December 3, 2017-Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

December 3, 2017-Kaayusan ng Pagsamba

Advent and Christmas

Christians are to take part in the transformation of the world.  We cannot and should not escape from the world.  Christ did not pray for us to be taken of this world but to be kept from the evil one.
Rev. Norma O. Marigza, “Kingdom of God: Its Centrality in the Scripture”. Unless a Seed Falls and Dies: Commentaries on the UCCP Statement of Faith

================

Communion Sunday
First Sunday of Advent
Family Sunday

Color                      Purple

Texts:

Old Testament

Isaiah 64:1-7
Isa 64:1 Oh that thou wouldest rend the heavens, that thou wouldest come down, that the mountains might flow down at thy presence,
Isa 64:2 As when the melting fire burneth, the fire causeth the waters to boil, to make thy name known to thine adversaries, that the nations may tremble at thy presence!
Isa 64:3 When thou didst terrible things which we looked not for, thou camest down, the mountains flowed down at thy presence.
Isa 64:4 For since the beginning of the world men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he hath prepared for him that waiteth for him.
Isa 64:5 Thou meetest him that rejoiceth and worketh righteousness, those that remember thee in thy ways: behold, thou art wroth; for we have sinned: in those is continuance, and we shall be saved.
Isa 64:6 But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags; we all do fade as a leaf; and our iniquities, like the wind, have taken us away.
Isa 64:7 And there is none that calleth upon thy name, that stirreth up himself to take hold of thee: for thou hast hid thy face from us, and hast consumed us, because of our iniquities.

New Testament

Mark 13:24-37
Mar 13:24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light,
Mar 13:25 And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken.
Mar 13:26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory.
Mar 13:27 And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven.
Mar 13:28 Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near:
Mar 13:29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors.
Mar 13:30 Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done.
Mar 13:31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.
Mar 13:32 But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father.
Mar 13:33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.
Mar 13:34 For the Son of man is as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch.
Mar 13:35 Watch ye therefore: for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cock-crowing, or in the morning:
Mar 13:36 Lest coming suddenly he find you sleeping.
Mar 13:37 And what I say unto you I say unto all, Watch.

 

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

PAGNINILAY
“Ang kahulugan at wastong pag-unawa sa lubos, matindi at nakakasindak na mga pagsubok ay nakakamtan sa pananampalataya.  Ang pagtitiwala at pananalig sa Dios ang nagbibigay sa atin ng direksyon at lakas sa pagdadala ng mga ganitong dagok ng buhay, at ito ang pag-asa na hatid sa atin ng Pagdatal.”

PROSESYONAL

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

ANG PAGSISINDI NG KANDILA NG PAG-ASA

Mga Ama: Ngayon ay pasimula ng ating paggunita sa Pagdatal. Sa loob ng apat na Linggo,          tayo’y magsisindi ng mga Kandila ng Pagdatal hanggang sa sumapit ang          pagdiriwang ng pagsilang ng dakilang Mesias!

Mga Ina: Bilang isang sambahayan, ipinapahayag natin ang buhay na hindi palaging        kalugud-lugod sa harap ng Diyos. Ito ang nagiging dahilan kung bakit tayo lumalayo sa dakilang Maylikha at siya ring nakakapaglikha ng puwang sa isa’t           isa. Hanggang sa sandaling ito, inaasam natin na makalapit sa iisang Diyos na   Banal upang tayo man ay maging banal at karapat-dapat na humarap at      tumawag sa Kanya, ang Tanglaw ng buhay.

Mga Anak: May lipos ng kagalakan sa ating paghihintay, at ating pakatandaan na tayo’y         makasusumpong ng pag-asa na nababanaag sa ating pamayanan at bansa sa       pamamagitan ng ating ibayong pagtitiwala sa Diyos habang ating ginugunita             ang kanyang pagdatal kay Kristo.

Lahat: Kaya ating sisindihan ngayon ang unang Kandila-ang Kandila ng Pag-asa        sumilay nawa ang pag-asa sa ating mga puso at isipan habang patuloy na         magliliwanag ang kandilang ito.  (sisindihan ang unang Kandila)

TUGONG AWIT:                                     “Sanctuary”

Lord, prepare me to be a sanctuary. Pure and holy, tried and true.
With thanksgiving, I’ll be a living sanctuary for You.

TAWAG SA PAGSAMBA  

Patnugot : Sa ating pagtittipon sa pagsamba, halina at ihanda ng bawat isa ang kanyang buong sarili sa pagdatal ng Mesiyas.

Kapulungan: Siya ang Dios na lumilingap sa Kanyang bayang nasa kapahamakan at nasa lilim ng kamatayan; at hinahango Niya tungo sa daang may kapayapaan.

Patnugot: Siya ang Ilaw na nagbibigay liwanag sa buhay nating nadirimlan, Ilaw na gumagabay sa daan ng buhay at katuwiran.

Lahat: Purihin natin ang Dios dahil sa Kanyang mga kamangha-manghang gawa ng pagliligtas.  Bigyan natin ng kabuluhan ang pag-asa na hatid ng ating pagdiriwang ng pagdatal.  Sambahin natin ang Dios sa ating mga paglilingkod!

AWIT NG PAGPUPURI          “O Come, O Come Emmanuel“       HFJ # 117

O come, o come Emmanuel, and ransom captives Israel
That mourns in lonely exile here, until the child of God appear

Refrain:
Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to you o Israel

O come o wisdom from on high, and order all things far and nigh
To us the path of knowledge show, and help us in that way to go

O come, o come O Adonai, who came to all on Sanai high
And from its peak a single law proclaim in majesty and awe

IMBOKASYON                                                                  

TAWAG SA PAGSISISI                                                                            Patnugot     

Unang nagpahayag ang Dios ng Kanyang pag-ibig at layunin sa isang pamilya, at patuloy Siyang nagpapahayag ngayon sa ating lahat bilang Kanyang sambahayan; hindi lamang upang tawagin tayo sa katapatan sa paglilingkod, kundi upang bigyan tayo ng kapangyarihang isabuhay ang mensahe ng pagdatal ni Cristo. Pagnilayan at suriin natin ngayon mga kapatid ang kalagayan ng ating sambahayan. Tayo ba bilang isang pamilya ay nagkakaisang maging daluyan ng pag-asa tungo sa paglilingkod sa Diyos at sa ating mga pamayanan?

 SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

SALITA NG KATIYAKAN                                                                        Pastor

Si Cristo ang pinagmumulan ng ating lakas at sa Kanya tayo patuloy na magtiwala upang ang ating kagalakan ay maging ganap. Magkaisa tayo sa diwa ng iisang Espiritu at pairalin ang pag-ibig ng Dios. Sanayin natin ang sarili sa pagpapakumbaba at pagkakaroon ng habag, sapagkat ang Dios ay gumagawa sa ating buhay at nagbibigay-lakas sa atin.  Panatilihin natin si Cristo sa ating puso at isabuhay ang pagbabagong hatid ng mensahe ng Kanyang pagdatal.  Amen.

TUGON                               Sanlibutanay May Tuwa                       MASP # 90

Kasalana’y naparam na, kalungkuta’t dusa;
Naparito at ang dala, pala at ginhawa pala at ginhawa,
Pala, pala at ginhawa.    

 

PAGBABATIAN NG MAY KAPAYAPAAN                                                

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGING PASTORAL                                                                    Pastor

TUGONG AWIT                            Si Jesus Ay Kaibigan                     MASP # 29

Mabigat ba ang pasanin, at maraming isipan?
Kay Jesus mo idalangin, at Kanyang aalisin;
Kung kaibiga’y lumimot, idalangin mo sa Dios,
Siyang sa iyo’y kukupkop, at aaliw na lubos.

 KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS                                                

PAGBASA SA LUMANG TIPAN                                 Isaias 64:1-97                                             

Tugong Awit                 “Ang Kasulatan Ay Ilaw”               MASP 188

Pagkain ng kaluluwa at tunay na mana,
kababasahan tuwina ng bayang kay ganda.

PAGBASA SA BAGONG TIPAN                         Markos 13:24-37                                                 

MENSAHE SA AWIT                      

MENSAHE SA SALITA

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

 TAWAG SA PAGHAHANDOG (Mikas 6:6-8 )                     Patnugot

PAGLILIKOM NG HANDOG                                               Mga Tagalikom

(Kaalinsabay po ang paghahandog ng One Day Wage for the Lord)

TUGONG AWIT         “Kay Ligaya Kung Ako’y Naglilingkod”          MASP 203

Ang tinatangkilik ko ay dadalhin kay Jesus na aking giliw;
May galak, kapayapaan at aliw na walang pagmamaliw.

Kung ako’y naglilingkod ang buong kaya’y handog
Ang tuwa’y di matatapos kung sa kanya’y maglingkod.

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                                                          

ANG PAGDIRIWANG NG BANAL NA KOMUNYON

SALITA NG INSTITUSYON, PANALANGIN, PANYAYA AT PAGTANGGAP

AWIT NG PAGTATALAGA             Ang Tahana’y Anong Ganda   MASP # 185

Ang tahana’y anong ganda, kung Dios ang kasama,
Isang nasa at pag-asa, sa pagpapahinga.

Anong sarap na pakinggan, kay Jesus na ngalan,
Binibigkas sa tahanang, may pitaga’t dangal.

Tahanang dumadalangi’y panatag na tambing,
Magkasama sa tiisin, dalamhati’t aliw.

O Dios ang tahana’y bigyan, ng kapayapaan,
Pangako Mong walang hanggan, sa mga hinirang.

Jesus gawin mong dambanang, banal at payapa,
Ang tahanang maharlika, gayon din ang dukha.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                            Pastor

Tugong Awit                     Kay Laking Hiwaga            HOFJ # 257

Sana’y sa paglisan, sa Iyong tahanan;
Aming mga puso ay iyong lukuban
Na maging dambana ng ’yong kabutihan;
Maging huwaran ng pagmamahalan

RESESYONAL

 

Leave a Comment