December 22, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba
December 22, 2019
4th Sunday of Advent

PANIMULANG TUGTUGIN

PAGBUBULAY: 

“Tayo ay nasa huling Linggo ng ating paghahanda para sa Pagdatal ng Kapanganakan ni Cristo. Katulad ni Jose, batid natin na hindi tayo karapat-dapat na tanggapin Siya sa ating mga puso at sa ating mga tahanan. Hindi dahil na maliit lamang ang materyal na bagay na taglay natin sa mundong ito, kundi maliit lamang ang taglay nating kapakumbabaan, maliit na pag-ibig, maliit na pananampalataya at pagpapasakop sa kabutihan ng Diyos. Ganoon pa man, sikapin nating maging katulad nina Jose at Maria, puspos ng kapakumbabaan, kabutihan, at pananampalataya. Hindi man natin lubos na matularan sila, maari pa rin nating sundan ang kanilang mga yapak, mula sa kalayuan.”

 PROSESYONAL

PAGBUBUKAS NG BIBLIA AT PAGSISINDI NG KANDILA NI KRISTO

TAWAG SA PAGPUPURI AT PAGSAMBA                            

Patnugot: Ang ating mga puso ay puno ng kagalakan sa pananabik, naghihintay kay Hesus…

Kapulungan: Ang Diyos ay sumasaatin!

Patnugot: Bilang isang Sambahayan tayo ay sumasamba at nagpupuri habang hinihintay Siya        nadarating.

Kapulungan: Ang Diyos ay sumasaatin!

Patnugot: Buong kasabikan nating pinakikinggan ang tinig ng Diyos at ang kanyang kapahayagansa atin, habang hinihintay natin ang Kanyang pagdatal.

Kapulungan: Ang Diyos ay sumasaatin!

Patnugot: Nagkakatipon tayo sa dakong ito, nababatid  na kung sinoman tayo o nasaan man tayo sa ating paglalakbay sa buhay nating ito;

Kapulungan: Ang Diyos ay sumasaatin!

AWIT NG PAGPUPURI “Panginoong Hesus, Hari ng Kalikasan”
MASP 287

Panginoong Jesus Hari ng kalikasan, tunay na Dios, taong tunay;
A
ming pag-irog, sa’yo’y paggalang.  Langit, putong kakat’waan.

Ang ganda ng parang at ng kakahuya’y pangtag-sibol ang balabal;
Lalong dalisay si Cristong mahal. May awit sa kalungkutan.

Ang ganda ng araw, ang buwang maningning at kislap ng mga bit’win;
Higit pang tambing si Cristong giliw.  Di masambit man ng anghel.

IMBOKASYON                             Patnugot

ANG PAGSISINDI NG IKA-APAT NA KANDILA NG PAGDATAL

Anak:  Ang tatlong ito ay nananatili: ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig; ngunit ang pinakadala sa mga ito  ay ang pag-ibig. Sa pagdiriwang natin ng ikaapat na linggo ng pagdatal, ating alalahanin na maraming taon ng  iginugugol upangipagdiwang ng pagdatal ngunit marami pa ring mga gawaing hindi pa nagagawa at marami ding mga kapahayagan ng pag-ibig na hindi pa naipapahayag. Atin ngayong gunitain at balikan ang pangako kay Haring David na ating pinaniniwalaang matutupad sa pagdating ng Panginoong Hesus. Ang pangako ng pag-ibig ay na patuloy na pinagsisikapang matupad sa iba’t ibang kaparaanan.

Magulang: Ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili hanggang wakas. Sa sanlibutang ito, ang pag-ibig ay natatakpan ng kasinungalingan, ng pagkukunwari, ng pagkagahaman, ng pagmamataas at pagmamapuri. Walang kahit isang nasumpungan na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa ganitong kalagayan ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ang tanging katotohanang ating mapanghahawakan at masasaligan. Sa pagdiriwang natin ngayon, ihanda natin ang ating sarili sa hamon ng pinakamataas ng kapahayagan ng pag-ibig na naging halimbawa ng ating Panginoong Hesus.

Buong Pamilya:  Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan at namamalagi. Sa pamamagitan ng payak at karaniwang pagsilang ng isang sanggol, ang pagbabago ay dumating sa sanlibutan at ang kanyang pangako ay hindi nagbabago. Ang kanyang pag-ibig ay kapahayagan ng nagtatapat na pag-ibig na ating inaasam at ipinagdiriwang. Ito ang pangako na nagdadala ng liwanag sa ating madilim at makasalanang kalagayan. Atin ngayong sisindihan ang ikaapat na kandila bilang paalaala sa atin na kung paano tayo iniibig ng Diyos sa gayong paraan din tayo tinatawagang maging daluyan ng pag-ibig.

 (Sisindihan ang Ika-apat na Kandila ng Pagdatal)

 TUGONG AWIT: “Lapit Haring Mahal”  MASP 4

Lapit O Haring mahal, at kami’y tulungang, Mag-awitan.
Oh Amang marangal, at mapagtagumpay, kami’y pagharian, walang hanggan.

TAWAG SA PAGSISISI

Patnugot: Maging sa panahong ito ng kagalakan, marapat lamang na aminin natin na may mga pagkakataon na hindi natin naibabaling ang ating paningin sa mga bagay na mahalaga at karapat-dapat. Naging abala tayo sa ating kani-kanyang balakin na kadalasang dahilan ng pagpapawalang-halaga natin sa iba. Samantalang may pananabik tayo sa pagdating ng Immanuel at sa pag-asang hatid ni Cristo, nakakaligtaan nating magbigay ng pag-asa sa kanila na nag-iisa at nakadarama ng kabigatan sa buhay sa panahong ito ng Pagdatal. Madalas abala tayo sa pagtingin sa parating na liwanag, subalit nakakaligtaan nating magsilbing liwanag para doon sa mga nasa kadiliman.

Lahat: Hingin natin ang Kanyang kapatawaran. Ibaling natin ang ating paningin sa mga dako ng ating pamayanan at sa mas malawak na sanlibutan kung saan ang kawalan, paghihirap at sakit ay nararanasan, kung saan mas kailangan tayong mamuhay bilang mga saksi at daluyan ng pag-asa para sa iba, sa kapurihan ng Kanyang pangalan.

SALITA NG KAPANATAGAN

Pastor: Ang Diyos ay Diyos ng kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang Kanyang pag-ibig ay namamalagi at hindi kailanman magmamaliw. Ang Kanyang habag at awa ay laging bago at sariwa. Kaya naman, huwag tayong magulumihanan. Hindi lamang Siya sumasaatin, pinatatawad din N’ya tayo sa ating mga pagkakamali. Kay Cristo Hesus, nakamtan nga natin ang kapatawaran, magbago na tayo ng ating pag-iisip at sundin ang Kanyang nais.. Amen.

Tugong Awit  “Change My Heart O God” 

Change my heart, Oh God, make it ever true;
Change my heart, Oh God, may I be like You.

You are the Potter, I am the clay;
Mold me and make me, this is what I pray.

Change my heart, Oh God, make it ever true;
Change my heart, Oh God, may I be like You.

 BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA

 PANALANGANGIN NG PAMAYANAN

Tugong   Awit   “Kalooban Mo’y Siyang Sundin”  MASP 240

Sundin Mo ang ‘Yong kalooban, ako’y sakupin ng lubusan;
Hanggang si Cristo ay mamasdang, tanging sa aki’y tumatahan.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Isaiah 7:10-16
Psalms 80:1-7; 17-19
Romans 1:1-7
Matthew 1:18-25

Gloria Patri

Ang Ama’y papurihan at ang Anak at ang Espiritu.
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailanman,
Walang hanggan. Amen. Amen.”

 Mensahe sa Awit ng Koro

 Mensahe ng Buhay

(Sandaling Pagninilay…)

 Tawag sa Pagkakaloob

Patnugot: Anomang mayrooon tayo ay kaloob ng Diyos. Isang paraan na maipakita natin ang ating pasasalamat sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagbabalik ng bahagi mula sa mga biyayang tinanggap natin mula sa Kanya. At sa gayon makapagpatuloy tayo sa gawaing itinalaga sa atin bilang Kanyang mga tinawag.Halina’t maghandog ng may kagalakan.

 Paglilikom          Deacons

Doksolohiya

Purihin ang Dios ng Awa, Kristo’t  Diwang  Mapagpala,
Magpuri ang boong madla, Sa Dios ng Langit at lupa. Amen.

Panalangin ng Pasasalamat      Patnugot

AWIT NG PAGHAYO “Saan Mang Dakong Kasama si Hesus” MASP#33

Saan mang dakong kasama si Hesus,
Ako ay ligtas sa pangamba’t lungkot;
Saan mang wala Sya’y mayroong lunos,
Hapis at luha ay magsisiagos.

Saan man, saanman, papatnubayan,
Saan man sakanya’y may kaligtasan.

Saan mang pook si Cristo’y kapiling,
Ako ay ligtas sa mga hilahil;
Magsapin-sapin man dusa’t hilahil,
Ako ay payapa sa kanyang piling.

Saan ma’y ligtas at walang panganib,
sa hibo ng daya nitong daigdig;
Kung lagi nang si Hesus ang kaniig,
Pala ay aki’t wala nang tigatig.

 PANALANGIN NG PAGTATALAGA

 BENEDIKSYON

TUGON   “Lumakad sa Liwanag ng Pag-ibig”  MASP #310

Lakarin nga natin ng boong galak,
Ang lakbaying ngayon hinaharap,
Dalhin ang bandila ng pagkaligtas
Magpahanggang sa wakas.

Hayo’t lakbayin ang matataas na salungahin
T
ulong ni Jesus ay laging sasaatin.

PANGWAKAS NA TUGTUGIN at RESESYONAL

Leave a Comment