December 31, 2017-Kaayusan ng Pagsamba

Advent and Christmas

Christians are to take part in the transformation of the world.  We cannot and should not escape from the world.  Christ did not pray for us to be taken of this world but to be kept from the evil one.
Rev. Norma O. Marigza, “Kingdom of God: Its Centrality in the Scripture”. Unless a Seed Falls and Dies: Commentaries on the UCCP Statement of Faith
=======================

First Sunday after Christmas
New Year’s Eve Service

Color                                           White

Texts:

Old Testament
Isaiah 61:10-62:3
Isa 61:10 I will greatly rejoice in the LORD, my soul shall be joyful in my God; for he hath clothed me with the garments of salvation, he hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels.

Isa 61:11 For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth; so the Lord GOD will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations.
Isa 62:1 For Zion’s sake will I not hold my peace, and for Jerusalem’s sake I will not rest, until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as a lamp that burneth.
Isa 62:2 And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory: and thou shalt be called by a new name, which the mouth of the LORD shall name.
Isa 62:3 Thou shalt also be a crown of glory in the hand of the LORD, and a royal diadem in the hand of thy God.

New Testament
Luk 2:22 And when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem, to present him to the Lord;

Luk 2:23 (As it is written in the law of the Lord, Every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord;)
Luk 2:24 And to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, A pair of turtledoves, or two young pigeons.
Luk 2:25 And, behold, there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon; and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel: and the Holy Ghost was upon him.
Luk 2:26 And it was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see death, before he had seen the Lord’s Christ.
Luk 2:27 And he came by the Spirit into the temple: and when the parents brought in the child Jesus, to do for him after the custom of the law,
Luk 2:28 Then took he him up in his arms, and blessed God, and said,
Luk 2:29 Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word:
Luk 2:30 For mine eyes have seen thy salvation,
Luk 2:31 Which thou hast prepared before the face of all people;
Luk 2:32 A light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel.
Luk 2:33 And Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him.
Luk 2:34 And Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel; and for a sign which shall be spoken against;
Luk 2:35 (Yea, a sword shall pierce through thy own soul also,) that the thoughts of many hearts may be revealed.
Luk 2:36 And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser: she was of a great age, and had lived with an husband seven years from her virginity;
Luk 2:37 And she was a widow of about fourscore and four years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day.
Luk 2:38 And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem.
Luk 2:39 And when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city Nazareth.
Luk 2:40 And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.

 

KAAYUSAN NGA PAGSAMBA

AWIT NG PAGPUPURI                      “Maligayang Sinasamba”             MASP # 285
                                                   (“Joyful, Joyful, We Adore Thee”)

 Maligayang sinasamba aming Dios ng pagsinta,
Ang bulaklak ang kagaya na hamog ang pag-asa
Tunawin ang madlang sala at lahat ng pangamba,
Tagabigay ng ligaya kami’y punuin Mo na.

 Naliligid ka ng galak, sinag Mo’y namamarak,
Sa palibot Mong marilag ay nagpupuring lahat/Bundok,
parang, gilid, gubat, bulaklakan at dagat,
Maging awit at lagaslas puri sa ‘yo ang saad

 Nagpapatawad Kang tunay at laging mapagbigay,
Batis ng t’wang pamumuhay at nang kapahingahan
Ikaw’y Amang mapagmahal, kapatid pang karamay,
Sa pag-ibig ay turuang may kagalakang banal

Kami’y samahan sa awit na nanggaling sa langit,
Pagharian ng pag-ibig madlang magkakapatid
Sa paglakad ay ihimig, tagumpay sa ligalig,
Sa t’wa’t mapagwaging tinig, samahan sa pag-awit.   Amen.

 PANIMULANG PANALANGIN                                                           Patnugot

 Tugong Awit:                                         Seek Ye First

Seek Ye first the Kingdom of God
And His righteousness.
And all these things shall be added unto you.-
Allelu, Alleluia

TAWAG SA PAGSISISI                

Patnugot – Sa maraming pagkakataon, tayo ay nagkakasala sa Panginoon dahil sa mga gawain nating hindi naayon sa Kanyang katuruan. Lalo kung ang ating paglilingkod ay nakatuon sa pansariling kapakanan, at hindi sa kung ano ang ikakalugod ng Diyos, lahat tayo ay nagkakasala. Sa pagkakataon na ito ating saliksikin ng mabuti ang ating mga sarili, pagbuluyan ang Kanyang mga Salita para mas makita natin ang nais Niyang ipagawa sa atin, bilang indibidwal at bilang isang Iglesia. Suriin ang sarili sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at paghiling ng kapatawaran na mayroong pagpapakumba.

MATAHIMIK NA PAGSUSURI SA SARILI                  (sa saliw ng musika)

 SALITA NG KAPATAWARAN              

Pastor – Mga kapatid sang-ayon sa Banal na Kasulatan “ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos” (Juan 1:12). Sa ganitong mabuting balita, pinatawad na tayo ng Panginoon, at sa pamamagitan ng Kanyang biyayang kaloob, patuloy tayo nitong binabago. Pasalamatan natin Siya, sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Amen.

 Tugong Awit:                                    Itinaas Ako Ng Pag-ibig

Sa aking kinalalagyan Dagat ng kasama’n
halos di na makuhang,  umahon sa pangpang

Nguni’t ang Panginoon, sa aking pagtaghoy,
ay Siya ang nag-ahon at umapon.

 Koro:
Itinaas ng pag-ibig nang walang sumagip, tinangkilik
Itinaas ng pag-ibig nang walang sumagip, tinangkilik, tinangkilik.

PANALANGIN NG SAMBAHAYAN                               

Tugong Awit:                                      “Seek Ye First”

Ask, and it shall be given unto you; Seek, and you shall find.
Knock and it shall be opened unto you. Hallelu, Hallelujah

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN                                     Isaias 61:10 – 62:3

Gloria Patri

Ang Ama’y papurihan at ang Anak at ang Espiritu.
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailanman,
walang hanggan. Amen.

 PAGBASA SA EBANGHELYO               Lucas 2:22-40

Tugon:                                                “Seek Ye First”

Man shall not live by bread alone, But by every Word
That proceeds out from the mouth of God.  Hallelu, Hallelujah

 MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                                       

TAWAG SA PAGHAHANDOG

Patnugot – “Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako’y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos (Roma 12:1), at gayun din ialay natin ang bahagi ng ating tinatangkilik bilang panustos sa mga ministeryo ng Kanyang Iglesia. Halina’t maghandog sa Panginoon ng may kasiyahan sa ating puso.

PAGLILIKOM NG MGA HANDOG                                                           Diakono

AWIT                                          We Bring the Sacrifice of Praise

We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord (2x)
And we offer unto You the sacrifices of thanksgiving
And we offer unto You the sacrifices of praise.

 DOKSOLOHIYA:

Ang Diyos natin ay purihin. Anak, Diwang Mang-aaliw.
Lupa’t langit awitin. Ang Diyos nati’y L’walhatiin.” Amen.

 PANALANGIN SA MGA HANDOG                                                Patnugot

IMNO NG PAGTATALAGA      Sa Tana’y may Balitang Mainam (MASP 278)

 Sa tana’y may balitang mainam, upang puso’y liwanagan;
Buhay at katotohanan, kapayapaa’t ilaw, kapayapaa’t ilaw.

 Koro:
Ang dilim ay nagliliwanag, at sa lupa’y itatag
Ni Kristo ang kaharian ng pag-ibig at liwanag

Mayroong awit na aawitin, Pus okay Kristo ay dalhin;
Sa kasamaa’y pangsupil dudurog sa patalim, dudurog sa patalim.

 Sa kalahatan ay may balita, na Hari, sa itaas;
Sinugong Anak ng liyag, upang tayo’y iligtas, upang tayo’y iligtas.

 Nagligtas ay ipakilala, hirap ang dinanas Niya;
Ang kahirapa’y tinahak lahat ay ng maligtas, lahat ay nangmaligtas

PANALANGIN NG PAGTATALAGA

PAGPAPALA AT BASBAS

TUGONG AWIT                             “Go Tell It on the Mountains”                       HFG #205

Go, tell it on the mountains, over the hills and everywhere;
Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born, Amen.

PAGHAYO

Leave a Comment