In this family  We can meet each other’s needs
We can light each one’s path
We can bear each one’s grief As His children
We can comfort each care
We can build each one’s faith
We can work we can share

 In His family  All the love that we show
All the help that we give
All the life we bestow As His children
They’re an offering we make
Not expecting return Just a gift for His sake

 PANALANGIN NG PAGTATALAGA/ANG BENDISYON                 

TUGONG AWIT:                         Kay Laking Hiwaga   HOFJ # 257

Sana’y sa paglisan, sa Iyong tahanan;
Aming mga puso ay iyong lukuban
Na maging dambana ng ’yong kabutihan;
Maging huwaran ng pagmamahalan.

========================================================================================

PAGBUBULAY-BULAY: “Ang kahulugan at wastong pag-unawa sa mga lubos na matindi at nakakasindak na mga pagsubok ay nakakamtan sa pananampalataya. Ang pagtitiwala at pananalig sa Dios ang nagbibigay sa atin ng direksyon at lakas sa pagdadala ng mga ganitong dagok ng buhay, at ito ang pag-asa na hatid sa atin ng Pagdatal.”

Leave a Comment