December 23, 2018 Kaayusan ng Pagsamba

CHRISTMASTIDE

Kaayusan Ng Pananambahan

MASAYANG PAG-AAWITAN                                                                                     

PROSESYONAL

Ang pagsisindi ng kandila at pagbubukas ng Biblia

TAWAG SA PAGSAMBA                                                                      

Patnugot: Tayo’y magalak at magpuri sa Dios, sa Kanyang Anak na si Hesus. Ang Mesiyas na nagbigay ng kahulugan sa ating mga buhay. Purihin natin ang Tagapagligtas ng Sanlibutan. Sa pamamagitan Niya nararanasan ng bayan ang isang buhay na ganap at kasiya-siya!

Kapulungan: Pasalamatan natin ang Dakilang Pag-ibig na nagtataas ng ating pagkatao upang ang Kagalakan at kapayapaan ay patuloy na maranasan ng Kanyang mga anak mula sa iba’t–ibang dako at mga kalalagayan.

Patnugot: Tunay na Siya’ng dapat pasalamatan sa tuwi-tuwina, dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin ay nagkaroon tayo ng di matawarang kaligayahan, pag-asa at kapanatagan sa gitna ng nagbabagong panahon.

Lahat: Ang Kanyang pagdatal ay tunay na isang mabuting balita sa sangkatauhan. Kaya’t marapat na pasalamatan natin ang Dios na tapat sa Kanyang mga pangako, na lagi tayong sasamahan hanggang sa muling pagparito at maganap ang Kanyang dakilang paghahari sa sanlibutan. Purihin ang Dios sa kaitaasan!

AWIT NG PAGPUPURI                    “ Pakinggan Ang Awitan”             MASP 174

Pakinggan ang awitan, Sa haring bagong silang,
Dala’y kapayapaan ng Diyos sa sanglibutan,
Malugod na samahan ang anghel sa tagumpay,
Makisamang isaysay, Si Cristo’y isinilang
Sa anghel na awitan; L’walhati sa sumilang

Si Cristo’y sinasamba na Haring walang hangga,
Pagmasda’t makikita, Sa kandungan ng Ina.
Sa tao’y nakitulad, Puri sa mangliligtas,
Nang anyong isang hamak Upang ating mamalas,
Anghel ay nagsasaad, L’walhati sa Mesias.

Diyos ng kapayapaan, araw ng katatrungan,
Dala’y ilaw at buhay, may panglunas na taglay
Payapang nahihimlay, taong di mamamatay,
Sa mundo’y isinilang Ng tayo’y bigyang  buhay,
Pakinggan ang awitan L’walhati sa sumilang.

PANIMULANG PANALANGIN                                                                                        Patnugot

PAGSISINDI NG IKAAPAT NA KANDILA NG PAGDATAL

Tagapagsindi ng Kandila – Ang tatlong ito ay nanatili: Ang Pananampalataya, pag-asa at pag-   ibig; ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ngayon ang ikaapat na linggo ng    pagdatal; nangangahulugan lamang na malapit na ang araw ng kapanganakan ng Hari ng    tanan. Ang pagdatal ng Mesias na umibig sa atin ng tunay at lubos.

Kapulungan –Magalak tayo at magpuri sa Diyos sapagkat uusbong na ang bagong pag-asa tungo sa kaganapan ng buhay.

Tagapagsindi ng Kandila –Magalak tayo at magpuri mga kapatid, sa ating pagsisindi ng ika-apat na Kandila ng Pagdatal; ang kandila ng Kagalakan! Nawa maalaala at maipadama din natin ang kagalakang hatid ng pag-ibig ng Panginoon sa mga nangangailangan. Ating sisindihan ang ikaapat na Kandila, tanda ng ating pakikigalak at pakikipagkaisa sa pagluluwal ng pamayanang pinaghaharian ng katuwiran, malasakit at pagkakapantay-pantay.

(Sisindihan ang Ika-Apat na Kandila ng Pagdatal)

PAGSISIYASAT SA SARILI

 TAWAG SA PAGSISISI                            

Patnugot – Ang araw ng pagsilang ng ating Tagapagligtas ay nalalapit na. At ngayon alalahanin natin ang mga pagkukulang natin sa Kanya. Inihandog Niya ang lahat, upang tayoy makalaya. Ipinaglingkod ang buong buhay; inibig tayo ng lubos at minahal ng tunay. Subalit, ang tugon natin sa pag-ibig at sakripisyo Niya ay pag-wawalang bahala, pagiging makasarili at pagiging manhid sa mga nangyayaring kaguluhan sa pamayanan. Kaya nga bayan ng Dios, ating ituon ang ating mga sarili sa panalangin; pagsisihan natin ang mga kasalanan at pagkukulang natin, at higit sa lahat tayo ay magpakumbaba sa Kanyang harapan at hingin sa Panginoon ang Kanyang dakilang pag-lilinis at pagpapanibagong buhay.

Lahat – Patawarin Mo kami Panginoon, at tulungan Mo po kaming baguhin ang aming mga sarili. Sumaaamin nawa lagi ang Espiritu Santo upang aming mapagtagumpayan ang aming mga kahinaan at pagtagumpayan ang mga tukso na naglalayo sa amin sa Iyong misyon at ministeryo, Amen.

Taimtim na Pananalangin at Pagsisiyasat sa sarili sa saliw ng Musika

 PAGTANGGAP SA KAGANDAHANG-LOOB NG DIYOS   (Roma 6:13-14)

Pastor – Sang-ayon sa Banal na Kasulatan ”huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Dios bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog ninyo sa kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi dapat maghari sa ino ang kasalanan, yamang kayo’y nasa ilalim na ng kagandahang-loob ng Dios.” Amen.

 Tugong Awit                                   “Itinaas Ako Ng Pag-ibig”

 Sa aking kinalalagyan Dagat ng kasama’n
halos di na makuhang, umahon sa pangpang
Nguni’t ang Panginoon, sa aking pagtaghoy,
ay Siya ang nag-ahon at umapon.

 Koro: Itinaas ng pag-ibig nang walang sumagip, tinangkilik
Itinaas ng pag-ibig nang walang sumagip, tinangkilik, tinangkilik.

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIYA:                                             

PANALANGIN NG SAMBAHAYAN:                                                   

TUGONG AWIT:                                               Kumbaya

Kumbaya my Lord, kumbaya (3x) O Lord, Kumbaya
Someone’s praying Lord, Kumbaya (3x) O Lord, kumbaya.

 

ANG KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIOS

ANG PAGBASA MULA SA LUMANG TIPAN                 Micas 5:2-5a, Awit 80:1-7  

ANG PAGBASA MULA SA EPISTULA                          Hebreo 10:5-10

GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan, at ang Anak at ang Espiritu,
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailaman.
Walang hanggan, Amen, Amen.”

ANG PAGBASA MULA SA EBANGHELYO            Lucas 1:39-45; 46b-55 

 MENSAHE SA AWIT                                                                     

 MENSAHE NG BUHAY                                                                       

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                                                   

Patnugot – Ipinagkaloob ng Diyos ang Kanyang buhay alang-alang sa atin. Sa liwanag ng Pag- ibig tayo ay tumugon sa pamamagitan ng ating mga handog at mga pasasalamat. At maging bahagi tayo sa pagpapatuloy ng Misyon ng Diyos sa sanglibutan na ito. Tayo na bayan ng Dios at ipagkaloob natin ang para sa Dios.

Lahat – Panginoon, tanggapin po Ninyo ang aming mga handog bilang tugon kapahayagan   ng aming pag-ibig at pasasalamat. Amen.

PAGLILKOM NG MGA HANDOG                                                                               Deacons

DOKSOLOHIYA

Ang Diyos natin ay purihin. Anak, Diwang Mang-aaliw.
Lupa’t langit awitin. Ang Diyos nati’y L’walhatiin.” Amen.

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                                           Patnugot

AWIT NG PAGTATALAGA:                      “Tayo Nang Lahat”                   

 Tayo nang lahat do’n sa Bethlehem
Sanggol sa Belen, ating sambahin
Pangino’ng Hesus ngayon ay dumatal
Tagapagligtas natin. Tagapagligtas natin.

Tayo nang lahat magsipaghandog.
Tulad ng pantas, yaman ay dalhin
Gaya ng pastol, ang buhay ihandog
Sa ‘ting Diyos ng pg-ibig. Sa ‘ting Diyos ng pag-ibig

Buhat sa Belen ating ihayag
Ang pagliligtas sa sanlibutan,
Katarungan at ang kapayapaan
Ay kakamtan ng bayan. Ay kakamtan ng bayan.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA                                                             

PAGPAPALA AT BASBAS                                                                             

TATLONG AMEN

Leave a Comment