December 29, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

December 29, 2019
First Sunday after Christmas

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

ANG KAPULUNGAN SA PAGPUPURI

Patnugot—Psa148:1Purihin ninyo angPanginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit: purihin ninyo siya sa mga kaitaasan.

Kapulungan—Psa148:2  Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel: purihin ninyo siya, buo niyang hukbo.

Patnugot—Psa148:3  Purihin ninyo siya, araw at buwan: purihin ninyo siya, ninyong lahat na mga bituing maliwanag.

Kapulungan—Psa148:4  Purihin ninyo siya, ninyong mga langit ng mga langit, at ninyong tubig na nasa itaas ng mga langit.

Patnugot—Psa148:5  Purihin nila ang pangalan ng Panginoon: sapagka’t siya’y nag-utos, at sila’y nangalikha.

Kapulungan—Psa148:6  Kaniya rin namang ipinagtatatag magpakailan-kailan man: siya’y gumawang pasiya na hindi ma papawi.

Patnugot—Psa148:7  Purihin ninyo ang Panginoon mula salupa, Ninyong mga buwaya, at lahat ng mga kalaliman:

Kapulungan—Psa148:8  Apoy at granizo, nieve at singaw; unos na hangin, na gumaganap ng kaniyang salita:

Patnugot—Psa148:9  Mga bundok at lahat ng mga gulod; mga mabungang kahoy at lahat ng mga cedro:

Kapulungan—Psa148:10  Mga hayop at buong kawan; nagsisiusad na bagay at ibong lumilipad:

Patnugot—Psa148:11  Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan; mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa:

Kapulungan—Psa148:12  Mgabinata at gayon din ng mga dalaga; mga matanda at mga bata:

Patnugot—Psa148:13  Purihin nilaang pangalan ng Panginoon; sapagka’t ang kaniyang pangalan magisa ay nabunyi: ang kaniyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at mga langit.

Kapulungan—Psa148:14  At itinaas niya ang sungay ng kaniyang bayan, ang papuring lahat niyang mga banal; samakatuwid baga’y ng mga anak ni Israel, na bayang malapit sa kaniya. PurihinninyoangPanginoon.

 

╬AWIT NG PAGPUPURI   Ang Panginoo’y Papurihan  MASP 5

Panginoo’y papurihan natin at ipag-awitan
Maglingkod na walang humpay, Sundin nating may katwaan.

Malugod nating purihin, ang bumubuhay sa atin
At Dakilang Mahabagin, tanging Amang magiliwin

Tayo ang bayang naligtas, nang sakanya ay tumawag
Upang hindi matiwalag, tayo sa mayamang lingap.

Ang Kordero’y papurihan, tawagan at dalanginan
Tayo ay pinakikinggan, sa anomang karaingan.

At hindi ikinakait, ang masaganang pag-ibig
Sa bawat isang hihibik, na lubos ang pananalig.  Amen.

 

PANIMULANG PANALANGIN                                    Patnugot

LITANYA NG PAGSISISI

Patnugot—Sa aming pagkakatipon ngayon aming inihaharap ang aming sarili na naging kabahagi ng pagpapalaganap ng mga awiting humuhulma ng isipan ng mga bata sa maling pagkaunawa ng Kapaskuhan.

Kapulungan-Patawarin po ninyo kami, Panginoon.

Patnugot-Inihaharap namin ang aming pagkatao upang iyong tingnan ang mga maling gawa na aming ipinakita sa mga bata at sa madla nauukol sa pagdiriwang ng Kapaskuhan.

Kapulungan-Baguhin mo kami, o Panginoon.

Patnugot-Aming nakikita ang aming mga kahinaan sa pagsunod sa iyo sa isip, sa salita, at sa gawa at labis na walang karapatan sa iyong banal na hukuman.

Kapulungan-Patawarin po ninyo kami at palayain sa aming kinasadlakan. Bigyan ng pagkakataon upang mapalakas ang aming pagkataong iyong niligtas at maging bahagi ng iyong adhikain para sa sangnilikha.

TUGON                        Aba Akong di Gasino  MASP 40

Aba akong di gasino, na tinubos ng dugo mo
Lumalapit  na totoo, sa ‘yo o, Dios na Kordero.

 ANG PAGTANGGAP NG KAPATAWARAN

 Pastor-Kung lubos nating nakikilala ang ating pinananaligan, hindi natin ikinahihiya anoman ang ating kalagayan. Natitiyak din natin sa ngayon at sa huling araw ang ipinagkatiwala natin sa kanya ay kanyang maiingatan maging ang ating kapatawaran. (Inspired by 2Timothy 1:12)

 

PASTORAL PRAYER

TUGON

Angdaing namin, o Dios ay dinggin
Kapayapaanmo’y nasang tanggapin.  Amen

PAGBASA NG BATAYAN NG TEKSTO          

LumangTipan                       Isaias 63:7-9

Mga Sulat                               Hebreo 2:10-18

╬MagandangBalita               Mateo 2:13-23                                    


MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA

ANG PAGHAHANDOG

Patnugot—Ang Biyaya ng Panginoong JesuKristo ay sumainyo nawa ang Espiritu. Mangaghandog tayo sa kanya na siyang naging handog para sa atin.  Magpasalamat tayo nang may kasiyahan sa kanyang di mapantayang biyaya na ipinagkaloob sa bawat isa.

PANALANGIN NG PASASALAMAT                 Patnugot

╬AWIT NG PAGHAYO     “Maghahari si Kristo Saan Man” AIK 136
(Jesus Shall Reign)

Maghahari si Kristo saan man; maghahari habang buhay.
Ang kaharian Nya’y laganap; paghahari’y walang sukat.

Bawattaong sa kanya’y darating lalapit na may paggiliw;
sangalan Nya ay dadalangin; na may handog ihahain.

Ang bawattaong kanyang likha lalapit na mayrong nasa;
aawit din kahit bata, nang mapansin, mapagpala.

Ang pagpapala’y sasagana, ang nabilanggo’y lalaya;
at ang kasiyahang nasa, tatanggap ang bawat likha.

Tayo’y lalapit bilang lingkod sa Hari ay maghahandog;
kahit ang anghel di tutugot; may awit ang walang pagod.


╬PANALANGIN

 ╬BASBAS

 ╬TATLONG AMEN

Leave a Comment