December 24, 2017-Kaayusan ng Pagsamba

Advent and Christmas

Christians are to take part in the transformation of the world.  We cannot and should not escape from the world.  Christ did not pray for us to be taken of this world but to be kept from the evil one.
Rev. Norma O. Marigza, “Kingdom of God: Its Centrality in the Scripture”. Unless a Seed Falls and Dies: Commentaries on the UCCP Statement of Faith
=======================

4th Sunday of Advent
1st Sunday after Christmas Eve Service
Great Time of Sharing

Color                       Purple

Texts:

Old Testament
2Samuel 7:1-11, 16
2Sa 7:1 And it came to pass, when the king sat in his house, and the LORD had given him rest round about from all his enemies;

2Sa 7:2 That the king said unto Nathan the prophet, See now, I dwell in an house of cedar, but the ark of God dwelleth within curtains.
2Sa 7:3 And Nathan said to the king, Go, do all that is in thine heart; for the LORD is with thee.
2Sa 7:4 And it came to pass that night, that the word of the LORD came unto Nathan, saying,
2Sa 7:5 Go and tell my servant David, Thus saith the LORD, Shalt thou build me an house for me to dwell in?
2Sa 7:6 Whereas I have not dwelt in any house since the time that I brought up the children of Israel out of Egypt, even to this day, but have walked in a tent and in a tabernacle.
2Sa 7:7 In all the places wherein I have walked with all the children of Israel spake I a word with any of the tribes of Israel, whom I commanded to feed my people Israel, saying, Why build ye not me an house of cedar?
2Sa 7:8 Now therefore so shalt thou say unto my servant David, Thus saith the LORD of hosts, I took thee from the sheepcote, from following the sheep, to be ruler over my people, over Israel:
2Sa 7:9 And I was with thee whithersoever thou wentest, and have cut off all thine enemies out of thy sight, and have made thee a great name, like unto the name of the great men that are in the earth.

2Sa 7:10 Moreover I will appoint a place for my people Israel, and will plant them, that they may dwell in a place of their own, and move no more; neither shall the children of wickedness afflict them any more, as beforetime,
2Sa 7:11 And as since the time that I commanded judges to be over my people Israel, and have caused thee to rest from all thine enemies. Also the LORD telleth thee that he will make thee an house.
2Sa 7:16 And thine house and thy kingdom shall be established for ever before thee: thy throne shall be established forever.

New Testament
Luke 1:26-38
Luk 1:26 And in the sixth month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth,
Luk 1:27 To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin’s name was Mary.
Luk 1:28 And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favoured, the Lord is with thee: blessed art thou among women.
Luk 1:29 And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be.
Luk 1:30 And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God.
Luk 1:31 And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.
Luk 1:32 He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David:
Luk 1:33 And he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end.
Luk 1:34 Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man?
Luk 1:35 And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.
Luk 1:36 And, behold, thy cousin Elisabeth, she hath also conceived a son in her old age: and this is the sixth month with her, who was called barren.
Luk 1:37 For with God nothing shall be impossible.
Luk 1:38 And Mary said, Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word. And the angel departed from her.

 

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

PAGNINILAY AT PAGHAHANDA

INTROIT                                                                       

PROSESYONAL

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

ANG PAGSISINDI NG KANDILA NG PAG-IBIG
(sa pangunguna ng pamilyang itinakda)

Ama: Ang ika-apat na kandila ng pagdatal ay kumakatawan sa liwanag ng pag-ibig. Ang Panginoon ang tunay na liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng mundo sa pamamagitan ng kanyang maibiging pag-aalay ng buhay.

Ina: Ang ganap na paghahari ni Jesus ay maisasakatuparan lamang kung tayo rin ay makikibahagi. Maging tagapaghatid nawa tayo ng malasakit at pag-ibig sa bawat-isa.

Anak: Sisindihan natin ngayon ang kandila ng pag-ibig, maipadama nawa natin ang init ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan.

Buong Sambahayan: Sisindihan na natin ang ika-apat na kandila para ang kanyang liwanag ay masilayan ng lahat. Mamuhay nawa tayo ayon sa katuwirang hatid ng pag-ibig ng Dios sa sanlibutan.

 

PAGHAHANDA                                   “Sa Pag-ibig ng Dios “           MASP#252

Sa pag-ibig ng Dios, tayo’y iniligtas
Bugtong Niyang anak kusang lumingap

TAWAG SA PAGSAMBA (Isaias 9: 6-7)

Patnugot: Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang Tagapayo, ang Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang Prinsipe ng Kapayapaan.

Kapulungan: Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula  ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng Makapangyarihang si Yahweh.

Lahat: Subok ngang tunay na ang Diyos ay mabuti, makatarungan at matuwid. Kaya ipagdiwang natin ang kanyang pagdatal, ipagbunyi ang Kanyang paghahari sa sanlibutan!

AWIT NG PAGPUPURI          Pakinggan Ang Awitan”         MASP 174

Pakinggan ang awitan, Sa haring bagong silang,
Dala’y kapayapaan ng Diyos sa sanglibutan,
Malugod na samahan ang anghel sa tagumpay,
Makisamang isaysay, Si Cristo’y isinilang
Sa anghel na awitan; L’walhati sa sumilang

Si Cristo’y sinasamba na Haring walang hangga,
Pagmasda’t makikita, Sa kandungan ng Ina.
Sa tao’y nakitulad, Puri sa mangliligtas,
Nang anyong isang hamak Upang ating mamalas,
Anghel ay nagsasaad, L’walhati sa Mesias.

Diyos ng kapayapaan, araw ng katatrungan,
Dala’y ilaw at buhay, may panglunas na taglay
Payapang nahihimlay, taong di mamamatay,
Sa mundo’y isinilang Ng tayo’y bigyang  buhay,
Pakinggan ang awitan L’walhati sa sumilang.


IMBOKASYON                                                                 

TAWAG SA PAGSISISI                                                                              

Patnugot: Muli tayong lumapit sa Diyos upang hilingin ang Kanyang pagpapatawad. Gawin natin ito habang mayroon pang panahon at ganap nating isabuhay ang kanyang mga salita. Ayon sa Kasulatan; Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya’y matuwid.”( 1 Juan 1:9).

Kapulungan: Wala kaming maililihim sa Iyo O Diyos. Batid Mo po ang aming buhay, ang aming pag-uugali at ang aming mga ginagawa sa araw-araw. Batid Mo po ang aming mga  kasalanan; kasinungalingan, pagkukunwari at mga pagmamataas.  Panginoon nagsisisi po kami…

Lahat: O aming Panginoon, mahabag Ka sa amin. Alisin Mo ang mga bagay sa aming buhay na hindi ayon sa Iyong kalooban. Tulungan Mo po kami na mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay na humahadlang sa amin upang Ikaw ay aming patuloy na sambahin.   Iligtas Mo po kaming lagi sa bitag ng tukso at sa patibong ng kasamaan, Amen.

 SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI
(kasabay sa saliw ng tugtugin)

KATIYAKAN  NG KAPATAWARAN                                                  Pastor

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, tanggapin natin ang mabuting balita na pinatawad tayo ng Dios sa ating mga pagkakasala.

 TUGON                                                 “Joy to the World”               MASP # 90         

Kasalana’y naparam na, kalungkuta’t dusa,
Naparito, at ang dala, pala at ginhawa,
Pala at ginhawa, pala, pala at ginhawa.

 

PAGBABATIAN NG MAY KAPAYAPAAN                                                 

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGING PASTORAL                                                                     Pastor 

TUGONG AWIT                                 “Sa Lahat Ng Saglit”                       MASP # 67

Tunay Kang kailangan, sa lahat ng araw,
Pagpalain Mong tunay, yaring buhay.

 KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS                                                

PAGBASA SA LUMANG TIPAN                        1 Samuel 7:1-11, 16                                            

Tugong Awit                                  “Ang Kasulatan Ay Ilaw”             MASP 188

Pagkain ng kaluluwa at tunay na mana,
kababasahan tuwina ng bayang kay ganda.

PAGBASA SA BAGONG TIPAN                             Lukas 1 :26-38                                                 

MENSAHE SA AWIT                      

MENSAHE SA SALITA
(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

 TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                                 

Patnugot:Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay; Huwag akong bayaang maging sinungaling, Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin, baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan, baka naman, kung maghirap ako’y matuto akong magnakaw at sa gayo’y malapastangan kita.” (Kawikaan 30: 7-9)

Lahat: Sinabi ni Yahweh: “Ginagantihan Ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginawa”.  Maghandog tayo sa Panginoon ng may katapatan bilang pangako at kagalakang alay. Ipagkaloob natin sa Diyos ang mga kaloob na ating inilaan para sa kanya.

 PAGLILIKOM NG HANDOG                                        Mga Tagalikom

TUGONG AWIT                                       Doxologia           

Purihin ang Dios ng awa, Kristo’t Diwang mapagpala.
Magpuri ang taong madla, sa Dios ng langit at lupa. Amen.

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                          Patnugot  

ANG PAGTATALAGA   “Buong Makakaya Ang Ibigay” MASP#125

Buong makakaya ang ibigay, “Utos ng Pangino’n sa ‘ting tanan”,
Gawing di dahil sa kagantihan, Kundi sa papuri sa Lumalang.

Koro:
May pala ang bawat gawain, Ngunit boong kaya ang bilin
Talento may munti, gamitin din Ukol kay Jesus ang lahat natin.

Pagpuri ng tao’y h’wag asahan, Pagsang-ayon ng Dios ang kaylangan;
Bawat inisip o ginawa man, Kung mabuti ay may kagantihan. ( Koro )

Darating ang gabi at hihimlay, Gumawa’t ginawa’y hahatulan;
Tayo nawa’y Kanyang masumpungan, Na marapat sa kapahingahan.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                            Pastor

TATLONG AMEN

RESESYONAL                                         

Leave a Comment